LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAłIONALĂ

privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli

Cod

Data: 

Pag. 1 din 9

 

Evidenta modificarilor: 

 

Nr. crt.

Pagina

 Capitol 

Descrierea modificarii

Data/ Versiunea

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

NUME 

FUNCTIA

DATA

SEMNATURA

ELABORAT

CRAMĂR RUXANDRA

CONTABIL ȘEF

01.03.2010

 

VERIFICAT

 

AUDITOR

01.03.2010

 

APROBAT

ANCA NICULAE

 DIRECTOR

 

 

VERSIUNEA

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                                                                                

 


ELABORAREA SI APROBAREA BUGETULUI INSTITUTIILOR DE INVATAMINT PREUNIVERSITAR DE STAT

 

 

         Fiecare institutie de invatamint preuniversitar de stat are obligatia sa isi intocmeasca bugetul propriu. Bugetul se intocmeste de catre fiecare institutie de invatamint preuniversitar de stat cu personalitate juridica.

         In cazul institutiilor de invatamint preuniversitar de stat arondate la alte institutii de invatamint (la Centrele de Executie Bugetara) sau la unitati administrativ-teritoriale (la Primarii), bugetele se intocmesc de catre conducerile acestora impreuna cu conducerea institutiei la care sunt arondate,distinct pentru fiecare institutie de invatamint preuniversitar de stat.

 

                Bugetele elaborate de institutiile de invatamint preuniversitar de stat se prezinta administratiei publice locale in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a bugetelor locale ,astfel:

                a) Institutiile de invatamint preuniversitar de stat ai caror conducatori indeplinesc calitatea de ordonatori  tertiari de credite (au contabilitate proprie) si institutiile de invatamint preuniversitar arondate la unitatile administrativ teritoriale (Primarii),prezinta autoritatilor publice locale proiectul de buget si fundamentarile corespunzatoare.

                b) Institutiile de invatamint preuniversitar de stat cu contabilitate proprie,care organizeaza si evidenta contabila a altor institutii de invatamint arondate (cazul Centrelor de Executie Bugetara), prezinta bugetul propriu si cite un buget pentru fiecare dintre acestea, precum si un buget centralizat pentru toate institutiile arondate,inclusiv bugetul propriu.

 

      Acest buget va fi insotit de fundamentarile corespunzatoare. Conducerile institutiilor de invatamânt preuniversitar de stat raspund de exactitatea datelor cuprinse in notele de fundamentare care au stat la baza intocmirii proiectului de buget al fiecarei institutii de invatamint.

      Consiliile locale,pe baza sumelor repartizate de la bugetul de stat,comunica bugetele,aprobate conform legii,institutiilor de invatamint si trezoreriilor la care acestea sunt arondate.Dupa aprobare bugetele institutiilor de invatamint preuniversitar de stat reprezinta documentul pe baza caruia se asigura finantarea cheltuielilor acestora in exercitiul financiar respectiv.

 Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia ca, după aprobare, să facă publice bugetele anuale ale unităţilor pe care le conduc, evidenţiindu-se cuantumul indicatorilor de venit pe fiecare sursă - buget de stat, buget local şi venituri proprii, precum şi destinaţia cheltuielilor.

Pentru fiecare unitate de invatamânt trebuie sa se organizeze distinct evidenta contabila proprie si aceasta evidenta se poate organiza in cadrul unitatii de invatamint (siuatie de preferat) sau la un Centru de Executie Bugetara.

Conducerea scolii-directorul are obligatia sa-si  fundamenteze sursele de venituri si cheltuieli pe baza de indicatori fizici care sa reflecte in mod real necesarul de finantare si sa aplice masuri de utilizare eficienta a fondurilor banesti si a bazei materiale,in interesul exclusiv al rocesului de invatamint .

 

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET

 

                Conducerea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat are obligaţia să îşi fundamenteze cheltuielile pe bază de indicatori fizici şi valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanţare, aplicându-se măsuri pentru utilizarea cu maximă eficienţă a bazei materiale existente şi a fondurilor, în interesul procesului de învăţământ şi al elevilor.

            La fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri şi cheltuieli se va avea în vedere că anul financiar bugetar cuprinde sfârşitul unui an şcolar şi începutul anului şcolar următor.

