LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. MIHAI BRAVU NR.249 TEL/FAX:0244/523541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT INTERN DE FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

 

APROBAT ÎN ȘEDINȚA CONSILIULUI DE

ADMINISTRAȚIE DIN 09.09.2013

 

                                               Președinte consiliu de   administrație, 

                                                                                           Prof. Anca Niculae

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 

EXTRAS  DIN    REGULAMENTUL DE

ORDINE INTERIOARĂ AL ȘCOLII

 

 

1.     Exercitarea calității de elev

   Art. 86

a) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ.

b) Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor care consemnează, obligatoriu, fiecare absență.

Art. 87

Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu.

Art. 88

1. Absențele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forță majoră,dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

2. Motivarea absențelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar sau de familie;

b) adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital;

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unității de învățământ și aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei, pentru maxim 5 zile lucrătoare pe an școlar

3. Motivarea absențelor se face de către diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

4. În cazul elevilor minori părintele/tutorele legal are obligația de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absențele copilului lor.

5. Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate pe tot parcursul anului școlar.

6. Toate adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

7. Nerespectarea termenului prevăzut la alineatul 5 din prezentul articol, atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate.

8. La cererea scrisă a unităților sportive de performanță și a federațiilor de specialitate, directorul poate aproba motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și competiții de nivel local,național,și internațional, cu condiția recuperării materiei în vederea încheierii situației școlare.

2.     Îndatoririle elevilor

Art. 89

1. Să cunoască și să respecte:

   a) legile statului

   b) prezentul regulament de ordine interioară

   c) regulile de circulație și cele de apărare a sănătății

 d) normele de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor

 e) normele de protecție civilă

 f) normele de protecție a mediului

2. Să frecventeze cursurile cu regularitate, respectând orarul școlii

3. Să fie punctuali la orele de curs și să se pregătească la fiecare disciplină de studiu

4. Să aibă permanent legitimația de elev pentru legitimarea sa în orice moment

5. Să utilizeze cu grijă și să restituie în stare bună la sfârșitul anului școlar, manualele primite gratuit (clasele a-IX-a și a-X-a)

6. Să respecte proprietatea școlii ca și pe cea personală. Orice stricăciune sau distrugere a acesteia va fi sancționată prin răspundere materială individuală sau colectivă.

7. Să poarte asupra lor carnetul de elev, pentru a se legitima în caz de nevoie, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum și părinților pentru informare în legătură cu situația școlară.

8. Să respecte graficul privind repartiția sălilor de clasă iar elevul de serviciu să anunțe profesorul de serviciu pe școală sau dirigintele de orice modificare.

9. Să păstreze curățenia în toate spațiile școlare.

10. Să-și îndeplinească îndatoririle specifice atunci când asigură serviciul pe școală sau pe clasă.

11. Să folosească numai spațiile școlare destinate elevilor.

12. Să nu posede, să nu consume sau să nu distribuie  în incinta școlii materiale cu caracter de propagandă politică sau obscene, țigări, băuturi alcoolice,droguri.

13. Să nu aducă în școală arme sau substanțe periculoase, muniție, petarde, pocnitori, etc. care prin acțiunea lor pot afecta integritatea fizică și psihică a colectivului de elevi și a personalului unității de învățământ.

14. Să nu lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul școlii.

15. Să nu aducă injurii sau să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de profesori,colegi și față de personalul unității de învățământ.

16. Să nu folosească în timpul orelor telefoane mobile, CD playere, Walkman-uri, pagere, aparate  de radio, aparate de înregistrare audio-video, etc.

17. Să nu invite în școală, fără acordul conducerii sau a diriginților,persoane străine.

18. Să nu părăsească incinta școlii pe durata orelor de curs.

19. Să nu  se expună posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor, gardului școlii, balustradelor din incinta școlii, etc.

