Unitatea de învățământ

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești

Procedura operațională privind desfășurarea achizițiilor directe

Ediția: 1

Nr. de ex.

Procedură operațională

Revizia: 1

Nr. de ex:

Pagina 1 din 8

Exemplar nr. 1

 

1.       Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz a reviziei în cadrul ediției istrucțiunilor interne

 

 

Elemente privid resposabillii / operațiuea

Umele și preumele

Funcția

Data

Semătura

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

1.1

Elaborat

 

Administrator

01.06.2013

 

1.2

Verificat

Cramăr Ruxandra

Contabil Șef

01.06.2013

 

1.3

Aprobat

Niculae Anca

Director

01.06.2013

 

 

2.       Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor / instrucțiunilor interne:

 

 

Ediția / revizia în cadrul ediției

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplică prevederile ediției sau revizia ediției

2.1

Ediția  1

 

 

 

2.2

Revizia 1

 

 

 

2.3

Revizia 2

 

 

 

 

3.       Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau după caz revizia din cadrul ediției interne

 

 

Scopul difuzării

Exemplar nr.

Compartiment

Funcția

Nume și prenume

Data primirii

Semnătura

3.1

Aplicare

 

Conducere

Director

Niculae Anca

01.06.2013

 

3.2

Aplicare

 

Financiar contabil

Contabil Șe

Cramăr Ruxandra

01.06.2013

 

3.3

Evidența arhivare

 

Responsabil achiziții

Administrator

Dumitru Constanța

01.06.2013

 

3.4

Alte scopuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       . Scopul instructiunilor interne

4.1.1.  Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;

4.1.2.  Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

4.1.3.  Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

4.1.4.  Sprijină  auditul  și/sau  alte  organisme  abilitate  în  acțiuni  de  auditare  și/sau  control,  iar  pe  manager,  în luarea deciziei;

4.1.5.  Stabilește documentele implicate în activitatea de achizitii publice, continutul si rolul lor, precum si circuitul acestora.

4.1.6.  Stabilește  competențele  și  responsabilitățile   persoanelor  implicate  în  procesul  de  achizitie  în  toată complexitatea lui.

 

5.  Domeniul de aplicare al achizitiilor directe

5.1. Definirea activității de achiziții publice din cadrul Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”, Ploiesti.

Achizitia  directa  sau  cumpararea  directa  nu  reprezinta  o  procedura  de  achizitie  publica,  ci  o  modalitate  de  a achizitiona produse/servicii/lucrari, a caror valoare, fara TVA, pentru fiecare cod CPV sa nu depaseasca pe parcursul unui an bugetar, echivalentul in lei a 15000 euro, conform art. 19 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Documentele de referinta

6.1.   Legislația primară.

1.  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii.

2.  Legea  nr.  337/  2006  de  modificare  a  OUG  nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziție  publică,  a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii.

3.  Legea  nr.  128/2007  de  modificare  a  OUG  nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziție  publică,  a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii.

4.  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/2007 de modificare a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii.

5.  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  19/07.03.2009  de  modificare  a  OUG  nr.  34/2006  privind  atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii .

6.  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  72/17.06.2009  de  modificare  a  OUG  nr.  34/2006  privind  atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii.

7.  Hotărârea Guvernului nr. 925/2006  privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor  de  achiziție  publică  din  OUG  nr.  34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziție  publică,  a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii.

8.  Hotărârea  Guvernului   nr.  1337/2006  de  modificare  a  HG  925/2006  privind  aprobarea  Normelor  de aplicare  a prevederilor  referitoare  la  atribuirea   contractelor  de  achiziție  publică  din  OUG  nr.  34/2006  privind  atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii.

9.  Hotărârea  Guvernului  nr.  834/2009  de  modificare  a  HG  925/2006  privind  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a prevederilor  referitoare  la  atribuirea   contractelor  de  achiziție  publică  din  OUG  nr.  34/2006  privind  atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii.

10.  ORDIN nr. 113 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

11.  Hotararea  Guvernului  nr.  1660  /2006  pentru  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  prin  mijloace  electronice  din  Ordonanta  de  urgenta  a  Guvernului  nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007

12.  Ordin nr. 51/2009  privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa  si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare.

13.  Hotîrârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007.

14.  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2006  privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului  de  atribuire  a  contractelor  de  achizitie  publica,  modificata  si  completata  prin  Legea  228/2007  si  prin O.U.G. nr 129/2007

15.  Hotararea Guvernului nr. 71/2007  pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

16.  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  76/2010  ce  aduce  modificari  si  completari  la  OUG  34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii.

6.2.   Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”, Ploiesti.

 1.  Regulament de organizare și funcționare a Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”, Ploiesti

2.  Regulament intern al Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”, Ploiesti

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

 

8.  Descrierea instructiunilor interne privind planificarea si desfasurarea achizitiilor directe

8.1.   Achizitia directa

Achizitia directa este reglementata de prevederile art.19 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul  Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”, Ploiesti., in baza referatelor de necesitate transmise,  achizitia directa se poate face :

ü  Prin initierea achizitiei directe on-line , dupa studierea catalogului electronic al produselor/serviciilor/lucrarilor publicate in SEAP.

ü  Prin alegerea ofertei cea mai avantajoasa d.p.d.v. raport calitate - pret , primite ca urmare a studiului de piata efectuat de catre achizitor, conform anexei 1.

ü  Prin cumparare directa, in caz de rezolvare a unei urgente,pentru achizitii cu valoare maxima de  500 lei ,fara TVA, pe baza de chitanta/bon fiscal/factura fiscala.

