FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR ( CONTABIL ȘEF) ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

Numărul fișei postului: ………………………………………………………………………….

Numele și prenumele titularului: ……………………………………………………………

Perioada evaluată: …………………………………………………………………………….

 Calificativul acordat: ………………………………………………………………………….

 

Domenii ale evaluării

Criterii de performanță

Indicatori de performanță

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare CA

1.Proiectarea activității

1.1 Respectarea planurilor manageriale ale școlii

1.1.a. Cunoaște planurile manageriale ale școlii și le respectă în vederea operaționalizării eficiente a activității în compartimentul pe care îl reprezintă.

4

 

 

 

1.2 Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului financiar

1.2.a. Se implică nemijlocit la proiectarea activității din  școală împreună cu directorul școlii în vederea stabilirii necesităților unității din punct de vedere financiar - contabil și al dotărilor bazei logistice și materiale a acesteia;

4

 

 

 

1.3.Cunoașterea  și aplicarea legislației in vigoare.

1.3.a. Se implică activ în achiziționarea de programe software în domeniul legislativ

4

 

 

 

 

1.3.b. Se preocupă de achiziționarea de software în vederea achiziționă-rii legislației în vigoare și a altor documente care vin în sprijinul muncii din compartimentul contabilitate;

4

 

 

 

1.4.Folosirea tehnologiei informatice in

proiectare.

1.4.a. Are abilități de operare PC și le folosește în redactarea tuturor documentelor de proiectare folosind resursele TIC

4

 

 

 

Total

20 p

 

 

 

2. Realizarea activităților

2.1.Organizarea activității.

2.1.a. Angajează unitatea școlară, alături de director, în orice acțiune patrimonială;

1

 

 

 

2.1.b. Întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele și în condițiile stabilite de lege ;

1

 

 

 

2.1.c. Întocmește acte justificative și documente contabile cu respectarea formularelor și regulilor de alcătuire și completare în vigoare;

1

 

 

 

2.1.d. Organizează și exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale ;

1

 

 

 

2.1.e.Întocmește împreună cu conducerea școlii planurile de venituri și cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele și în condițiile stabilite de lege;

1

 

 

 

2.1.f.Întocmește corespondenta privind virările, transferurile, deblocările de credite și necesarul de credite suplimentare;

1

 

 

 

2.1.g.Urmărește încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației bugetare;

1

 

 

 

2.1.h. Întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plaților în numerar sau prin conturi bancare;

1

 

 

 

2.2. Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate

2.2.a. Se preocupă permanent de înregistrarea și prelucrarea periodică a datelor în programele de contabilitate;

1

 

 

 

2.2.b. Ține evidența financiar contabilă într-o bază de date electronică;

1

 

 

 

2.2.c. Organizează și selectează din sistemul electronic național (SEAP) produsele care se vor achiziționa conform referatelor aprobate;

1

 

 

 

2.2.d. Răspunde de asigurarea fluxului financiar în programul de salarii EDUSAL al MECTS conform legislației în vigoare;

1

 

 

 

2.3.Monitorizarea activității.

2.3.a. Urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind salarizarea  și drepturile personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturi

1

 

 

 

2.3.b. Înregistrează toate operațiunile de la bugetele locale (salarii și cheltuieli materiale), buget de stat ( burse, cheltuieli de transport, etc.), autofinanțare, venituri proprii;

1

 

 

 

2.4.Consilierea / îndrumarea și controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.

2.4.a. Primește, verifică, operează în fișele analitice și sintetice obiectele de inventar la nivel de școală, surse de finanțare;

1

 

 

 

2.4.b. Repartizează pe bază de referat de necesitate, materiale de întreținere consumabile;

1

 

 

 

2.4.c. Instruiește  și controlează periodic personalul care gestionează valori materiale;

1

 

 

 

2.4.d.Organizează inventarierea valorilor materiale  și bănești, instruiește  și controlează personalul unității în vederea efectuării corecte a operațiunii de inventariere;

1

 

 

 

2.4.e Coordonează și verifică activitatea desfășurată la casieria unității;

1

 

 

 

2.4.f.  Verifică centralizatorul de inventariere, documentația de transfer și casarea bunurilor;

0,5

 

 

 

2.4.g.Verifică și regularizează diferențele de inventar și le înregistrează în evidențele contabile;

1

 

 

 

2.4.h. Constituie contracte de garanție pentru gestionari și urmărește modul de formare al garanțiilor materiale;

1

 

 

 

2.4.i .Întocmește  și executa, împreună cu secretara, planurile de salarii în conformitate cu statul de funcții al unității;

1

 

 

 

2.4.j. Urmărește, împreunăcu administratorul de patrimoniu, modul de aprovizionare și distribuire a materialelor în școală;

1

 

 

 

2.4.k. Realizează balanțele sintetice lunare pe calculator pentru bugetul local, venituri proprii și sponsorizări și le înainteazăla primăria Iernut

1

 

 

 

2.4.l.Întocmește, împreună cu administratorul de patrimoniu, balanța analitica trimestrială pentru obiecte de inventar, anual pentru mijloace fixe și lunar pentru materiale și ambalaje;

1

 

 

 

2.4.m. Întocmește, pentru fiecare gestionar, fișa cu garanțiile materiale, și lunar, întocmește balanța analiticăcu soldurile acestora;

1

 

 

 

 

2.4.n. Întocmește, împreună cu administratorul de patrimoniu, fișe pentru fiecare obiect de inventar sau mijloc fix;

0,5

 

 

 

2.4.o. Întocmește fișe cu materiale aprovizionate;

1

 

 

 

2.4.p. Înregistrează, lunar, consumurile de materiale în baza bonurilor de consum;

0,5

 

 

 

2.5 Alcătuire de proseduri

2.5.a. Elaborează  și actualizează periodic proceduri operaționale pentru compartimentul financiar - contabil, le aduce la cunoștință directorului unității și le comunică comisiei CEAC, adaptându-le la nevoile unității școlare;

1

 

 

 

2.5.b. Aduce la cunoștință personalului din subordine conținutul procedurilor operaționale.

