Conform Ord MECTS 6.143/2011Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar și Ord.MECTS nr.4613/28.06.2012

 

FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCȚIA DE

 

INFORMATICIAN

Nr. ……………/ ……………  .........................

 

Numărul fișei postului:

 

Numele și prenumele titularului:

 

Perioada evaluată:.

 

Calificativul acordat:

 

 

Domenii ale evaluării

Criterii de performanță

Indicatori de performanță

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

1. Proiectarea activității

1.1 Gestionarea și verificarea permanentă a stării de funcționare a echipamentelor de calcul din dotare și asigurarea utilizării în bune condiții a acesteia

1.1.1 Alegerea unei strategii optime pentru gestionarea și verificarea stării de funcționare a echipamentelor de calcul

2

 

 

 

1.1.2 Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de învățământ

2

1.2 Întreținerea și administrarea rețelei INTERNET a școlii

1.2.1 Realizarea întreținerii rețelei INTERNET a școlii

2

 

 

 

1.2.2 Administrarea în bune condiții a rețelei de INTERNET a școlii

2

1.3 Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității

1.3.1 Elaborarea documentelor de proiectare

2

 

 

 

1.3.2 Intocmirea planificărilor calendaristice conform legislației în vigoare până la termenul stabilit.

2

1.3.3 Actualizarea documentelor de proiectare didactică

2

1.3.4 Analizarea softurilor educaționale

2

1.4 Participarea la activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unității

1.4.1 Punctualitate și participarea la realizarea întocmai și la timp a activităților planificate

2

 

 

 

1.4.2 Pregătirea activității practice-aplicative (resurse materiale, mijloace)

2

TOTAL                              20p

 

 

 

 

 

2. Realizarea activităților didactice

2.1Asigurarea asistenței tehnice profesorilor de altă specialitate decât informatică în timpul orelor desfășurate în laboratorul AEL sau în oricare alt laborator de informatică

2.1.1 Inlesnirea folosirii de către profesori a soft-urilor educaționale

3

 

 

 

2.1.2 Inlesnirea folosirii de către profesori a mijloacelor audio-vizuale moderne din dotarea școlii

3

2.1.3 Asistarea profesorilor în timpul orelor desfășurate în laboratorul de informatică

4

2.1.4 Realizarea unor acțiuni comune cadru didactic – informatician

3

2.2 Utilizează și gestionează eficient resursele puse la dispoziția postului: bibliotecă de software și documentații, echipamente de tehnică de calcul și auxiliare, etc. 

2.2.1 Intocmirea unei liste cu documentația pusă la dispoziția postului.

3

 

 

 

2.2.2 Intocmirea unei liste cu echipamentele de tehnică de calcul

3

2.2.3 Intocmirea unei liste bibliografice cu auxiliarele puse la dispoziția postului

3

2.3 Participarea la activități extracurriculare precum și participarea la acțiuni de voluntariat

2.3.1 Participarea la unele activități extracurriculare la nivelul școlii.

4

 

 

 

2.3.2 Participarea la activități de voluntariat.

4

TOTAL

30

 

 

 

3. Comunicare și relaționare

3.1 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu elevii

3.1.1 Comunicare permanentă cu elevii școlii

2

 

 

 

3.1.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de elevi pentru reglarea ritmului de desfășurare a activității sale

2

3.2 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu personalul școlii

3.2.1 Comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor

2

 

 

 

3.2.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de personalul școlii pentru reglarea ritmului de desfășurare a activității sale

2

3.3 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare cu echipa managerială

3.3.1Comunicare permanentă cu  conducerea școlii.

3

 

 

 

3.3.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de echipa managerială pentru reglarea ritmului de desfășurare a activității sale

2

3.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității

3.4.1 Comunicare permanentă cu beneficiarii din cadrul comunității – părinți ai elevilor

2

 

 

 

3.4.2 Folosirea feed-back-ului furnizat de partenerii din comunitate pentru reglarea ritmului de desfășurare a activității sale

2

3.5 Relaționarea cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigură service-ul echipamentelor de calcul, relaționarea cu providerul de INTERNET.

3.5.1 Comunicare permanentă cu  firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigură service-ul echipamentelor de calcul, relaționarea cu providerul de INTERNET.

3

 

 

 

TOTAL

 

20

 

 

 

4. Managementul carierei și al dezvoltării personale

4.1 Valorificarea competențelor științifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare

4.1.1 Valorificarea competențelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea documentelor, desfășurarea demersului folosit etc.).

2

 

 

 

4.1.2 Redactarea unor articole metodico-științifice în reviste/lucrări de specialitate.

2

4.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei de informatică

4.2.1 Participarea activă la activitățile comisiilor metodice, consilii profesorale cu temă

2

 

 

 

4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului și dosarului personal

4.3.1 Realizarea portofoliului personal al informaticianului și actualizarea lui periodică

3

 

 

 

4.4 Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament), respectarea și promovarea deontologiei

profesionale

4.4.1 Respectarea programului de lucru prevăzut în fișa postului

3

 

 

 

4.4.2 Respectarea tuturor atribuțiilor prevăzute în fișa postului

3

TOTAL

 

15

 

 

 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare

5.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale

5.1.1 Atragerea de parteneriate educaționale.

0,5

 

 

 

5.1.2 Redactarea unor proiecte educaționale

0,5

5.1.3 Valorificarea implicării în parteneriate

și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.

1

5.2 Promovarea ofertei educaționale

5.2.1 Implicarea activă în promovarea ofertei educaționale

1,5

 

 

 

5.2.2 Realizarea unor pliante pentru promovarea ofertei educaționale

1,5

5.3 Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar.

5.3.1 Organizarea/participarea la cel puțin 2 acțiuni anti-violență în cadrul școlii

1

 

 

 

5.3.2 Contribuție la diseminarea informațiilor legate de combaterea comportamentelor nesănătoase

1

5.3.3 Cunoașterea legislației în vigoare

1

5.3.4 Implicarea și activarea elevilor și colegilor în acțiuni de combatere a violenței

1

5.3.5 Colaborarea cu organele și instituțiile abilitate în combaterea și prevenirea violenței

1

5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare. 

5.4.1 Cunoașterea și aplicarea procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI  prevăzute de legislația în vigoare.

1

 

 

 

5.4.2 Implicarea în acțiuni comune cu unele instituții abilitate.

1

5.4.3 Diseminarea normelor și procedurilor elevilor si intocmirea

documentației specifice.

1

5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.

5.5.1 Disponibilitate la responsabilizare.

1

 

 

 

5.5.2 Autoperfecționarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător și exemplar.

1

TOTAL

 

15

 

 

 

TOTAL

TOTAL

 

100

 

 

 

 

Data:

Validat în Consiliul Profesoral din data de:

 

 

 

Cadru didactic auxiliar evaluat - Informatician

Mihăilă George

 

Responsabil compartiment

Mihăilă Veronica

 

 

 

 

Director

Prof. Anca Niculae

 

Membrii CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web hosting by Somee.com