 

Veniturile extrabugetare-se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare,pe surse,astfel:

a).    Venituri rezultate din activitatea de productie (ateliere-scoala,ferme agricole,etc.),prestari servicii,carecuprind sume incasate de unitatea de invatamint din activitatea de conversie si reconversie profesionala,scolarizare,cursuri de initiere in informatica,limbi straine,activitati de productie,prestari de servicii si alte activitati,in conditiile legii.

b).    Taxele de la persoane fizice si juridice.Pentru stabilirea taxelor fiecare institutie de invatamint isi estimeaza cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea unor examene si, in functie de numarul de elevi participanti, stabileste taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc si prevederile din buget la subdiviziunea respectiva. Sumele incasate la eliberarea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, dupa caz, reprezinta  o alta sursa proprie de venit al carei nivel se stabileste si se comunica de inspectoratele scolare judetene. Tarifele/elev,cursant percepute pentru organizarea cursuri de pregatire solicitate de persoane juridice sau fizice se stabilesc, pe baza de conventie, cel putin la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea cursurilor respective.

c).     Veniturile din inchirierea spatiilor temporar disponibile se prevad in buget la nivelul chiriei stabilita in contractele de inchiriere,la care se adauga obligatoriu cheltuielile de intretinere si utilitatile folosite.

d).    Veniturile din donatii reprezinta sumele donate de persoane fizice sau juridice pentru a fi folosite la cheltuieli de functionare ale institutiilor.

e).    Venituri din sponsorizari primite de la persoane fizice si juridice conform legii.

f).     Alte venituri

 

   Cheltuielile pentru activităţile extrabugetare

Cheltuielile pentru activităţile extrabugetare se înscriu în buget, pe titluri, articole şi alineate, în funcţie de conţinutul acestora, avându-se în vedere următoarele precizări:

a).    Cheltuielile pentru activitatea de producţie (ateliere-şcoală, ferme agricole etc.) se stabilesc pe bază de devize întocmite pentru fiecare activitate de producţie, prestări de servicii, în limita veniturilor prevăzute să fie realizate.

b).    Cheltuielile pentru desfăşurarea examenelor sau a cursurilor de pregătire solicitate de persoanele juridice şi fizice se stabilesc în limita veniturilor din taxele respective.

   În acest scop se întocmesc note de fundamentare în care se cuprind taxele cuvenite pentru activităţile respective şi cheltuielile aferente realizării acestor venituri, şi anume: drepturile cuvenite comisiilor de examen, cheltuielile de întreţinere a sălilor de examene, procurarea rechizitelor (hârtie, ştampile, cerneală, tuşuri etc.) necesare în vederea desfăşurării examenelor. De regulă cheltuielile se încadrează în limita veniturilor prevăzute să fie încasate.

c).     Cheltuielile necesare pentru tipărirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire se stabilesc în limita sumelor încasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor.

d).    Cheltuielile din veniturile încasate din închirieri de spaţii

e).    Cheltuielile din sumele încasate drept donaţii şi sponsorizări se înscriu în buget pentru realizarea acţiunii stabilite de donator sau în contractele de sponsorizare, după caz. În situaţia în care nu au fost stabilite destinaţii împreună cu sponsorii şi cu donatorii, sumele din sponsorizări şi donaţii se folosesc pentru acoperirea celorlalte cheltuieli de funcţionare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat.

f).     Cheltuielile din alte surse de venituri realizate în condiţiile legii

                Diferenţa dintre totalul veniturilor extrabugetare şi suma cheltuielilor prevăzute la  lit. a)-f) se foloseşte, în completare, în funcţie de necesităţi, de către instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat la acoperirea altor cheltuieli ale acestora. În acest scop se efectuează calcule de fundamentare pentru fiecare categorie de cheltuieli, după care se cuprind în buget la titlurile, articolele şi alineatele respective.

 

Titlu Articol Alineat

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

cuprinde toate cheltuielile efectuate cu drepturile salariale ale personalului incadrat in sistemul de invatamint(salarii de incadrare,salarii si gradatii de merit,sporuri ,indemnizatii, plata cu ora,, ore suplimentare,premii, alte drepturi acordate salariatilor) cheltuielile de deplasare(diurna),precum si contributiile la asigurarile sociale, la asigurarile sociale de sanatate si la somaj.