20. Să nu comită fapte antisociale și reprobabile.

21. Să nu distrugă documente școlare precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,etc.

22. Să nu deranjeze orele de curs.

23. Să poarte pe durata cursurilor și a activităților extracurriculare care se desfășoară în școală, uniforma școlară-ca ținută reprezentativă care asigură individualizarea școlii în raport cu alte unități școlare și apartenența elevului la școala noastră. Uniforma școlară este alcătuită din:

a) pentru fete - cămașă crem

                    - fustă ( maxim 10cm deasupra genunchilor ) sau pantalon lung, blugi bleumarin

b)pentru băieți - cămașă crem

                      - pantalon lung, blugi bleumarin

Uniforma trebuie să fie decentă, neprovocatoare și curată. Piesele ținutei nu trebuie să fie foarte largi (pantalonii), strâmte sau scurte (cămăși, fuste).

 Fetelor le este interzisă, pe durata cursurilor, vopsirea părului și a unghiilor, folosirea rujului, fardurilor, machiajelor, purtarea bijuteriilor în exces.

 Băieților li se interzice portul părului lung (peste 5 cm) sau vopsit, a bărbii, ciocului, favoriților, mustății, părului prins în batic, cerceilor, brățărilor, lanțurilor.

Conducerea școlii își rezervă dreptul de a judeca la solicitarea profesorilor sau diriginților drept necorespunzătoare și alte aspecte ale ținutei elevilor, hotărârile luate urmând să fie puse în aplicare.

24. Să nu favorizeze traficul sau comercializarea de droguri

25. Să nu organizeze și să nu participe la acțiuni de protest care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează frecvența la cursuri a elevilor.

26. Să nu blocheze căile de acces în liceu.

27. Să nu practice comerț în incinta școlii.

28. Să nu se asocieze în grupuri (bandă, gașcă) în scopul comiterii de agresiuni, jafuri asupra colegilor din școală sau asupra altor persoane.

3.     Drepturile elevilor

Art. 90  Elevii Liceului Tehnologic Anghel Saligny au dreptul:

1.     Să fie evidențiați și să primească premii și recompense pentru rezultatele deosebite la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru atitudine civică exemplară

2.     Să opteze conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care o vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor  (pentru elevii minori acest drept se exercită de către părinți/tutori legali ai copiilor)

3.     Să participe la activitățile extrașcolare organizate de Liceul Tehnologic Anghel Saligny, precum și la cele care se desfășoară în palatele și cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele, și unitățile conexe inspectoratelor școlare, în cluburile și asociațiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora.

4.     Să beneficieze de un climat de muncă bazat pe respect reciproc (profesor-elev)

5.     Să redacteze și să  difuzeze reviste /publicații școlare proprii. În cazul în care aceste reviste/publicații conțin elemente care afectează siguranța națională, ordinea publică, sănătatea și moralitatea sau drepturile și libertățile cetățenești, prevederile prezentului regulament, directorul va suspenda editarea și difuzarea acestora.

6.     Să-și aleagă liderul de clasă

7.     Să-și desemneze reprezentantul în Consiliul elevilor

8.     Să fie învoiți de profesori în timpul orelor, pentru motive întemeiate, cu bilet de voie semnat de diriginte și director și consemnat în registrul de evidență de la secretariat.

9.     Să absenteze de la ore maximum 5 zile pe an prin cerere scrisă adresată de către părinți dirigintelui și contrasemnată de director.

10.                         Să fie învoiți de la cursuri pentru pregătirea la Olimpiade (faza județeană-1 săptămână, faza națională-2 săptămâni, concursuri interjudețene omologate de minister-un nr. de zile solicitate de profesor și aprobate de director).

11.                         Să participe la reuniuni în afara orarului școlii, organizate de profesorii diriginți, cu acordul direcțiunii.

12.                         Să participe la excursii de studii și agrement organizate de profesorii școlii, cu acordul direcțiunii.

13.                         Să participe la concursuri școlare, sportive și alte competiții care promovează imaginea școlii.

14.                         Să primească bursă conform legislației în vigoare.

15.                         Să înainteze sugestii privind îmbunătățirea activității în școală.

16.                         Să aibă inițiative care să stimuleze competiția, atitudinea civică exemplară, spiritul de echipă.

