Conform Ord MECTS 6.143/2011Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar și Ord.MECTS nr.4613/28.06.2012

 

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE

BIBLIOTECAR

Nr. ……………/ ……………  .........................

 

Numărul fişei postului:

 

Numele şi prenumele titularului:

 

Perioada evaluată:.

 

Calificativul acordat:

 

 

 

Domenii ale evaluarii

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctajmaxim

Punctaj auto-evaluare

Punctaj  evaluare comparti-ment

Punctaj  C  A

1.Proiectarea

activităţii

20 p

1.1 Respectarea  normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcţionarea bibliotecii şcolare

1.1.1 Elaborareaza planul managerial al compartimentului biblioteca

1

 

 

 

1.1.2  Asigura serviciul de evidenta, catalogare, organizare a cataloagelor 

1

 

 

 

1.1.3 Asigura cresterea fondurilor de publicatii ale bibliotecii in functie de dinamica pietei de tiparituri, caracterul enciclopedic, precum si resursele bugetare existente

1

 

 

 

1.1.4 Prelucreaza, descrie bibliografic si clasifica publicatiile intrate in colectiile bibliotecii

1

 

 

 

1.2 Respectartea procedurilor existente la nivelul unităţii cu privire la:

efectuarea operaţiunilor în documentele de evidenţă ( RFM, RI, Fişele de evidenţă, Fişe de  cititor)

 

 

 

 

transmiterea informatiilor în interiorul şi exteriorul unităţii

1.2.1 Efectueaza evidenta primara, individuala si gestionara a colectiilor in conformitate cu normele biblioteconomice uzuale

1

 

 

 

1.2.2 Numar   de documente (carti,publicatii) intrate/inregistrate in documente  de evidenta a colectiilor si aranjarea in raft .

1

 

 

 

1.2.3 Numar de clasificari/indexari ale publicatiilor pentru catalogul sistemic

1

 

 

 

1.2.4 Numar de fise bibliografice de catalog redactate si numar de referinte bibliografice.

1

 

 

 

1.2.5 Numarul cititorilor inscrisi in anul scolar (an calendaristic) si la   orice   termen;

1

 

 

 

1.2.6 Numarul zileler de inventariere(verificare)integrala a colectiilor la termenul legal ;

1

 

 

 

1.2.,7 Se informeaza si  pune la dispozitia utilizatorilor spre consultare instrumente de informare elaborate de biblioteca noastra sau de alte institutii similare din tara (bibliografii tematice, selective si adnotate)

1

 

 

 

1.3 Realizarea planificării calendaristice a activităţii bibliotecii în concordanţă cu structura anului şcolar şi adaptată la particularităţile unităţii şcolare

1.3.1 Valorifica activitatea  de planificare a activitatii bibliotecii,de evidenta statistica a acesteia

1

 

 

 

1.3.2 Valorifica  actiunile educative,  colaborarand  cu cadrele didactice, stimuland creativitatea elevilor ;

1

 

 

 

1.3.3 Contribuie  la  procesul instructiv-educativ, desfasurat în scoala pe baza unui plan  minutios si chibzuit întocmit

1

 

 

 

1.3.4 Participa  activ, în strânsă colaborare cu cadrele didactice, la instrucţia şi educaţia elevilor

1

 

 

 

1.4 Proiectarea anumitor activităţi de iniţiere şi valorificare a dimensiuniii educative a TIC în cadrul bibliotecii.

1.4.1 Utilizeaza  tehnologia informatica si comunicationala in cadrul bibliotecii

1

 

 

 

1.4.2 Descopera  solutii flexibile pentru folosirea calculatorului   in activitatile  desfăşurate;

1

 

 

 

1.5.Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de  gestionare a bibliotecii

1.5.1 Amenajajeaza un spaţiu de formare a elevilor în domeniul utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare şi, în acelaşi timp,  a unui cadru primitor pentru fiecare elev, răspunzând nevoii de cunoaştere şi curiozităţii acestuia

1

 

 

 

 

1.5.2 Pune la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor. 

1

 

 

 

