Conform Ord MECTS 6.143/2011Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar și Ord.MECTS nr.4613/28.06.2012

 

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE

LABORANT FIZICĂ

Nr. ……………/ ……………  .........................

 

Numărul fişei postului:

 

Numele şi prenumele titularului:

 

Perioada evaluată:.

 

Calificativul acordat:

 

 

Domenii ale evaluarii

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctajmaxim

Puncta auto-evaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj

C A

Valid.

CP

 

1.Proiectarea

Activităţii

20 P

1.1Corelarea activităţii cu programa şcolară şi cu normele de elaborare a documentelor de proiectare

Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul laborantului (pentru fiecare an de studiu)

1

 

 

 

 

 

1.1.a Elaborarea proiectului activităţii anual , semestrial, săptămânal pe capitole, teme, termene a activităţii practice(personalizare,termen)

3

 

 

 

 

 

 

1.1.b Elaborarea proiectului de achiziţi i(resurse materiale) şi achiziţionarea de diferite produse pentru activităţi de laborator

2

 

 

 

 

 

1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii

1.2.a Întocmirea documentelor specifice comisiei

3

 

 

 

 

 

1.2.b Elaborarea ofertei educaţionale şi distribuirea către managerii claselor

3

 

 

 

 

 

1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare

1.3 Realizarea proiectării activităţii în format electronic (personalizare)

2

 

 

 

 

 

1.4Proiectarea de activităţi extraccuriculare correlate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unităţii

1.4.a Elaborarea proiectului activităţilor extracurriculare propriu annual -semestial

2

 

 

 

 

1.4.bÎntocmirea proiectelor activităţilor extracurriculare la care participă împreună cu echipa de proiect

2

 

 

 

 

1.4.c Asigurarea bazei logistice pentru activităţi extacurriculare şi  concursuri şcolare

2

 

 

 

 

TOTAL

 

20

 

 

 

 

2.Realizarea activităţilor didactice

20 P

2.1Realizarea unor experimente didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice

2.1.1Întocmirea unei liste cu lucrările de laborator pentru fiecare an de studiu - anual / semestrial

1

 

 

 

 

2.1.2 Numărul şi calitatea lucrărilor de laborator specifice întreprinse

1

 

 

 

 

2.1.3 Organizarea activităţilor practice şi aplicative în cadrul procesului de învăţare

-        Pregătirea activităţii practice (obiective,materiale,mijloace)

-        Desfăşurarea activităţii practice

-        Îndrumarea şi supravegherea elevilor în   activitatea   practică (sub coordonarea profesorului)

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2.1.4 Realizarea unor mijloace didactice originale , specifice disciplinei

1

 

 

 

 

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice inclusive resurse TIC

2.2.1 Utilizarea în cadrul orelor de fizică , tehnologii a materialelor auxiliare existente în dotarea laboratorului

2

 

 

 

 

2.2.2 Utilizarea unor mijloace didactice , originale , specifice disciplinei

1

 

 

 

 

2.2.3 Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de fizică

1

 

 

 

 

2.3 Participarea la activităţi extracurriculare , precum şi participarea la acţiuni de voluntariat

2.3.1 Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii ( o acţiune / sem.)

1

 

 

 

 

2.3.2 Participarea la unele activităţi de voluntariat ( o acţiune / sem.)

1

 

 

 

 

Sarcini suplimentare corespunzătoare fișei postului

Completarea condicii de prezență

2

 

 

 

 

Membru în Comisia de inscriere a elevilor în clasa a IX-a

2

 

 

 

 

Gestionează documentele pentru alocațiile de stat acordate elevilor. Cunoaște și repectă legislația în vigoare

2

 

 

 

 

TOTAL

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Comunicare şi relaţionare

30 P

3.1Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionarea cu elevii

3.1.1 Selectarea modalităţilor de comunicare (ton,ritm)

1

 

 

 

 

3.1.2 Respectarea partenerului în comunicare (vocabular adecvat )

 

 

 

 

 

3.1.3 Asigurarea feed-back-ului în comunicare

 

 

 

 

 

3.1.4 Dezvoltarea comunicării elev-elev , elev-clasă

 

 

 

 

 

3.2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii

3.2.1 Comunicare şi relaţionarea cu cadrele didactice de specialitate

1,5

 

 

 

 

3.2.2 Comunicarea şi relaţionarea cu cadrele didactice ale şcolii

1,5

 

 

 

 

3.2.3 Comunicarea şi relaţionarea cu personalul didactic auxiliar

1,5

 

 

 

 

3.2.4 Comunicarea şi relaţionarea cu personalul nedidactic

1,5

 