17.                         Să utilizeze gratuit baza materială pe care o deține liceul.

18.                         Să contracareze prin atitudini constructive abaterile disciplinare ale colegilor.

19.                         Să organizeze Balul Bobocilor, Majoratul, coordonați de către profesori.

20.                         Să se transfere în condițiile prevăzute la capitolul „Transferări” din prevederile prezentului regulament.

 

4.     Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor R.I. se sancționează după cum urmează:

Art. 129 a) Elevii vinovați de deteriorarea bunurilor unității de învățământ plătesc toate lucrările necesare reparațiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

               b) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă (a clasei).

               c) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual deteriorat, sau achită contravaloarea acestuia.

               d) În funcție de gravitatea faptelor săvârșite se pot aplica de către diriginți sau profesori sancțiuni cu caracter educativ - prestarea de muncă în folosul școlii. Conceptul de „muncă în folosul școlii” include, ca sancțiune, acțiuni de curățenie ( în clasă, pe culoare, în curtea școlii ) îngrijirea plantelor din școală și din curtea școlii, munca la biblioteca școlară și în cabinete sau laboratoare.

Art. 130 Introducerea și/sau consumul băuturilor alcoolice în școală, se sancționează cu scăderea notei la purtare cu 3 puncte.

Art. 131  Elevii prezenți la cursuri în stare de ebrietate sunt sancționați cu scăderea notei la purtare la 6 ( șase) și eliminarea pe timp de 3 ( trei ) zile.

Art. 132 Fumatul în spațiul școlii se sancționează cu scăderea notei la purtare cu 1 punct și eliminarea pe o zi.

Art. 133 a) Repetarea abaterilor prevăzute la art 129, 130, 131, 132 de trei ori , se sancționează cu exmatricularea din școală.

              b) Orice eliminare de la cursuri atrage după sine scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte.

Art. 134 Scăderea notei la purtare, pe semestru, pentru absențe nemotivate, se face după cum urmează:

        - de la 1-10 absențe nemotivate - nu se scade nota la purtare

        - de la 11-20 absențe nemotivate - 1 punct scăzut  la purtare

        - de la 21-25 absențe nemotivate - 2 puncte  scăzute la purtare

        - de la 26-34 absențe nemotivate - 3 puncte scăzute la purtare

        - de la 35-39 absențe nemotivate - 4 puncte scăzute la purtare

        - la 40 de absențe nemotivate cumulate - exmatricularea din școală pentru ciclul superior al liceului.

Profesorul diriginte va trimite prin secretariatul școlii un preaviz scris după primele 20 de absențe nemotivate.

Art. 135

 a) Preavizul de exmatriculare se întocmește, în scris, de diriginte și director pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore de la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe un an școlar și se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a  împlinit 18 ani, sub semnătură.

                 b) Sancțiunea se aplică elevilor din sistemul de învățământ liceal, ciclul superior.

                 c) Sancțiunea se consemnează în registrul de evidență al elevilor și în catalogul clasei și se menționează în raportul consiliului clasei la sfârșit de semestru sau an școlar.

               d) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare

Art. 136

1. Exmatricularea constă în eliminarea din unitatea de învățământ în care acesta a fost înscris.

2. Exmatricularea poate fi:

a) exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în aceeași unitate de învățământ și în același an de studiu.

b) exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ.

c) exmatricularea din toate unitățile de învățământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp.

Art. 137

a) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeași unitate de învățământ și același an de studiu se aplică elevilor din învățământul liceal ciclul superior pentru abateri grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

b) Sancțiunea se aplică și pentru un număr de cel puțin 40 de absențe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puțin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu cumulate pe un an școlar.

 c) Sancțiunea se aprobă în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, cu consultarea directorului. Dacă motivul sancționării îl reprezintă absențele nejustificate, aprobarea este condiționată de emiterea în prealabil a preavizului de exmatriculare.

d) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese - verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidență al elevilor și în registrul matricol.

e) Sancțiunea se comunică părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

f) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare sub 6.

