Conform Ord MECTS 6.143/2011Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar și Ord.MECTS nr.4613/28.06.2012

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA

DE SECRETAR SEF

Nr. ……………/ ……………

 

Numele si prenumele

 

Functia: Secretar sef

 

Anul scolar

 

Rezultatul evaluării

 

 

Domenii ale evaluarii

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctajmaxim

Puncta auto-evaluare

Punctaj evaluare comparti

ment

Punctaj  C . A

1.Proiectarea

activităţii

20 p

1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii

1.1.1Elaborarea planului managerial al compartimentului secretariat pe baza activităţii şcolii , al specificului şi particularităţii unităţii şcolare

1

 

 

 

1.1.2 Urmăreşte realizarea lucrărilor de secretariat de bună calitate,evită posibilitatea efectuării de corecturi sau reclamaţii în ceea ce priveşte activitatea secretariatului în şcoală

2

 

 

 

1.1.3 Lucrările de secretariat se execută conform planificării şi cerinţelor, zilnic , lunar, trimestrial , semestrial , anual

2

 

 

 

1.1.4 Imprimatele , rechizitele , aparatele din dotare se vor folosi cu grijă, raţional, fără a fi necesare cheltuieli suplimentare pentru procurarea şi repararea lor

2

 

 

 

1.1.5Utilizare resurse –Va fi folosită aparatura din dotare , se vor întocmi noi metode de ţinere a evidenţelor şcolare pe calculator pentru buna desfasurare a diferitelor examene

2

 

 

 

1.1.6 Mod de realizare – Se integrează în efortul colectiv al salariaţilor pentru o bună activitate la secretariat şi în activităţi ce au legătură cu elevii şi publicul solicitant de servicii

1

 

 

 

1.2 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii , la nivelul compartimentului

1.2.1 Coordonează întreaga activitate a serviciului secretariat în funcţie de nevoile şi necesităţile şcolii

1

 

 

 

1.2.2 Vine în sprijinul desfăsurării activităţii cu metode de lucru noi care îmbunătăţească activitatea compartimentului

1

 

 

 

1.3 Realizarea planificării calendaristice a compartimentului

1.3.1 Întocmeşte un plan de muncă şi pe semestru care vină în sprijinul activităţii şi îl aduce la cunoştinţă directorului pentru aprobare

2

 

 

 

1.4 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare

1.4.1 Se preocupă de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi,decrete,Hotărâri Guvernamentale ,Ordine ,regulamente ,instrucţiuni)

2

 

 

 

1.4.2 Aplică legislaţia în vigoare inclusiv cea şcolara

2

 

 

 

1.5Folosireatehnologiei informatice în proiectare

1.5.1 Se preocupă de achiziţionarea de software în vederea achiziţionării legislaţiei în vigoare şi a altor activităţi care vin în sprijinul compartimentului secretariat

2

 

 

 

TOTAL

 

20

 

 

 

2. Realizarea activităţilor

30p

2.1 Organizrea documentelor oficiale

2.1.1 Transcrie ,înregistrează în regim special deciziile emise de directorul unităţii ,decizii examene corigenţă , admitere , treceri la alte trepte salarizare , acordare drepturi salariale,comisii burse, alte comisii etc.

1

 

 

 

2.1.2 Asigură înscrierea elevilor în învăţământul liceal si postliceal, verificând documentele depuse la dosare

1

 

 

 

 

2.1.3 Răspunde de sigiliul unităţii , iar în perioada în care nu este în şcoală acesta este predat persoanei delegate de directorul unităţii

1

 

 

 

2.1.4 Întocmeşte fişa de încadrare a unităţii, baza de date cu titularii unităţii, înscrie în fişele de încadrare anuale ale unităţii şcolare date privind vechimea, gradul didactic ,statutul(titular,suplinitor,asociat)

2

 

 

 

2.1.5 Întocmeşte statele de funcţii ale unităţii

2

 

 

 

2.1.6 Întomeşte normarea la inceputul anului şcolar sau ,ori de câte ori solicită I.S.J.Prahova

2

 

 

 

2.1.7 Înaintează către I.S.J.Prahova  propunerile privind acordarea gradaţiilor de merit pentru cadrele didactice

1

 

 

 

2.1.8 Ţine evidenţa evaluării anuale pentru întreg personalul şi transmite în scris rezultatul evaluării

1

 

 

 

2.1.9 Raspunde de corectitudinea inscrierii elevilor din clasele terminale in vederea participarii la diverse examene (bacalaureat, atestat etc.)