 


10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.02 Salarii de merit

10.01.03 Indemnizatie de conducere

10.01.04 Spor de vechime

10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca-sporuri pentru conditii periculoase si vatamatoare,spor mediu rural

10.01.06 Alte sporuri-concediu medical platit de unitate

10.01.07 Ore suplimentare

10.01.08 Fond de premii-premiile lunare 2% si premiileanuale salariu 13

10.01.09 Prima de vacanta

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.11 Fond aferent platii cu ora

10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.13 Indemnizatii de delegare-diurna

10.01.14 Indemnizatii de detasare-diurna

10.01.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.16 Alocatii pentru locuinte

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.02 Cheltuieli salariale in natura

10.02.01 Tichete de masa

10.02.02 Norme de hrana

10.02.03 Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.05 Transportul la si de la locul de munca

10.02.30 Alte drepturi salariale in natura

10.03 Contributii

10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.02 Contributii de asigurări de somaj

10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

 

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-au avut în vedere următoarele:

        tipul unităţii de învăţământ (nivel, filieră, profil);

        numărul de elevi, preşcolari pentru unitatea de învăţământ număr de elevi, preşcolari pe clasă sau

        numărul de clase, grupe/unitatea de învăţământ;

        structura de personal didactic, nedidactic şi didactic auxiliar, aceeaşi atât pentru mediul rural cât şi pentru mediul urban;

        numărul normelor didactice pe tip de unitate de învăţământ, stabilite conform normelor legale în vigoare cu respectarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare;

        numărul de posturi pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar stabilit pe baza normativelor actualizate pentru învăţământul preuniversitar cuprinse în Notificarea MEC nr. 44990/1999;

        pentru postul de director s-a luat în calcul salariul de încadrare corespunzător nivelului maxim al funcţiei didactice, cu peste 40 ani vechime în învăţământ, la care s-a adăugat indemnizaţia de conducere de până la 35% sau de pina la 50% la judetele pilot.

        pentru postul de director adjunct s-a luat în calcul salariul de încadrare al unui profesor grad didactic II, cu vechime între 20-25 ani în învăţământ, la care s-a adăugat o indemnizaţie de conducere de până la 25% sau de pina la 40% la judetele pilot

        pentru postul de profesor s-a luat în calcul salariul de încadrare al unui cadru didactic grad II, cu vechime în învăţământ între 18-22 ani;

        sporurile luate în calcul au fost următoarele:

        spor de vechime: 25%

        spor de stabilitate unde este cazul: 15%

        spor de dirigenţie: 10%

        spor de zonă: 15% pentru mediul rural

        gradaţie de merit: 20% pentru 16% din total cadre didactice

        salariul de merit: 15% pentru 15% din total cadre didactice

        spor control financiar preventiv: 25% contabil responsabil cu CFP

        spor de noapte: 25% din  salariul de încadrare pentru paznic

        nivelul viramentelor bugetare aplicate asupra fondului de salarii în procent de 30,5%

        procentul aplicat la fondul de salarii lunar pe unitate şcolară de 0,35%

 

Fundamentarea cheltuielilor de personal se realizeaza pe baza statului de functii intocmit de unitatea scolara,aprobat de ISJ si de ordonatorul de credite,luindu-se in considerare salariile aferente lunii decembrie si indexarile salariale stabilite de MF. Pentru anul urmator.Pentru  fundamentarea celorlalte elemente ce se iau in calcul la stabilirea fondului de salarii(contributia la asigurarile sociale de

stat,contributia la somaj si sanatate) se au in vedere prevederile legale privind modul de calcul si cotele aferente pentru fiecare element in parte.Tot in categoria chelt. de personal intra si cheltuielile cu deplasarile personalului unitatii (numai diurna),cheltuieli ce se fundamenteaza in functie de nr. mediu de deplasari,durata medie si costul mediu al unei deplasari.

 

 

Titlu Articol Alineat

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

cuprind toate cheltuielile legate de intretinerea si functionarea unitatii de invatamint,dotari cu obiecte de inventar,reparatii curente,carti si publicatii achizitionate pentru fondul de carte al bibliotecii,manuale scolare cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatii de perfectionare,alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.

Fundamentarea acestor cheltuieli se va face in baza unor calcule proprii.Se va analiza necesitatea,oportunitatea si eficacitatea fiecarei cheltuieli,asigurindu-se conditii normale de functionare a unitatii de invatamint.In vederea fundamentarii acestor cheltuieli se vor avea in vedere nivelul preturilor si tarifelor pentru servicii,cresterea prognozata a acestora si inflatia prognozata.

 

20.01 Bunuri si servicii

20.01.01 Furnituri de birou-costul rechizitelor de birou(creioane,hirtie,,dosare,bibliorafturi,plicuri ,hirtie si cerneala pentru xerox si imprimanta,diskete,imprimate tipizate pentru contabilitate si secretariat.

