Conform Ord MECTS 6.143/2011Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar și Ord.MECTS nr.4613/28.06.2012

Validata in Consiliul profesoral din _____________

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE TEHNICIAN

Nr. ……………/ ……………  .........................

 

Numărul fişei postului:

 

Numele şi prenumele titularului:

 

Perioada evaluată:.

 

Calificativul acordat:

 

 

 

Domenii ale evaluarii

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctajmaxim

Puncta auto-evaluare

Punctaj evaluare compar-timent

Punctaj

C . A

Valid.

CP

1.Proiectarea

activităţii

20 P

1.1 Corelarea activităţii cu obiectivele generale ale instituției

Elaborarea proiectului activităţii anual, semestrial, săptămânal pe capitole,teme, termene a activităţii practice (personalizare,termen)

2

 

 

 

 

Elaborarea proiectului de achiziţii (resurse materiale) şi achiziţionarea de diferite produse pentru activităţi de secretariat, instruire practică

3

 

 

 

 

1.2 Realizarea planului managerial al compartimentului

Întocmirea documentelor specifice

3

 

 

 

 

Se implică direct în buna desfăşurare a activităţii din compartimentul secretariat și în desfășurarea activității practice în atelierele școală

2

 

 

 

 

Vine în sprijinul desfăsurării activităţii cu metode de lucru noi care îmbunătăţească activitatea compartimentului

2

 

 

 

 

1.3 Aplicarea reglementărilor legale în vigoare

Realizarea proiectării activităţii în format electronic(personalizare)

2

 

 

 

 

Cunoașterea și respectarea ROI și ROF_UI

2

 

 

 

 

Cunoașterea și respectarea legislației pentru întocmirea și completarea actelor de studiu

2

 

 

 

 

Respectarea legislației pentru acordarea burselor elevilor din unitatea de învățământ

2

 

 

 

 

TOTAL

 

20

 

 

 

 

2.Realizarea activităţilor

30 P

2.1 Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului

Întocmirea foilor colective de prezență pentru personalul didactic în baza condicilor de prezență

4

 

 

 

 

Gestionarea actelor justificative privind naveta elevilor din unitatea de învățământ

4

 

 

 

 

Evidența elevilor înscriși în invățământul licealcompletarea conform legislației în vigoare a registrelor, foilor matricole, a avertismentelor, transferurilor)

4

 

 

 

 

Gestionarea actelor justificative privind bursele pentru învățământul profesional

4

 

 

 

 

Evidența schemelor orare pentru fiecare clasă / an de studiu – nomenclatoare, plan cadru, plan de invățământ

3

 

 

 

 

 

Întocmeşte adeverinţe pentru elevi, pe bază de cerere ( adeverinţe de elev pentru abonamente)

2

 

 

 

 

2.2 Utilizarea rațională și eficientă a resurselor material, financiare, informaționale și de timp

Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J.Prahova , alte unităţi de învăţământ etc. prin telefon , fax , e-mail

2

 

 

 

 

Participă la alcătuirea de  proceduri operationale specifice compartimentului secretariat , venind în sprijinul îmbunătăţirii acestora ( cel puţin 1/an)

3

 

 

 

 

2.3 Contribuții la dezvoltarea personalității elevului

Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul şcolii ( cel puţin o acţiune / sem.)

2

 

 

 

 

 

Participarea la unele activităţi de voluntariat ( o acţiune / sem.)

2

 

 

 

 

TOTAL

 

30

 

 

 

 

3.Comunicare şi relaţionare

      20 p

3.1 Capacitatea de a se integra , a lucra în echipă

Selectarea modalităţilor de comunicare (ton,ritm)

1

 

 

 

 

Respectarea partenerului în comunicare (vocabular adecvat )

2

 

 

 

 

Asigură legătura unităţii şcolare cu I.S.J.Prahova , alte unităţi de învăţământ etc. prin telefon , fax , e-mail

3

 

 

 

 

Aduce la cunoştinţă beneficiarilor termenele de primire a solicitărilor şi se încadrează în acest termen în vederea realizării situaţiilor

2

 

 

 

 

3.2 Realizarea comunicării școală, familie, comunitate școlară / comunitate socială

Comunicare şi relaţionare cu directorul şcolii

1

 

 

 

 

Comunicarea şi relaţionarea cu cadrele didactice

1

 

 

 

 

Comunicarea şi relaţionarea cu personalul didactic auxiliar

1

 

 

 

 

Comunicare şi relaţionare cu diferiţi parteneri (implicarea în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alte şcoli , alte instituţii )

1

 

 

 

 

Comunicare şi relaţionare firme pentru resurse materiale de specialitate (referate de necesitate , oferte,achiziţii)

1

 

 

 

 

3.3 Monitorizarea situațiilor conflictuale

Are relaţii pricipale cu toţi solicitanţii cu care vine în contact

1

 

 

 

 

 

Respectă şi promovează deontologia profesională (inegritatea morală şi profesională,confidenţialitate,respecta legislatia)

1

 

 

 

 

TOTAL:

 

20

 

 

 

 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

 15 p

4.1 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

Realizarea portofoliului profesional şi dosarul personal

3

 

 

 

 

Actualizarea permanentă a portofoliului

1

 

 

 

 

4.2 Participarea la activități metodice, stagii de formare / cursuri de perfecționare

Participarea la cursuri de formare

3

 

 

 

 

Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul Ariei Curriculare Tehnologii

2

 

 

 

 

4.3 Aplicarea cunoștințelor, abilităților / competențelor dobândite

Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare (prin redactarea documentelor desfăşurate demersului didactic)

3

 

 

 

 

Diseminarea informaţiei de înscriere la unele cursuri de formare continuă colegilor

2

 

 

 

 

Prezentarea de exemple de bună practică utilizate în activitatea didactică( mese rotunde,comisii metodice,lecţii demonstrative , articole)

1

 

 

 

 

TOTAL

 

15

 

 

 

 

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare

15 p

5.1 Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile școlii

Implicarea în proiectele educaţionale concursuri, olimpiade

1

 

 

 

 

Stabileşte contacte relevante cu parteneri economici şi sociali pentru proiectele educaţionale

1

 

 

 

 

5.2 Promovarea în comunitate a activității instituției, participând la programe și parteneriate

Promovarea ofertei educaţionale la nivelul instituţiei / comunităţii

2

 

 

 

 

5.3 Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale

Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ şi a sarcinilor suplimentare

4

 

 

 

 

5.5 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei

1

 

 

 

 

5.4.2 Diseminarea normelor şi procedurilor elevilor şi întocmirea documentaţiei specifice

1

 

 

 

 

5.5.1 Disponibilitatea la responsabilizare

1

 

 

 

 

5.5.2 Autoperfecţionarea pentru realizarea sarcinilor în mod corespunzător şi exemplar

4

 

 

 

 

TOTAL

 

15

 

 

 

 

Punctaj Total

100

 

 

 

 

 

 

Data:

Validat în Consiliul Profesoral din data de:

 

 

 

Cadru didactic auxiliar evaluat - Tehnician

Preda Oana

 

Responsabil compartiment

 

 

 

 

 

Director

Prof. Anca Niculae

 

Membrii CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web hosting by Somee.com