1

 

 

 

2.2 Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii

2.2.1 Ordonează documentele din compartimentul secretariat în funcţie de Nomenclatorul arhivistic

1

 

 

 

2.2.2 Colaborează cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului în vederea actualizării Nomenclatorului Arhivistic al scolii,conform legislaţiei în vigoare

1

 

 

 

2.2.3 Stabileşte termenele de păstrare a documentelor şcolare, conform nomenclatorului unităţii

1

 

 

 

2.2.4Organizează arhiva unităţii pe compartimente de păstrare şi răspunde de gestionarea acestei

1

 

 

 

2.3 Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii(cadre didactice,personaldidactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL

2.3.1Transmite către ITM prin programul REVISAL, în timpul prevăzut de lege, orice modificare privind angajaţii

1

 

 

 

2.3.2 Ţine la zi dosarele personale ale cadrelor didactice , didactice auxiliare şi nedidactice

1

 

 

 

2.3.3 Ţine la zi evidenţa  zilelor de concediu medical , concediu odihnă etc

1

 

 

 

2.3.4 Întocmeşte formele de angajare pentru întreg personalul unităţii întocmind dosarele personale ale salariaţilor , elaborează fişe operaţionale ale postului , fişe de evaluare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic

2

 

 

 

2.3.5 Intocmeste baza de date privind formarea si perfectionarea cadrelor didactice

1

 

 

 

2.3.6 Întocmeşte pontaje lunare şi alcătuieşte în programul Edusal salariile , statul de personal si plata

4

 

 

 

2.3.7 Întocmeşte decizii de modificare a salariului , acorare spor vechime , gradatii etc.

2

 

 

 

2.4 Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor

2.4.1 Gestionează şi eliberează actele de studii pentru absolvenţii şcolii (foi matricole, adeverinţe etc.)precum şi adeverinţe de studii pentru elevii transferaţi la alte unităţi cât şi pentru cei plecaţi în străinătate

1

 

 

 

2.5 Alcătuirea de proceduri

2.5.1 Alcatuieste proceduri operationale specifice compartimentului secretariat , le actualizează în funcţie de nevoile şcolii şi le adduce la cunoştinţă directorului unităţii şi comisiei CEAC ( minim 2 proceduri)

1

 

 

 

TOTAL

 

30

 

 

 

3.Comunicare şi relaţionare

20 p

3.1Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

3.1.1 Transmite toate situaţiile solicitate de forurile superioare

2

 

 

 

3.1.2 Stabileşte compartimentul căruia i se adresează fiecare corespondenţă prin înscrierea în registrul de intrare – ieşire şi aduce la cunoştinţă de îndată directorului unităţii şi compartimentului destinatar

1

 

 

 

3.1.3 Răspunde de popularizarea ,împreună cu profesorul diriginte , directorului ,a tuturor normelor legislative şcolare în vigoare , elevilor, părinţilor,cadrelor didactice ,personal didactic auxiliar şi nedidactic

1

 

 

 

3.1.4 Răspunde în termenele stabilite tuturor solicitărilor venite din partea personalului din şcoală cât şi de la alţi parteneri cu care vine în contact

1

 

 

 

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei

3.2.1 Aduce la cunoştinţă conducerii şcolii toate situaţiile şi problemele compartimentului secretariat  , periodic şi vine cu iniţiativă în rezolvarea acestora

1

 

 

 

3.2.2 Realizează raportul anual al activităţii compartimentului secretariat şi îl aduce la cunoştinţă directorului unităţii