 

 

 

3.3 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială

3.3.1 Comunicare şi relaţionare cu directorul şcolii

1

 

 

 

 

3.3.2 Comunicare şi relaţionare cu consilierul educativ

1

 

 

 

 

3.3.3 Comunicare şi relaţionare cu responsabilul CEAC

1

 

 

 

 

3.3.4 Comunicare şi relaţionare cu responsabilul comisiei metodice

1

 

 

 

 

3.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii

3.4.1 Comunicare şi relaţionare cu părinţii elevilor ( la solicitări)

1

 

 

 

 

3.4.2 Comunicare şi relaţionare cu diferiţi parteneri (implicarea în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alte şcoli , alte instituţii )

1

 

 

 

 

3.5 Relaţionarea cu firmele producătoare de resurse materiale necesare laboratoarelor de specialitate şi cu firmele care asigură service-ul dispozitivelor din dotare

3.5.1 Comunicare şi relaţionare firme pentru resurse materiale de specialitate (referate de necessitate , oferte,achiziţii)

2

 

 

 

 

 

3.5.2 Comunicare şi relaţionare firme service

2

 

 

 

 

TOTAL

 

30

 

 

 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

15 p

4.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare

4.1.1 Participarea la cursuri de formare

1

 

 

 

 

4.1.2 Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea documentelor desfăşurate demersului didactic)

1

 

 

 

 

4.1.3 Diseminarea informaţiei de înscriere la unele cursuri de formare continuă colegilor

1

 

 

 

 

4.1.4 Prezentarea de exemple de bună practică utilizate în activitatea didactică( mese rotunde,comisii metodice, lecţii demonstrative , articole)

1

 

 

 

 

 

4.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil

4.2.1 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei Matematică şi ştiinţe

1

 

 

 

 

 

4.2.2 Implicarea în activităţi metodice organizate la nivelul I.S.J.Prahova şi C.C.D ( cercuri )

1

 

 

 

 

4.2.3 Implicarea în organizarea de activităţi propuse de CCD organizate în şcoală (cursuri formare)

2

 

 

 

 

4.3 Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal

4.3.1 Cunoaşterea conţinutului portofoliului profesoral şi dosarului personal

1

 

 

 

 

4.3.2 Realizarea portofoliului profesional şi dosarul personal

1

 

 

 

 

4.3.3 Actualizarea permanentă a portofoliului

1

 

 

 

 

 

4.4.1 Atitudini morale şi civice conform cu statutul pe care îl are (competenţă, responsabilitate, punctualitate ,operativitate, corectitudine, probitate morală)

2

 

 

 

 

 

4.4.2 Respectă şi promovează deontologia profesională (inegritatea morală şi profesională, confidenţialitate, respecta legislatia)

2

 

 

 

 

TOTAL

 

15

 

 

 

 

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare

15 p

5.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale

5.1.1 Implicarea în proiectele educaţionale concursuri, olimpiade

2

 

 

 

 

5.1.2 Stabileşte contacte relevante cu parteneri economici şi sociali pentru proiectele educaţionale

1

 

 

 

 

5.1.3 Redactarea unor proiecte educaţionale respectând structura

1

 

 

 

 

5.2 Promovarea ofertei educaţionale

5.2.1Promovarea ofertei educaţionale la nivenivelul instituţiei / comunităţii

1

 

 

 

 

5.2.2 Promovarea ofertei educaţionale la nivelul judeţului

1

 

 

 

 

5.3 Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar

5.3.1 Participarea la programe/activităţi în domeniul educaţional

1

 

 

 

 

5.3.2 Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase

1

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Reamenajarea diferitelor panouri

2

 

 

 

 

5.4 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ şi a sarcinilor suplimentare

5.4.1 Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare

1

 

 

 

 

5.4.2 Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea documentaţiei specifice

1

 

 

 

 

5.4.3 Implicarea în acţiuni commune cu unele instituţii abilitate

1

 

 

 

 

5.5 Implicarea activă în crearea unei culture a calităţii la nivelul organizaţiei

5.5.1 Disponibilitatea la responsabilizare

1

 

 

 

 

5.5.2 Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar

1

 

 

 

 

TOTAL

 

15

 

 

 

 

 

Punctaj TOTAL

 

100

 

 

 

 

 

Data:

Validat în Consiliul Profesoral din data de:

 

 

 

Cadru didactic auxiliar evaluat – Laborant fizică

 

 

Responsabil compartiment

 

 

 

 

 

Director

Prof. Anca Niculae

 

Membrii CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web hosting by Somee.com