1.5.3 Gestioneaza corespunzator spaţiul, pentru buna   funcţionare a  bibliotecii (orar de funcţionare, planificarea activităţilor, a bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente şi a fondului documentar pe tot parcursul anului şcolar

1

 

 

 

TOTAL

 

20

 

 

 

2. Realizarea activităţii

 30 P

2.1 Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii la dispoţia utilizatorilor în cadrul activităţilor

2.1.1 Organizeaza actiuni de stimulare si indrumare a elevilor privind utilizarea lucrarilor de referinta,a cataloagelor, pentru dezvoltarea deprinderilor de autoinformare  documentara ale muncii intelectuale,de studiu individual

3

 

 

 

2.1.2 Sprijina elevii,organizand si desfasurand activitati in cercuri diverse

3

 

 

 

2.2  Realizarea completă/corectă/legală a operaţiunilor de biblioteconomie (cataloage,clasificare/indexare, depozitare, evidenţă, împrumut,inventariere, casare) prin colaborare cu alte compartimente

2.2.1 Organizeaza sistemul de catalogare propriu, asigurand informatii de actualitate asupra existentei si circulatiei fondurilor de publicatii

2

 

 

 

2.2.2 Participa la  inventarierea(verificarea)anuala prin sondaj al colectiilor bibliotecii la solicitarea organelor financiar contabile

2

 

 

 

2.2.3 Verifica colectiile in vederea selectiei  pentru casare

2

 

 

 

2.3 Gestionarea prin securitate şi bună păstrare a dotării  şi colecţiilor bibliotecii

2.3.1  Recupereaza   la timp volumele  imprumutate(consultate)in anul scolar

2

 

 

 

2.3.2 Menţine micoclimatului în spaţiile de depozitare

2

 

 

 

2.3.3 Respecta normele de conservare si securitate a colectiilor, a normelor de P.S.I.si P.M.

2

 

 

 

2.4 Organizarea de expoziţii, vizite şi întâlniri tematice , ateliere de creaţie privind promovarea ofertei bibliotecii în comunitate şi atragerea cititorilor

2.4.1 În colaborare cu cadrele didactice încurajează organizarea unor activităţi specifice care contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor: expoziţii, concursuri, ateliere de creaţie,  sesiuni de comunicări

3

 

 

 

2.4.2 Participa la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea localǎ

3

 

 

 

2.4.3  Atragere cititori prin actiuni de promovare a cărţii

3

 

 

 

TOTAL

 

30

 

 

 

3 Comunicare şi relaţionare

20 P

 

3.1. Asigurarea unei bune comunicări şi relaţionări la nivel intern ( cu elevii ,cadrele didactice, didactic auxiliar)

3.1.1 Comunica şi relaţioneaza cu cadrele didactice , cu elevii,  personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, directorul şcolii

2

 

 

 

3.1.2 foloseste  modalităţi de comunicare eficiente

2

 

 

 

3.1.3  Identifica modalităţi de comunicare adecvate situaţiilor

2

 

 

 

3.2 Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi(părini, comunitate) şi parteneri.

3.2.1 Construireste  situaţii adecvate modului de lucru şi comunicare cu superiorii ierarhici externi şi adapteaza  biblioteca la nivelul socio-cultural al comunităţii

2

 

 

 

 

3.2.2 Manifesta interesul pentru facilitarea schimbului de informaţii cu alţi factori externi.

1

 

 

 

3.3 Atragerea elevilor către activitățile bibliotecii și stimularea lecturii (număr fișe de cititor).

3.3.1 Organizeaza acţiuni instructiv- educative , informativ-formative  în colaborare cu cadrele didactice

3

 

 

 

3.3.2 Desfasoara actiuni de stimulare si indrumare a elevilor privind utilizarea lucrarilor de referinta,a cataloagelor pentru dezvoltarea deprinderilor de autoinformare  documentara ale muncii intelectuale,de studiu individual,actiuni de promovare a cartii,produselor,serviciilor bibliotecii in scopul atragerii cititorilor ;

2

 

 

 

3.4 Consolidarea relaţiei dintre şcoală şi comunitate

 Se preocupa de consolidarea relatiei dintre scoala si comunitate

2

 

 

 

3.5 Colaborarea cu instituţii de cultură şi educaţie în vederea realizării unor proiecte cu caracter cultural şi educativ

Comunică cu diferite instituţii publice specifice, prin realizarea unor schimburi de experienţă cu alte unităţi şcolare, Biblioteca Judeţeană ,Naţională etc. şi încheie parteneriate/proiecte educaţionale în vederea realizării scopului educativ al unităţii şcolare şi formarea unor competenţe specifice beneficiarului acestor proiecte.