8.2. Modul de lucru

8.2.1.  Intocmirea  referatelor  de  necesitate  de  catre  solicitant,  verificarea  de  catre  responsabilul  cu  achizitiile   daca produsul/serviciul/lucrarea este cuprins in planul de achizitii, daca se incadreaza in limita a 15000 euro fara TVA, verificarea compartimentului financiar-contabil daca se incadreaza in bugetul aprobat si aprobarea de catre directorul unitatii.

8.2.2.  Cumpararea directa a carei valoare maxima estimativa in baza referatelor prezentate nu depaseste suma de 500 lei fara TVA pentru rezolvarea unei urgente se poate face de catre achizitor fara un studiu de piata si fara studierea catalogului electronic  de  produse  avand  ca  document  justificativ  chitanta/  bon  fiscal/factura,  se  arhiveaza  la  serviciul  contabilitate referatul si chitanta/ bon fiscal/factura.

8.2.3. Achizitia directa sau cumpararea directa , a carei valoare este de la 501 lei  pana la 2.000 lei fara TVA/cod CPV , solicitata prin referatele de necesitate, se face prin efectuarea unui studiu de piata de catre achizitor, sau consultarea catalogului de produse/servicii/lucrari din sistemul SEAP,

- In cazul in care se efectueaza studiul de piata se completeaza de achizito r declaratia studiul de piata , se arhiveaza la serviciul contabilitate referatul , declaratia studiul de piata, 2-3 oferte de la furnizori si factura;

- In cazul in care cumpararea directa se efectueaza prin consultarea catalogului electronic de produse din SEAP, se listeaza catalogul electronic de produse sau oferte avantajoase in raport calitate pret din catalogul  electronic de produse, se arhiveaza la  serviciul contabilitate referatul , catalogul electronic de produse sau oferte din catalogul elctronic de produse si factura fiscala;

8.2.4. Achizitia directa sau cumpararea directa a carei valoare este intre 2.001,00 lei fara TVA si 15.000 euro fara TVA/cod CPV, solicitata prin referatele de necesitate se efectueaza pe baza unor oferte cerute de responsabilul cu achizitiile din cadrul  Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”, Ploiesti.catre diversi furnizori/prestatori/executanti,sau prin consultarea  de catre achizitor a catalogului de produse/servicii/lucrari din sistemul electronic de licitatii- SEAP.

Furnizorii/prestatorii vor prezenta la sediul colegiului ofertele de preturi in original sau prim e-mail .

Responsabilul cu achizitiile prezinta ofertele primite sau selectate din  catalogul de produse din sistemul electronic SEAP cele mai avantajoase in rapot calitate - pret comisiei de evaluare, stabilita prin decizia directorului,  care va studia aceste oferte si va alege produsul/servicilu /lucrarea cel mai avantajos pentru unitate, va intocmi un proces verbal. In acest caz, documentul justificativ il va reprezenta factura ficala sau contractul de furnizare/prestare/executare unde este cazul, se arhiveaza la serviciul contabilitate referatul , oferte de la furnizori, catalogul electronic de produse sau oferte din catalogul electronic de produse, procesul verbal al comisiei de evaluare a ofertelor, factura  fiscala si contractul unde este cazul.

8.3 Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Ploiesti    prin responsabilul cu achizitiile publice are obligatia de a obtine si pastra documentele justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice, ele se arhiveaza la serviciul contabilitate.

8.4 .Documente utilizate in initierea unei achizitii directe:

8.4.1.Lista și proveniența documentelor

8.4.1.1. Declaratia studiu de piata (Anexa nr.1)  – Acest document este intocmit de achizitor pe baza  studiului de piata  pe baza de 2- 3 oferte  in cazul achizitiei directe.

8.4.1.2. Referat de necesitate (Anexa nr. 2) - Acest document este întocmit de fiecare compartiment al unitatii scolare sau compartimentul administrativ , în vederea asigurării procesului instructiv-educativ in unitatea respectiva. In acesta trebuie sa se  specifice  exact  ce  se  doreste  a  se  achizitiona,  unitatea  de  masura  cantitatea  dorita  si  valoarea  estimata  ptr.  fiecare detaliu trecuta de responsabilul cu achiziile publice.

8.4.1.3. Proces verbal ( Anexa nr.3 )  Acesta este intocmit de comisia de evaluare a ofertelor pe baza studiului de piata sau a ofertelor selectate din catalogului de produse din sistemul electronic de licitatii SEAP.

8.5. Ordinea documentelor care stau la baza unei achizitii directe:

8.5.1. Referate de necesitate (Anexa 2);

8.5.2. Declaratie de preturi (anexa 1);

8.5.3. Dovada initializarii in SEAP;

8.5.3. Proces verbal comisie evaluare a ofertelor (anexa 3);

8.5.4. Comanda scrisa transmisa catre furnizor/prestator/executant daca este cazul;

8.5.5. Contract de achizitie ( unde este cazul);

8.5.6. Factura fiscala

9.  Lista principaleleor produse/servicii/lucrari care pot fi achizitionate prin achizitie directa cu un studiu de pi ata

efectuat de catre achizitor sau prin intermediul sistemului electronic de licitatii SEAP.

9.1. achizitionarea de furnituri de birou

9.2. achizitionarea de materiale de curatenie

9.3. achizitionarea de piese de schimb;

9.4. achizitioarea de materiale si prestari servicii cu caracter functional;

9.5. achizitionarea de bunuri de natura obiectelor de inventar;

9.6. achizitionarea de carti, publicatii si materiale documentare;

9.7. achizitionarea de echipamente de protectie pentru personalul administrativ;

9.8. achizitionarea de mijloace fixe;

9.9. achizitionarea de prestari servicii pentru intretinere si functionare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web hosting by Somee.com