CODUL ETIC

 

 

 

Art.1).    Codul etic este aplicabil tuturor persoanelor din Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, responsabile cu instruirea și educația, și care, în conformitate cu prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educației Naționale 1/2011, îndeplinesc funcția de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum și funcții de conducere, de îndrumare și control.

 

Art.2).    Codul etic funcționează atât ca un contract moral între părinți/tutori legali, elevi, comunitatea locală și personalul din unitatea noastră responsabile cu instruirea și educația, cât și ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea instituțională și a grupurilor de persoane implicate în activitatea educațională, prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare și competiție după reguli corecte.

 

Art.3).    Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanție a creșterii calității și prestigiului unității de învățământ, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

a).    autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea și educația, prin asumarea conținutului acestui cod;

b).    menținerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuțiilor și funcțiilor personalului responsabile cu instruirea și educația, în mod special a persoanelor care îndeplinesc funcția de cadre didactice;

c).     ameliorarea calitativă a relațiilor dintre actorii educaționali;

d).    reducerea practicilor inadecvate și/sau imorale ce pot apărea în mediul educațional din unitatea noastră de învățământ

e).    creșterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educațională;

f).     facilitarea promovării și manifestării unor valori și principii aplicabile în mediul școlar, inserabile în mediul social

g).    sensibilizarea opiniei publice în direcția susținerii valorilor educației.

Orice persoană din Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești responsabilă cu instruirea și educația, are datoria morală și profesională de a cunoaște, de a respecta și de a aplica prevederile prezentului Cod.

 

VALORI, PRINCIPII ȘI NORME DE CONDUITĂ

 

Art.4).    Personalul din Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești, responsabil cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, trebuie să își desfășoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori și principii:

a).      imparțialitate, independență și obiectivitate;

b).      responsabilitate morală, socială și profesională;

c).       integritate morală și profesională;

d).      confidențialitate;

e).      activitate în interesul public;

f).       respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului;

g).      respectarea autonomiei personale;

h).      onestitate și corectitudine intelectuală;

i).        respect și toleranță;

j).        autoexigență în exercitarea profesiei;

k).      interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională;

l).        implicarea în democratizarea societății, în creșterea calității activității didactice și a prestigiului unității de învățământ, precum și a specialității/domeniului în care lucrează;

m).    respingerea conduitelor didactice inadecvate.

 

Art.5).    În vederea asigurării unui învățământ de calitate, în relațiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, au obligația de a cunoaște, respecta și aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:

(1) Ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a elevilor prin:

a). supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităților în școală cât și în cadrul celor organizate de unitatea școlară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securității tuturor celor implicați în aceste acțiuni;

b). interzicerea agresiunilor fizice și tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor;

c).  asigurarea protecției fiecărui elev, prin denunțarea formelor de violență fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

d). excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoțional sau spiritual;

e).  interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;

(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanță prevăzute de documentele școlare.

(3) Respectarea principiilor docimologice.

(4) Interzicerea oricăror activități care generează corupție:

a). fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;

b). solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obținerii de către elevi a unor rezultate școlare incorecte;

c).  traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare;

d). colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea și desfășurarea unor activități de evaluare (examene și evaluări naționale, olimpiade, alte concursuri școlare etc.);

e).  interzicerea meditațiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.

(5) Interzicerea implicării elevilor în activități de partizanat politic și de prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea și educația elevilor, în cadrul unităților de învățământ preuniversitar sau în afara acestora.

(6) Excluderea din relațiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației inclusive.

(7) Respectarea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui elev.

 

Art.6).    În relația cu părinții/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită:

a).           acordarea de consultanță părinților/tutorilor legali în educarea propriilor copii și susținerea rolului parental;

b).           stabilirea unei relații de încredere mutuală, a unei comunicări deschise și accesibile;

c).            disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunțate de către părinți/ tutori legali;

d).           informarea părinților/tutorilor legali despre toate aspectele activității elevilor prin furnizarea explicațiilor necesare înțelegerii și aprecierii conținutului serviciilor educative;

e).           informarea părinților/tutorilor legali despre evoluția activității școlare, evitând tendințele de prezentare parțială sau cu tentă subiectivă;

f).            respectarea confidențialității datelor furnizate și a dreptului la intimitate individuală și familială

g).           persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relația cu părinții/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite;

h).           consilierea părinților/tutorilor legali privind alternativele de formare și dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice și a respectării interesului major al copilului

 

Art.7).         Personalul din Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești responsabil cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită colegială:

a)        relațiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranță, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidențialitate, competiție loială, interzicerea fraudei intelectuale și a plagiatului;

b)        orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertății de opinie, vizând convingerile politice și religioase;

c)         orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relațiile cu ceilalți colegi;

d)        între persoanele din sistemul de învățământ preuniversitar responsabile cu instruirea și educația se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;

e)        în evaluarea competenței profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanța și rezultatele profesionale;

f)         încurajarea diseminării cunoștințelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică;

g)        orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmații, aprecieri sau acțiuni, să afecteze imaginea profesională și/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepția situațiilor prevăzute și formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);

h)        întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învățământ preuniversitar, responsabile cu instruirea și educația, trebuie să permită accesul la informațiile care interesează pe toți membrii comunității școlare, posibilii candidați, instituțiile cu care entitatea colaborează și publicul larg, asigurând astfel o informare corectă și facilitarea egalității de șanse, precum și asigurarea accesului echitabil la resursele școlare și ale sistemului de învățământ;

i)          reacția publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită situație creată de către membrii comunității educaționale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unității școlare, sistemului de învățământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a comunității educaționale.

