LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

ASIGURAREA LEGALITĂŢII

ACTULUI DECIZIONAL

Aprobat de CA

Data:  7 .02.2014

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ASIGURAREA LEGALITĂŢII
ACTULUI DECIZIONAL

 

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

 

Nr.crt.

Elemente privind

responsabilii/

operaţiunea

 

Numele și prenumele

Funcția

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1.1

Elaborat

Bumbăcea Luminița

 

Preda Clementina

 

Responsabil CEAC

Membru CEAC

27.01.2014

 

1.2

Verificat

Mustață Gabriela

 

Director adjunct

3.02.2014

 

1.3

Aprobat

Niculae Anca

 

Director

7.02.2014

 

 

2.      Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

 

Nr.crt.

Ediția/revizia în cadrul ediției

Numărul capitolului și al paginilor revizuite

Conținutul modificării

Nume, prenume și semnătură

 

Elaborat

Verificat

Aprobat

 

2.1

Ediția 1

Procedura completă

Elaborare Ediția 1

27.01. 2014

Bumbăcea Luminița

Preda Clementina

3.02.2014

Mustață Gabriela

7.02.2010

Niculae Anca

 

2.2

Revizia 1

 

 

 

 

 

 

2.3

Revizia 2

 

 

 

 

 

 

2.4

Revizia 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

ASIGURAREA LEGALITĂŢII

ACTULUI DECIZIONAL

Aprobat de CA

Data:  7 .02.2014

 

 

3. SCOP

 

3.1. Această procedură se referă la fundamentarea actelor decizionale de la nivelul instituţiei pe baze legale, corect constituite. Actul decizional trebuie întotdeauna adoptat numai în baza unui cadru legal și numai de către persoanele sau organele învestite cu putere legală de decizie în
unitatea de învăţământ.

4. DOMENIU

 

4.1. Această procedură se aplică tuturor persoanelor din unitatea de învăţământ care au rol decizional (manageri, responsabili comisii metodice și pe probleme, șefii diferitelor departamente - secretariat, administrativ, contabilitate etc), precum și tuturor profesorilor implicaţi în actul decizional la anumite niveluri de activitate.

 

5. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI

5.1. Act decizional: manifestare deliberată de voinţă a unei autorităţi realizată în cadrul activităţii executive pentru atingerea scopurilor specifice.

5.2.  Legalitatea  actului  decizional:  acea  condiţie  conform  căreia  actul  decizional  trebuie întotdeauna adoptat numai în baza unui drept legal de decizie și numai de către persoanele sau organele învestite cu putere legală de decizie, în temeiul și pentru executarea legilor sau, după caz, a decretelor și ordonanţelor de guvern.

5.3. Competenţa decizională este acea competenţă care permite şi conferă unui organ dreptul de a
hotărî sau de a dispune prin acte de decizie în ceea ce priveşte rezolvarea unei anumite situaţii.

5.4. Actul administrativ, în special cel cu caracter normativ este rezultatul unui proces raţional, ce pornește de la sesizarea necesităţii adoptării sau emiterii lui și continuă cu colectarea în acest scop a informaţiilor necesare, prelucrarea acestora, elaborarea mai multor variante și alegerea celei mai bune dintre acestea, rezultȃnd emiterea acestuia.

5.5. Decizia evocă o hotărȃre luată în urma unui proces de analiză, a unei examinări, din care
rezultă elementele logico-structurale ale deciziei: analiza și hotărȃrea sau înţelegerea și voinţa.

5.6. LEN Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

5.7. ROI Regulamentul de Ordine Interioară

5.8. ROFUIP Regulamentul de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

5.9. CA Consiliul de Administraţie

5.10. ISJ Inspectoratul Şcolar al Judeţului

5.11. ARACIP Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

5.12. OUG Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

5.13. HG Hotărâre de Guvern

5.14. MEN Ministerul Educaţiei Naţionale

   

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

ASIGURAREA LEGALITĂŢII

ACTULUI DECIZIONAL

Aprobat de CA

Data:  7 .02.2014

 

 

  6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  6.1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

6.2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea și completarea
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului.

6.3. OMEN nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în învăţământ

6.4. ROFUIP

6.5. ROI

6.6. Alte documente normative (OUG, HG, metodologii, note informative, precizări etc.) emise de MEN, ISJ, ARACIP etc.

7. RESPONSABILITĂŢI

7.1. Colectivul managerial

7.2. Personal didactic

7.3. Personal nedidactic

 

8. PROCEDURA

8.1.  Membrii  colectivului  managerial  și  cadrele  didactice  se  documentează  permanent,  iau cunostinţă  cu privire la  conţinutul  documentelor  normative  specifice  domeniului învăţământ preuniversitar.

8.2.  La  nivelul  instituţiei  scolare,  colectivul  managerial  pune  în  aplicare  prevederile documentelor normative în domeniu, fiecare hotărâre decizională a Consiliului de administraţie fiind finalizată prin decizie internă asumată prin semnătura directorului și ștampilă, având număr de înregistrare. Deciziile interne sunt comunicate în scris personalului, care este răspunzător de ducerea la îndeplinire.