Art. 138

a) exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ se aplică elevilor din învățământul liceal, (clasele IX-XII) pentru abateri deosebit de grave apreciate ca atare de consiliul profesoral.

b) aplicarea sancțiunii se aprobă de consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau directorului.

c) Sancțiunea se consemnează în registrul de procese - verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidență al elevilor și în registrul matricol.

d) Sancțiunea se comunică părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

e) Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare sub 6.

Art. 139

a) exmatricularea din toate unitățile de învățământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp se aplică elevilor din învățământul liceal (clasele IX-XII ) pentru abateri deosebit de grave.

b) aplicarea sancțiunii și stabilirea duratei se face de către MEC la propunerea motivată a consiliului profesoral.

c) sancțiunea se consemnează în registrul de procese - verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidență al elevilor și în registrul matricol.

d) sancțiunea  se comunică de către MEC în scris, sub semnătura părintelui/tutorelui legal sau elevului dacă a împlinit 18 ani.

e) sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare la 6.

Art. 140

a) contestațiile împotriva sancțiunilor prevăzute la capitolul 4 se adresează, în scris, consiliului de administrație al unității de învățământ în termen de 5 zile de la aplicarea sancțiunii.

b) contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unității de învățământ.

c) Hotărârea consiliului de administrație este definitivă.

Art. 141

 Sancțiunea prevăzută la art 139 este definitivă și se poate contesta în conformitate cu dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr.29/1990, cu modificările și completările ulterioare.

5.      Recompense

Art. 142

Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

     a) premii și mențiuni pentru rezultatele  la învățătură și bună purtare, astfel:

- premiul I, II și III în ordine descrescătoare a mediilor și cu condiția ca elevul să aibă nota 10 la purtare

- mențiuni până la 9,50 cu condiția ca elevul să aibă nota 10 la purtare

   b) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de agenții economici sau sponsori

c) evidențierea de către directori în fața colegilor de școală și a consiliului profesoral

d) scrisoare adresată părinților, cu menționarea faptelor deosebite pentru care elevul este evidențiat.

e) recomandarea pentru trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de profil din țară și din străinătate.

f) titlul și diploma de Șef de Promoție al liceului absolventului de liceu cu media cea mai mare pe parcursul anilor de liceu, dar nu mai mică de 9 și 10 la purtare.

Art. 143

Se stimulează activitatea de performanță a elevilor la nivel local, național, și internațional prin alocarea unor premii din partea Consiliului reprezentativ al părinților, a agenților economici, fundațiilor științifice și culturale, a comunităților locale, etc.

Alte premii:

- Premiul de excelență, acordat șefului de promoție

- Diploma de onoare a Liceului Tehnologic Anghel Saligny Ploiești atribuită absolventului care pe parcursul anilor de liceu a desfășurat o activitate deosebită școlară și extrașcolară a liceului la nivel local, județean, național sau internațional

6.      Consiliul Elevilor

Art. 144

Se constituie consiliul elevilor din reprezentanții claselor, având ca profesor coordonator consilierul educativ

Art. 145

Atribuțiile consiliului elevilor sunt:

1.     Propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite

2.     Propune realizarea activităților extrașcolare

3.     Creează feed-back-ul: consiliul de administrație - elevi

4.     Colaborează cu consiliul profesoral, în vederea consolidării empatiei profesor - elev

5.     Evaluează programele claselor concurente pentru stabilirea clasei organizatoare a balului bobocilor și a balului majoratului

6.     Propune programe de îmbogățire a Ethos-ului școlii, prin organizarea unor activități legate de comunitatea școlii

7.     Responsabilizează colegii în acțiunea de întreținere a spațiilor școlare și de creare a mediului ambiental plăcut

8.     Gestionează buna desfășurare a programelor școlii transmise la radioul școlii.

9.     Participă la conceperea, redactarea și apariția revistei școlii

10.                         Evaluează rezultatele la învățătură a fiecărei clase prin liderul clasei, care este membru al consiliului elevilor

11.                         Se implică în eradicarea faptelor de indisciplină.  

 

       

     

                                        Director,

                                Prof. Anca Niculae

Web hosting by Somee.com