20.01.02 Materiale pentru curatenie-materiale pentru curatenie specifice sectorului,materiale igienico-sanitare pentru angajati.

20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica-cheltuieli pentru plata incalzirii si a curentului electric,taxe pentru contoare electrice,costul becurilor electrice

20.01.04 Apa, canal si salubritate-contravaloarea consumului de apa si taxele pentru canal,salubritate si curatenie.

20.01.05 Carburanti si lubrifianti-pentru autovehicule din dotare

20.01.06 Piese de schimb-pentru intretinerea mijloacelor de transport.

20.01.07 Transport- pentru elevi

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet-plata abonamentelor si a convorbirilor telefonice.

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional-materiale didactice,chiria localurilor,plata primelor de asigurare

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare- materiale pentru prevenirea incendiilor,amenajare spatii verzi,traduceri,paza contractata,multiplicare,legatorie,plata cheltuielilor de intretinere a  aparaturii ,cheltuielile de transport privind materialele sau obiectele de inventar care se efectueaza cu alte mijloace de transport decit cele proprii,alte cheltuieli care nu se incadreaza la celelalte articole si aliniate

20.02 Reparatii curente-costul materialelor pentru intretinere si reparatii curente executate in regie proprie(zugraveli interioare si exterioare,revopsirea timplariei,reparatii de zidarie,,reparatii pardoseli,reparatii acoperisuri,etc.) si la mobilier.Costul lucrarilor de intretinere si reparatii curente executate inclusiv costul documentatiei tehnice.

20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni-se folosestela unitatile scolare care dispun de cantina

20.03.02 Hrana pentru animale

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01 Uniforme si echipament

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

20.05.30 Alte obiecte de inventar-obiecte de inventar cu caracter functional sau de uz administrativ-gospodaresc in limita valorii individuale stabilite de lege pina la 1.500 lei

20.06 Deplasari, detasari, transferari

20.06.01 Deplasari interne, detaşări, transferări-cheltuieli cu transportul si cazarea

20.06.02 Deplasari în străinătate

20.09 Materiale de laborator

20.10 Cercetare-dezvoltare

20.11 Carti, publicatii si materiale documentare-procurari de carti pentru biblioteca,costul abonamentului la monitorul oficial,costul abonamentelor  la publicatiile periodice la care au dreptul unitatile scolare.

20.12 Consultanta si expertiza

20.13 Pregatire profesionala

20.14 Protectia muncii

20.25 Cheltuieli judiciare

20.30 Alte cheltuieli

20.30.01 Reclama si publicitate

20.30.02 Protocol si reprezentare

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

20.30.04 Chirii

20.30.06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice

20.30.08 Fondul Primului ministru

20.30.09 Executarea silită a creanţelor bugetare

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

 

La fundamentarea acestor cheltuieli se vor tine cont de urmatorii indicatori:

Notă:*) Valorile procentuale se aplică asupra cheltuielilor salariale.

 

 


 

59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

cuprinde bursele acordate elevilor romani,bursele pentru elevii din Republica Moldova precum si bursele pentru elevii ednici romani din afara granitelor tarii.

La fundamentare se va avea in vedere numarul de elevi ce pot beneficia de bursa de merit,de studiu sau de ajutor social si de criteriile specifice stabilite prin actele normative in vigoare.

 

59.01 Burse

 

70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

cuprinde cheltuielile ocazionate de realizarea unor obiective de investitii,modernizarea sau finalizarea unor obiective incepute in anii precedenti  si neterminate precum si investitii de natura consolidarilor.

La fundamentarea cheltuielilor de capital trebuie avut in vedere achizitionarea de mijloace fixe,realizarea de constructii,efectuarea unor lucrari de modernizare a unor constructii sau mijloace fixe aflate in administrarea unitatii

 

71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

71.01 Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01.01 Constructii

71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.30 Alte active fixe

71.02 Stocuri

 

 

 

EXECUTIA BUGETELOR INSTITUTIILOR DE INVATAMINT PREUNIVERSITAR DE STAT

 

                 Execuţia bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde în principal operaţiuni care se referă la:

 

Deschiderea creditelor bugetare pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat

 

 Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale repartizează creditele bugetare pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat:

   a) Pentru activitatea proprie şi, după caz, pentru activitatea instituţiilor arondate, pentru asigurarea în luna următoare a finanţării proporţionale şi complementare. Solicitarea se va face până la data de 20 a lunii în curs pentru luna următoare.

   b) Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare se efectuează de către ordonatorul principal de credite la nivelul capitolului de cheltuieli 57.02 "Învăţământ", cu desfăşurarea pe titlurile clasificaţiei bugetare economice, Repartizarea creditelor se efectuează pe bază de dispoziţii bugetare în perioada 25-30 a lunii în curs pentru luna următoare, pe seama instituţiilor de învăţământ care au conturi deschise la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică.

