Conform Ord MECTS 6.143/2011Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar și Ord.MECTS nr.4613/28.06.2012

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE

SECRETAR

Nr. ……………/ ……………  .........................                                                                                                                                                                       

Numele si prenumele

 

Functia: Secretar

 

Anul scolar

 

Rezultatul evaluării

 

 

Domenii ale evaluarii

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj

maxim

Punctaj acordat

Auto-evaluare

Evaluare

colegială

în comisie

Eval        C A

1.Proiectarea

activităţii

20 p

1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii

1.1.1 Elaborarea planului managerial al compartimentului secretariat pe baza activităţii şcolare anuale , al specificului şi particularităţii unităţii şcolare împreună cu secretarul şef al unităţii

2

 

 

 

1.1.2 Urmăreşte realizarea lucrărilor de secretariat de bună calitate, evită posibilitatea efectuării de corecturi sau reclamaţii în ceea ce priveşte activitatea secretariatului în şcoală

2

 

 

 

1.1.3 Imprimatele , rechizitele , aparatele din dotare se vor folosi cu grijă, raţional, fără a fi necesare cheltuieli suplimentare pentru procurarea şi repararea lor

2

 

 

 

1.2 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului

1.2.1 Se implică direct în buna desfăşurare a activităţii din compartimentul secretariat

2

 

 

 

1.2.2 Vine în sprijinul desfăsurării activităţii cu metode de lucru noi care îmbunătăţească activitatea compartimentului

2

 

 

 

1.3 Realizarea planificării calendaristice a compartimentului

1.3.1 Întocmeşte împreună cu secretarul şef un plan de muncă anual şi pe semestru care vină în sprijinul activităţii .

2

 

 

 

1.4 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare

1.4.1 Se preocupă de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, decrete, Hotărâri Guvernamentale, Ordine, regulamente, instrucţiuni)

2

 

 

 

1.4.2 Aplică legislaţia în vigoare inclusiv cea complementară legislaţiei şcolare

2

 

 

 

1.5Folosirea tehnologiei informatice în proiectare

1.5.1 Verificarea zilnică a e-mailurilor şi a diferitelor programe informatizate puse la dispoziţie de ISJ Ph a site-ul MECTS (noutăţi) ISJ

2

 

 

 

1.5.2 Se preocupă de achiziţionarea de software în vederea achiziţionării legislaţiei în vigoare şi a altor activităţi care vin în sprijinul compartimentului secretariat.

2

 

 

 

2. Realizarea activităţilor

30p

2.1 Organizarea documentelor oficiale

2.1.1  Întocmeşte , solicită şi transmite în timp util toate documentele compartimentului secretariat

1

 

 

 

2.1.2 Întocmeşte şi transmite în timp util corespondenţa şcolii ( adrese , corespondenţe părinţi , concursuri

1

 

 

 

2.1.3 Ţine evidenţa corespondenţei din şcoală

1

 

 

 

2.1.4 Intocmeste lucrarile privind inceperea noului an scolar, incheierea semestrului, a sfarsitului de an scolar (SC0, SC1,SC2)

2

 

 

 

2.1.5 Întocmeşte corect şi la timp documentele pentru plăţi burse elevi ,bani de liceu, abonamente

5

 

 

 

2.1.6 Tine evidenta stricta a miscarii elevilor (veniti/plecati) facand inregistrarile aferente in documentele de evidenta scolara

1

 

 

 

2.1.7Intocmeste, solicita si transmite in timp util situatia scolara a elevilor transferati de la unitatea scolara

1

 

 

 

2.2 Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii

2.2.1 Participă la arhivarea  a documentelor ce urmează a fi inventariate în arhiva unităţii

1

 

 

 

 

 

 

2.3 Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL

2.3.1 Întocmeşte şi eliberează  diverse adeverinţe pentru personalul didactic,didactic auxiliar în baza unei cereri  si intocmeste foile matricole pentru cls. terminale

3

 

 

 

2.3.2 Întocmeşte şi eliberează  adeverinţe pentru recalcularea pensiilor, in baza unei cereri

1

 

 

 

2.4 Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor

2.4.1 Întocmeşte şi eliberează adeverinţe diverse pentru absolvenţi, elevi, părinţi, cadre didactice pe bază de cerere( adeverinţe de studii, adeverinţe de autenticitate)

2

 

 

 

2.4.2 Înmatriculează în registrul matricol toţi elevii , completează situaţia şcolară pe ani şcolari

4

 

 

 

 

2.4.3 Intocmeste actele si cataloagele pentru examenul de corigenţă si a situatiilor neincheiate si trece din cataloagele de examen mediile obtinute de elevi in urma desfasurarii examenului

3

 

 

 

2.4.4 Intocmeste tabelele pentru vizarea actelor de studii  cu timbru sec

2

 

 

 

2.4.5 Întocmeşte registrul de înscriere al elevilor pentru şcoală şi îl actualizează permanent

2

 

 

 

2.5 Alcătuirea de proceduri

2.5.1 Participă la alcătuirea de  proceduri operationale specifice compartimentului secretariat , venind în sprijinul îmbunătăţirii acestora

1

 

 

 

 

TOTAL

 

30

 

 

 