4

 

 

 

TOTAL

 

20

 

 

 

4. Managementul carierei şi dezvoltare profesională

15 P

4.1. Analiza nivelului şi standiului propriei pregătiri profesionale

4.1.1 Manifestă interes pentru dezvoltarea profesională proprie

3

 

 

 

4.1.2 Are capacitatea de a se integra în sistemul de formare prin participarea la cursuri de specialitate,etc.

3

 

 

 

4.1.3Identifica necesarul de autoinstruire în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu

3

 

 

 

4.2. Participarea permanentă la cercuri şi activităţi metodice la nivel local judeţean, naţional

4.2.1 Participa   la toate consfătuirile

 

3

 

 

 

4.3 Participarea la programe de formare în vederea dezvoltării profesionale

4.3.1  Se implica în activităţi metodice organizate la nivelul I.S.J.Galaţi , C.C.D ,  cercurile pedagogice ale  bibiotecarilor ( cercuri )

3

 

 

 

 

TOTAL

 

15

 

 

 

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii

15 P

5.1 Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite de fişa postului

5.1.1  Se remarca prin modul de realizare a sarcinilor de serviciu, utilizarea resurselor,responsabilitate,punctualitate,operativitate,comunicare,cooperare,flexibilitate,spirit colegial,creativitate,imaginatie,competenta,solicititudine pentru alte sarcini,existenta/inexistenta reclamatiilor de orice natura,imprumut interbibliotecar,sprijin tehnic,audiovizual;

3

 

 

 

5.2 Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare şi a Regulamentului intern al bibliotecii şcolare ,respectarea normelor de conservare şi securitate a colecţiilor , a normelor PSI şi de protecţie a muncii

 5.2.1  Respecta normele biblioteconomice in vigoare recomandate pentru biblioteca scolara.Respecta R.O.F.U.I.P.si R.O.F.B.S.si Regulamentul intern al bibliotecii scolare,respectiv sarcinile bibliotecarului

2

 

 

 

5.2.2 Respecta normele de conservare si securitate a colectiilor, a normelor de P.S.I. P.M.

1

 

 

 

5.2.3 Participă la instrucţiunile generale şi periodic al angajaţilor

1

 

 

 

5.3 Promovarea valorilor culturale romăneşti prin realizarea de parteneriate educative  naţionale şi internaţionale

5.3.1.Desfasoara activităţi culturale şi  de cooperare, promovand  biblioteca prin publicarea de articole în domeniul educaţiei

2

 

 

 

5.3.2 Asigura baza logistica pentru activităţile extracurriculare şi cursurile şcolare , care să vină în sprijinul dezvoltării civice a elevului în vederea deschiderii orizontului către lumea contemporană

2

 

 

 

5.4 iniţiative personale privind stimularea donaţiilor şi obţinerea unor sponsorizări în scopul dezvoltării resurselor bibliotecii

5.4.1 Stimuleaza donatiile si obtinerea unor sponsorizari pentru dezvoltarea fondului de carte ;

2

 

 

 

5.5 Utilizarea raţională şi eficientă a alocaţiilor bugetare pentru achiziţii, abonamente

5.5.1  Se consulta cu cadrele didactice si elevii si se am axeaza pe cumpararea de exemplare mai putine de acelasi autor pentru a cuprinde in lista cat mai multe volume

2

 

 

 

 

TOTAL

 

15

 

 

 

PUNCTAJ TOTAL

100

 

 

 

 

 

Data:

Validat în Consiliul Profesoral din data de:

 

 

 

Cadru didactic auxiliar evaluat -Bibliotecar

 

 

Responsabil compartiment

 

 

 

 

 

Director

Prof. Anca Niculae

 

Membrii CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web hosting by Somee.com