   La primirea dispoziţiei bugetare unitatea teritorială de trezorerie şi contabilitate publică înregistrează creditele bugetare, repartizate de ordonatorul principal de credite, în contul instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat  

   c) În cazul în care evidenţa contabilă a instituţiei de învăţământ este realizată de către compartimentul financiar-contabil al unităţii administrativ-teritoriale, deschiderea creditelor bugetare, precum şi plăţile dispuse în limita acestora se efectuează direct de primărie.

    Unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică comunică instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat sau primăriilor, după caz, primirea dispoziţiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite, eliberând şi extrase de cont.

    Conducerea instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat răspunde administrativ, dacă nu solicită la termen ordonatorului principal de credite necesarul de fonduri pentru asigurarea în luna următoare a finanţării proporţionale şi complementare.

    În cazul nedeschiderii la timp a creditelor bugetare din motive imputabile ordonatorului principal de credite, răspunderea revine acestuia.

 

Angajarea şi efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget

 

      Angajarea cheltuielilor se efectuează de către ordonatorii de credite, pe bază de documente legale (state de plată salariale, comenzi, contracte, convenţii etc.), vizate pentru controlul financiar preventiv, întocmite distinct pentru cheltuieli care se suportă din bugetul local şi din venituri extrabugetare, după caz.

      În toate documentele de plată va fi înscrisă în mod obligatoriu subdiviziunea clasificaţiei din buget în care se încadrează plăţile respective.

      Pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat care îşi execută bugetele proprii prin unităţi administrativ-teritoriale sau prin alte instituţii de învăţământ la care sunt arondate, cheltuielile se angajează şi se efectuează astfel:

     

 Directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat semnează documentele din punct de vedere al necesităţii, după care le transmit primăriilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat la care sunt arondate, care acordă viza de control financiar

 

 

preventiv. Conducerile acestora din urmă, după verificarea documentelor din punct de vedere al încadrării, respectării limitelor şi destinaţiei creditelor din bugetul unităţilor respective, precum şi a dispoziţiilor legale cu privire la efectuarea cheltuielilor instituţiilor publice, procedează la aprobarea şi efectuarea plăţilor propuse. În acest scop se întocmeşte ordinul de plată care se prezintă la unitatea trezoreriei statului pentru decontare.

      Conducătorul instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat la care sunt arondate alte instituţii de învăţământ îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite numai pe baza documentelor legale semnate şi prezentate de către directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat arondate.

      La ordonatorii terţiari de credite se organizează şi funcţionează controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu.

 

      Ordonatorii terţiari de credite conduc evidenţa analitică a plăţilor de casă, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, în cadrul următoarelor conturi de finanţare bugetară:

   -contul 700.01 "Finanţarea din bugetul de stat" pentru fondurile primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin inspectoratele şcolare judeţene, care are ca destinaţie componenta locală aferentă proiectelor de reformă, bursele pentru elevii din Republica Moldova şi pentru elevii străini şi etnicii români din afara graniţelor ţării, organizarea examenelor, concursurilor şi olimpiadelor naţionale, perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice;

   -contul 700.02 "Finanţarea din bugetul local", pentru fondurile primite de la bugetele locale.

  

În vederea cunoaşterii modului de utilizare a creditelor bugetare de către instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat fără contabilitate proprie, primăriile sau, după caz, instituţiile la care sunt arondate vor transmite acestora lunar contul de execuţie, potrivit formularului-anexă la darea de seamă contabilă pentru instituţii publice.

 

IV. Raportarea execuţiei bugetare de către instituţiile de învăţământ

    Ordonatorii terţiari de credite întocmesc trimestrial şi anual dări de seamă contabile privind execuţia bugetară, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice, transmise ordonatorilor principali de credite.

    Pentru fondurile primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării ordonatorii terţiari de credite întocmesc contul de execuţie a bugetului de stat pe formularul anexat la darea de seamă contabilă pentru instituţii publice şi îl prezintă inspectoratelor şcolare judeţene.