1

 

 

 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment

3.3.1 Aduce la cunoştinţă tuturor destinatarilor deciziile elaborate în compartiment şi aprobate de director precum şi toate notele de serviciu personalului din unitate

1

 

 

 

3.4 Evidenţa,gestionarea şi arhivarea documentelor

3.4.1Întocmeşte anual inventarierea documentelor din compartiment conform nomenclatorului arhivistic 

2

 

 

 

3.5 Asigurarea intefeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi

3.5.1Are relaţii pricipiale cu toţi salariaţii cu care vine în contact

2

 

 

 

3.5.2 Aduce la cunoştinţă beneficiarilor termenele de primire a solicitărilor şi se încadrează în acest termen în vederea realizării situaţiilor

2

 

 

 

3.5.3 Comunică cu tot personalul unităţii , elevi , părinţi cu privire la aria situaţiei neprevăzute apărută

2

 

 

 

3.5.4 Contribuie specific la organizarea şi desfăşurarea examenelor

2

 

 

 

3.5.5 Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J.Prahova, alte unităţi de învăţământ etc. prin telefon , fax , e-mail

2

 

 

 

TOTAL

 

20

 

 

 

4.Managementul carierei şi dezvoltare personală

15 p

4.1 Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale

4.1.1 Intocmirea și actualizarea portofoliului personal

2

 

 

 

4.2.Formare profesională şi dezvoltare în carieră

4.2.1 Manifestă interes în îmbunătăţirea activităţii compartimentului secretariat şi stabileşte corect nevoile proprii de dezvoltare profesională

2

 

 

 

4.2.2 Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale , în vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului prin studiu individual

3

 

 

 

4.2.3 Participă activ la cursuri de formare organizate de terţi parteneri cu privire la gestionarea resurselor umane din instituţiilor şcolare (ITM , CCD)

2

 

 

 

4.3 Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul şcolar

4.3.1Participă la cursurile de perfecţionare, instructaje, consfătuiri organizate de ISJ , CCD

3

 

 

 

4.3.2 Foloseşte cunoştinţele dobândite prin activităţi de formare în cadrul activităţii compartimentului

3

 

 

 

TOTAL

 

15

 

 

 

5.Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii

15 p

5.1Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii

5.1.1 Redactează corespondenţa şcolii (cand este nevoie)

1

 

 

 

5.1.2 Propune programul compartimentului secretariat spre aprobare conducerii şcolii şi relaţionează cu toti partenerii sociali , instituţionali

1

 

 

 

5.1.3 Utilizează toate mijloacele de care dispune în vederea promovării unităţii şi contribuie cu propuneri în vederea ofertei educaţionale

1

 

 

 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului

5.2.1Asigură legătura permanentă a instituţiei cu comunităţile locale aducând la cunoştinţă conducerii unităţii toată corespondenţa desfăşurată şi răspunde de asigurarea în termenele stabilite a feed-back-ului cu aceşti factori externi

2

 

 

 

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi / sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

5.3.1 Efectuarea pontajului în fiecare lună pentru personalul unităţii

1

 

 

 

5.3.2 Întocmeşte diverse situaţii necesare procesului instructive- educativ şi activităţii de secretariat

2

 

 

 

5.3.3 Utilizează produsele software din dotarea unităţii

2

 

 

 

5.4 Respectarea normelor,ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

5.4.1Respectă prevederile ROI –cod etică –norme deontologice

2

 

 

 

5.4.2 Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din unitate

2

 

 

 

5.4.3 Participă la instructajele generale şi periodice ale angajaţilor

1

 

 

 

TOTAL

 

15

 

 

 

Punctaj total:

100

 

 

 

 

Data:

Validat în Consiliul Profesoral din data de:

 

 

 

Cadru didactic auxiliar evaluat - Secretar

Mihăilă Veronica

 

Responsabil compartiment

 

 

 

 

 

Director

Niculae Anca

 

Membrii CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web hosting by Somee.com