0,5

 

 

 

 

Total

 

30

 

 

 

3. Comunicare și relaționare

3.1.Asigurarea fluxului informațional al compartimentuli

3.1.a. Organizează circuitul documentelor contabile și înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidența contabilă;

2,5

 

 

 

3.1.b. Întocmește dările de seamă contabile și cele statistice, precum și contul de execuție bugetară;

3

 

 

 

3.2.Raportarea periodicăpentru conducerea

instituției

3.2.a. Se preocupă permanent de aducerea la cunoștință a tuturor activităților din serviciul contabilitate

2,5

 

 

 

3.2.b.Cere avizul și aprobarea directorului unității pentru toate propunerile privind componența comisiilor de recepție pentru toate bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanțare, donații,etc. și a comisiei de casare

3

 

 

 

3.3.Asigurarea transparenței deciziilor din

compartiment

3.3.a.Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară și administrativă a salariaților;

3

 

 

 

3.4.Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor

3.4.a. Clasează  și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fișele, balanțele de verificare și răspunde de activitatea financiar – contabilă

3

 

 

 

3.5.Asigurarea transparenței privind licita-țiile sau încredințările directe.

3.5.a.Coordoneazăactivitatea de achiziții conform Ord. 34/2006, Ord. 25/2007.

3

 

 

 

Total

 

20 p

 

 

 

4. Managementul carierei și al dezvoltării personale

4.1 Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale.

4.1.a. Manifestarea de obiectivitate în autoevaluare ceea ce conduce la identificarea necesarului de autoinstruire în funcție de dinamica informației în domeniu;

2,50

 

 

 

4.2 Formare profesionala și dezvoltare în cariera

4.2.a. Participarea la cursuri și programe de formare specifice postului pe care este încadrată;

2,50

 

 

 

4.2.b. Se preocupă de propria dezvoltare profesională  și manifestă interes în cunoașterea legislației în vigoare;

2.50

 

 

 

4.3 Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.

4.3.a. Manifestă interes pentru îndrumarea personalului din subordine în efectuarea de cursuri de perfecționare în vederea dezvoltării profesionale și îi încurajează în acest sens;

2,50

 

 

 

4.3.b. Pune în aplicare cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor de Dezvoltare profesională alături de personalul din subordine și coordonează activitatea acestora în conformitate cu noile reglementări în vigoare.

2,50

 

 

 

4.4. Participarea permanentăla instruirile organizate de inspectoratul școlar

4.4.a.Participă la toate instruirile și cursurile perfecționare, instructajele propuse de ISJ Prahova

2,50

 

 

 

Total

 

15 p

 

 

 

5. Contribuția

la dezvoltarea instituți

5.1. Planificarea bugetara prin prisma dezvoltării instituționale si promovarea imaginii

5.1.a. Întocmește lunar balanțele analitice la obiectele de inventar și mijloace fixe;

1

 

 

 

5.1.b. Verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competență stabilite prin lege.

1

 

 

 

5.1.c.Verifică documentele privind închirierea spațiilor temporar disponibile și verifică încasarea chiriilor

1

 

 

 

5.2.Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului

5.2.a.Transmite în termenul stabilit toate situațiile către Consiliul local și ISJ Prahova și comunică cu aceste instituții cu privire la activitatea compartimentului pe care îl conduce;

1

 

 

 

5.2.b.Stabilește obligațiile către bugetul statului și asigură vărsarea sumelor respective în termenele stabilite;

1

 

 

 

5.2.c. Efectuează demersurile pentru fondurile necesare plății salariilor și pentru celelalte acțiuni finanțate de la bugetul de stat sau local.

1

 

 

 

5.3.Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

5.3.a.Urmărește încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației bugetare;

1

 

 

 

5.3.b.Verifică statele de plată, indemnizațiile de concediu de odihnă, concediu medical, statele de plată a burselor, etc.

1

 

 

 

5.3.c.Întocmește, lunar, balanța sintetică de verificare pe solduri și rulaje, pe surse de finanțare;

1

 

 

 

5.3.d.Primește și executăformele de proprire  și asigură realizarea titlurilor executorii în condiții legale;

1

 

 

 

5.3.e.  Întocmește OP-uri pentru furnizori, întocmește centralizarea burselor;

1

 

 

 

5.3.f. Efectuează punctajul lunar la gestiunea de materiale, alimente.

1

 

 

 

5.3.g.Valorifică, centralizează listele de inventar anuale ale patrimoniului

1

 

 

 

5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.

5.4.a.Respectă întocmai legislația muncii și legislația școlară, normele de protecția muncii;

0,5

 

 

 

5.4.b.Evită în spațiul școlii dispute și relații neprincipiale cu alți colegi.

1

 

 

 

5.4.c.Respectă prevederile ROI.

0,5

 

 

 

Total

15

 

 

 

 

Total

100

 

 

 

 

Data: _________________________________________                                                 Semnătura___________

Validat de Consiliul Profesoral la data _________________________

Cadru didactic auxiliar evaluat: ……………………………...   ………………………………………..

Responsabil compartiment:..…………………………………   ………………………………………..

Director:  ………………………………………  ………………………………….…….

Membrii CA:  ………………………………………  …………………………………..…..

 ………………………………………  ……………………………….……….   ……………………………………….  ……………………………….………  ……………………………………….  …………………………….………….   ………………………………………  …………………………….…………  

Web hosting by Somee.com