 


Finanţarea învăţământului preuniversitar de stat

Conform art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2001, aprobată prin Legea nr. 374/2001, începând cu anul 2001 finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază acestea îşi desfăşoară activitatea (...).

De asemenea, art. 167 din Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune:

(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii.

(2) Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde: finanţarea de bază şi finanţarea complementară.

(3) Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ la nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale. Finanţarea de bază se asigură prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale.

(4) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ. Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale şi din alte surse, potrivit legii.

(5) Finanţarea de bază cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de personal;

b) cheltuieli materiale şi servicii;

c) cheltuieli cu perfecţionarea profesională, cu excepţia cheltuielilor care se suportă de la bugetul de stat

d) cheltuieli pentru transportul elevilor;

e) cheltuieli pentru navetă, respectiv cele 6 călătorii pe calea ferată prevăzute de lege, pentru cadrele didactice de predare şi didactice auxiliare.

 

(6) Finanţarea complementară cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

a) consolidări, investiţii şi reparaţii capitale;

b) subvenţii pentru internatele şi cantinele şcolare;

c) cheltuieli pentru organizarea evaluărilor, simulărilor şi examenelor naţionale ale elevilor, cu excepţia cheltuielilor care se suportă de la bugetul de stat;

d) cheltuieli cu bursele elevilor;

e) cheltuieli pentru transportul elevilor;

f) cheltuieli pentru navetă, respectiv cele şase călătorii pe calea ferată prevăzute de lege, pentru cadrele didactice de predare şi didactice auxiliare;

g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;

h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative, cultural-artistice, sportive, turistice.

………………………………………………………………………………………………

(14) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual, de fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat, conform normelor metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar, se aprobă şi se execută potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

La rândul lor, Normele metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, aprobate prin din Hotărârea Guvernului nr. 538/2001, stabilesc:

Art. 1 - Începând cu anul 2001 cheltuielile privind finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază acestea îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cheltuielilor suportate de la bugetul de stat.

Art. 5 - Fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea pe baza bugetului propriu, aprobat în condiţiile legii privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor legale privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice.

Art. 9 (3) - Bugetul se întocmeşte în faza de elaborare a proiectului bugetului local, respectiv a bugetului de stat, se definitivează după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat şi se aprobă o dată cu aprobarea bugetelor locale. Pe parcursul execuţiei bugetare, în situaţia în care au loc rectificări bugetare, se urmează aceleaşi etape.

Art. 20 din Normele metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, aprobate prin din Hotărârea Guvernului nr. 538/2001 prevde:

Execuţia bugetelor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde în principal operaţiuni care se referă la:

1. Deschiderea creditelor bugetare pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat:

(1) Ordonatorii principali de credite[1] ai bugetelor locale repartizează creditele bugetare pentru finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat:

a) Pentru activitatea proprie şi, după caz, pentru activitatea instituţiilor arondate, pentru asigurarea în luna următoare a finanţării proporţionale şi complementare. Solicitarea se va face până la data de 20 a lunii în curs pentru luna următoare.

b) Deschiderea şi repartizarea creditelor bugetare se efectuează de către ordonatorul principal de credite la nivelul capitolului de cheltuieli 57.02 "Învăţământ", cu desfăşurarea pe titlurile clasificaţiei bugetare economice, şi anume: 02 "Cheltuieli de personal", (...) Repartizarea creditelor se efectuează pe bază de dispoziţii bugetare în perioada 25-30 a lunii în curs pentru luna următoare, pe seama instituţiilor de învăţământ care au conturi deschise la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică.

(2) La primirea dispoziţiei bugetare unitatea teritorială de trezorerie şi contabilitate publică înregistrează creditele bugetare, repartizate de ordonatorul principal de credite, în contul instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat: 02 "Credite deschise şi repartizate pe seama ordonatorilor de credite finanţaţi din bugetele locale", care se desfăşoară în conturi analitice, pe titluri, corespunzător repartizării creditelor bugetare.

c) În cazul în care evidenţa contabilă a instituţiei de învăţământ este realizată de către compartimentul financiar-contabil al unităţii administrativ-teritoriale, deschiderea creditelor bugetare, precum şi plăţile dispuse în limita acestora se efectuează direct de primărie.

 

 

 

[1] În conformitate cu art. 68 (4) lit a) din Legea nr. 215/2001, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului local.

Web hosting by Somee.com