 

Art.8).    Personalul din sistemul de învățământ preuniversitar responsabil cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcții de conducere, de îndrumare și control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită managerială:

a)        respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;

b)        promovarea standardelor profesionale și morale specifice;

c)         aplicarea obiectivă a reglementărilor legale și a normelor etice;

d)        evaluarea corectă conform prevederilor din fișa postului;

e)        selectarea personalului didactic și personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislației în vigoare;

f)         interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală și/sau ilegitimă, din perspectiva funcției deținute;

g)        respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorității;

h)         interzicerea oricărei forme de hărțuire a personalului didactic, indiferent de statutul și funcția persoanei hărțuitoare;

i)          exercitarea atribuțiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării și consilierii manageriale corecte și obiective.

 

Art.9).    În exercitarea activităților didactice (școlare și extrașcolare), membrilor personalului didactic le sunt interzise:

a).    consumul de substanțe psihotrope sau alcool;

b).    organizarea pariurilor și a jocurilor de noroc;

c).     folosirea dotărilor și a bazei materiale din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii financiare personale;

d).    distrugerea intenționată a dotărilor și a bazei materiale din spațiile de învățământ;

e).    distribuirea materialelor pornografice;

f).      utilizarea de materiale informative interzise prin lege;

g).    organizarea de activități care pot pune în pericol siguranța și securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unității/instituției de învățământ.

 

Art. 10).               În relația cu instituțiile și reprezentanții comunității locale, persoanele responsabile cu instruirea și educația, în mod particular cadrele didactice, vor respecta și aplica următoarele norme de conduită:

a).      colaborarea și parteneriatul cu instituțiile/reprezentanții comunității locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;

b).      colaborarea și parteneriatul cu organizațiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate educația vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;

c).       responsabilitate și transparență în furnizarea de informații către instituțiile de stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecție a copilului impun acest lucru;

d).      parteneriatele cu agenți economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaționale de calitate;

e).      în realizarea colaborării și a parteneriatelor cu instituțiile/reprezentanții comunității locale, organizațiile non-guvernamentale și agenții economici nu se vor angaja activități care să conducă la prozelitism religios și partizanat politic, acțiuni care pun în pericol integritatea fizică și morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.

e).

RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI

 

Art. 11). - (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activitățile din domeniul educațional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația, are dreptul de a sesiza comisia județeană/a municipiului București de etică.

 

Art. 12). - Procedurile privind funcționarea comisiei județene/a municipiului București de etică, precum și cele privind anchetarea și soluționarea încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5550/ 2011.

 

Art. 13). - Prezentul Cod face distincția între încălcarea neintenționată și cea intenționată a prevederilor sale.

(1) În cazul încălcării neintenționate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei și audierilor comisiei județene/a municipiului București de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înțelegerea situației de încălcare a principiilor codului de etică și, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă.

(2) În cazul încălcării intenționate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei și a audierilor comisiei județene/a municipiului București de etică, aceasta din urmă poate iniția următoarele măsuri, în funcție de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum și în funcție de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum, Consiliul Reprezentativ al Părinților, Consiliul Școlar al Elevilor:

a)   concilierea amiabilă cu partea reclamantă;

b)   atenționarea colegială în cadrul comisiei de etică și informarea Consiliului de Administrație al unității de învățământ, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului;

c)    propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea și monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ. Conținutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de Administrație, un reprezentant al părinților și psihologul școlar. Acest program va fi aprobat de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ;

d)   comisia județeană de etică  în funcție de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unității de învățământ preuniversitar/inspectoratului școlar/MECTS, analiza cazului în vederea sancționării disciplinare, în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educației Naționale 1/2011. 

(3) Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de etică a județului Prahova notifică instituțiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODUL ETIC

PENTRU PĂRINȚI

 

Părinții elevilor sunt obligați să cunoască și să respecte acordul încheiat cu școala la începutul ciclului liceal. În completarea acestuia, părinții elevilor se vor supune codului etic specific precum urmează:

 

ü  vor respecta instituția școlară și toți reprezentanții acesteia;

ü  vor completa în termenul stabilit prin lege dosarul personal al copilului;

ü  se vor implica în limita posibilității în activitățile școlare și extra-curriculare;

ü  vor participa obligatoriu, în persoană sau prin intermediul unui reprezentant al familiei, adult, la ședințele cu părinții la nivel de clasă sau de școală (după caz);

ü  se vor interesa de frecventa elevului cel puțin o data la 2 săptămâni

ü  părinții elevilor minori care primesc mustrare scrisă sau eliminare 3 zile vor ține legătura cu dirigintele, săptămânal, în mod obligatoriu, pentru a fi la curent cu situația școlară curentă a copilului și cu eventuale sancțiuni ce se impun.

ü  vor fi deschiși la propunerile din partea școlii privind soluțiile adecvate rezolvării unor probleme de natură conflictuală (absenteism, infracțiuni etc.);

ü  vor comunica școlii (dirginte, secretariat, profesorii clasei, director) în termenul cel mai scurt posibil informații privind schimbarea domiciliului, adresa de e-mail, număr de telefon, starea de sănătate


 

Web hosting by Somee.com