3.Comunicare şi relaţionare

20 p

3.1Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

3.1.1 Întocmeşte baza de date a elevilor din şcoală ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate

2

 

 

 

3.1.2 Întocmeşte baza de date a elevilor din şcoală de etnie rromă

1

 

 

 

3.1.3 Tehnoredactează materialele întocmite de conducerea şcolii , privin şedinţele de analiză semestrială / anuale precum şi toate situaţiile care apar de-a lungul anului şcolar , precum şi cele care au ca obiect capitolul elevi

2

 

 

 

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei

3.2.1 Aduce la cunoştinţă conducerii şcolii toate situaţiile şi problemele compartimentului secretariat  , periodic şi vine cu iniţiativă în rezolvarea acestora

1

 

 

 

3.2.2 Realizează împreună cu secretarul şef raportul anual al activităţii compartimentului secretariat şi îl aduce la cunoştinţă directorului unităţii

1

 

 

 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment

3.3.1 Aduce la cunoştinţă tuturor destinatarilor deciziile elaborate în compartiment şi aprobate de director precum şi toate notele de serviciu personalului din unitate

1

 

 

 

 

3.4 Evidenţa,gestionarea şi arhivarea documentelor

3.4.1 Participă anual la inventarul documentelor din compartiment conform nomenclatorului arhivistic şi aprobat de director , îl transmite la Direcţia Naţională sub îndrumarea secretarului şef al unităţii

2

 

 

 

3.5 Asigurarea intefeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi

3.5.1Are relaţii pricipiale cu toţi solicitanţii cu care vine în contact

2

 

 

 

3.5.2 Aduce la cunoştinţă beneficiarilor termenele de primire a solicitărilor şi se încadrează în acest termen în vederea realizării situaţiilor

2

 

 

 

3.5.3 Comunică cu tot personalul unităţii , elevi , păriţi cu privire la aria situaţiei neprevăzute apărută

2

 

 

 

3.5.4 Contribuie specific la organizarea şi desfăşurarea  examenelor nationale

2

 

 

 

3.5.5 Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J.Prahova, alte unităţi de învăţământ etc. prin telefon , fax , e-mail

2

 

 

 

 

TOTAL

 

20

 

 

 

4.Managementul carierei şi dezvoltare personală

15 p

4.1 Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale

4.1.1 Nivel mediu de pregătire profesională

2

 

 

 

4.1.2 Nivel superior de pregatire profesionala

3

 

 

 

4.1.3 Manifestă interes în îmbunătăţirea activităţii compartimentului secretariat şi stabileşte corect nevoile proprii de dezvoltare profesională

3

 

 

 

4.2.Formare profesională şi dezvoltare în carieră

4.2.1Participă activ la cursuri de formare organizate de terţi parteneri cu privire la gestionarea resurselor umane din instituţia şcolară ( ITM , etc.)

3

 

 

 

4.2.2 Se preocupă de permanenta perfecţionare şi îmbunătăţire a pregătirii profesionale , în vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului

2

 

 

 

4.3 Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul şcolar

4.3.1Participă la cursurile de perfecţionare,instructaje,consfătuiri organizate de ISJ Prahova , CCD, foloseşte cunoştinţele dobândite prin activităţile de formare în cadrul activităţii compartimentului

2

 

 

 

 

TOTAL

 

15

 

 

 

5.Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii

15 p

5.1Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii

5.1.1 Redactează corespondenţa şcolii, distribuie şi ţine  o evidenţă riguroasă

2

 

 

 

5.1.2 Contibuie la promovarea imaginii prin consolidarea unei relaţii bazate pe respectarea şi asigurarea unui climat corespunzător principiilor educaţionalel

1

 

 

 

5.1.3 Utilizează toate mijloacele de care dispune în vederea promovării unităţii şi contribuie cu propuneri în vederea ofertei educaţionale

1

 

 

 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului

5.2.1Asigură legătura permanentă a instituţiei cu comunităţile locale aducând la cunoştinţă conducerii unităţii toată corespondenţa primita şi răspunde de asigurarea în termenele stabilite a feed-back-ului cu aceşti factori externi

2

 

 

 

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi / sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

5.3.1 Întocmeşte diverse situaţii necesare procesului instructive – educativ şi activităţii de secretariat

2

 

 

 

5.3.2 Primeste dosarele pentru acordarea de burse, bani de liceu, Euro 200 , abonamente ,etc de catre elevii unitatii

2

 

 

 

5.3.3 Utilizează produsele software din dotarea unităţii, intocmeste statele de plata pentru acordarea de burse, Bani de liceu , abonamente ,pentru  elevii unitatii

2

 

 

 

 

5.4 Respectarea normelor, ROI, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

5.4.1 Respectă prevederile ROI –cod etică –norme deontologice

1

 

 

 

5.4.2 Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din unitate

1

 

 

 

5.4.3 Participă la instrucţiunile generale şi periodice al angajaţilor

1

 

 

 

 

TOTAL

 

15

 

 

 

 

Punctaj total

 

100

 

 

 

 

Data:

Validat în Consiliul Profesoral din data de:

 

 

 

Cadru didactic auxiliar evaluat -Secretar

State Doina

 

Responsabil compartiment

Mihăilă Veronica

 

 

 

 

Director

 

 

Membrii CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web hosting by Somee.com