8.3.  Hotărârile  fiecărui  compartiment (comisii  metodice,  comisii  pe  probleme,  contabilitate,

secretariat etc.) fundamentate pe prevederile documentelor normative în vigoare și menţionate în procesele verbale ale întâlnirilor de lucru, sunt înaintate Consiliului de administraţie, spre analiză și aprobare. În formă finală, acestea capătă caracter legal prin menţionarea lor în procesele verbale ale Consiliului de administraţie sau, după caz, emiterea deciziilor interne asumate prin semnătura directorului și ștampilă, având număr de înregistrare. Deciziile interne sunt comunicate în scris personalului care este răspunzător de ducerea la îndeplinire.

8.4. Decizia emisă sub forma actelor trebuie să îndeplinească anumite condiţii speciale sau de valabilitate care sunt condiţii de legalitate specifice:

-actele să fie emise de către organele competente de decizie în limitele competenţei legale; -actele să fie emise cu respectarea formelor procedurale legale;

-conţinutul actelor să fie conform normelor legale;
-actele să corespundă scopului urmărit de lege.

8.5. Dreptul de decizie este conferit conducerii unităţii de învăţământ sau altor persoane cu

responsabilităţi în conducerea/ coordonarea unor comisii/ sectoare/ departamente din unitatea de învăţământ.

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

ASIGURAREA LEGALITĂŢII

ACTULUI DECIZIONAL

Aprobat de CA

Data:  7 .02.2014

 

 

  8.6. Deciziile luate la nivelul conducerii unităţii de învăţământ vizează activitatea de ansamblu a

 școlii, raporturile acesteia cu partenerii externi sau activitatea curentă (decizii operative).

8.7. Dreptul de decizie poate fi încredinţat unor persoane sub forma repartizării de atribuţii, delegării de atribuţii etc. conform nivelurilor ierarhice din unitatea de învăţământ.

8.8. Persoanele cu drept de decizie aflate pe un nivel ierarhic superior vor îndruma activitatea
organelor subordonate și au dreptul de anulare a actelor necorespunzătoare ale acestora din urmă.

8.9. În mod excepţional, unele atribuţii, inclusiv dreptul de decizie, se pot încredinţa - pe calea repartizării, a înlocuirii sau suplinirii și a delegării  - unor persoane care în mod obișnuit nu dispun de astfel de competenţe.

8.10. Persoanele cu drept de decizie au obligaţia de a emite acte decizionale pe care legea le cere, în cazul în care condiţiile prevăzute de ea există în mod obiectiv; actul nu va fi emis dacă aceste condiţii lipsesc.

8.11. Actul decizional neconform cu dispoziţiile legale atrage după sine nulitatea acestuia, iar dacă existenţa acestui scop ilegal apare ca o încălcare abuzivă a atribuţiilor de serviciu, sub forma unor abateri disciplinare, contravenţionale sau chiar infracţionale, atrage după sine sancţionarea persoanei vinovate.

8.12. Procesul decizional se realizează din patru etape și anume: pregătirea, adoptarea, executarea și controlul.

a. Pregătirea constă în cunoașterea obiectului deciziei.

b. Procesul decizional este declanșat de apariţia unui nou act normativ care obligă la emiterea
unor acte administrative care să fie conforme cu noua lege. In alte cazuri, procesul decizional
poate  fi  declanșat  de  solicitări  în  vederea  rezolvării  anumitor  probleme  apărute  în  buna
funcţionare a unitaţii de învăţământ, de propuneri ale beneficiarilor direcţi sau indirecţi, de
săvârșirea unor acte contrare legilor și normelor în vigoare care se cere a fi sancţionat etc.

c.  Documentarea  decizională  constă  în  cunoașterea  prealabilă  a  cadrului  legal  în  care  se încadrează decizia care urmează a fi luată.

d. Aducerea la cunostinţă a deciziei se realizeză prin comunicare directă sau prin intermediul altei persoane cu responsabilitate în acest sens, prin publicare sau prin afișare la loc vizibil.

e. Controlul este un atribut al conducerii unităţii de învăţământ având următoarele funcţii: -de constatare a gradului, a modului de realizare și eficienţa activităţii verificate;
-preventivă, de constatare a abaterilor de la lege;

-corectivă, de îmbunătăţire a activităţii verificate, prin înlăturarea condiţiilor care generează abaterile de la lege și reîncadrării ei, dacă este cazul, în parametrii legali iniţiali;
-de sancţionare, atunci când se săvârșesc acte în afara legilor și normelor în vigoare.

8.13. Adoptarea actelor administrative de către autoriţătile deliberative, colegiale, se face în urma analizei în cadrul sedinţei de lucru, la care trebuie să participe, de regulă, majoritatea membrilor acestor autorităţi.

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

ASIGURAREA LEGALITĂŢII

ACTULUI DECIZIONAL

Aprobat de CA

Data:  7 .02.2014

 

 

8.14. Cvorumul reprezintă numărul de membri care trebuie să fie prezenţi pentru adoptarea actului, raportat la totalul membrilor autorităţii care îl adoptă.

8.15. Majoritatea cerută de lege pentru adoptarea actului se referă la numărul de voturi necesar pentru ca hotărârea să fie valabilă și obligatorie

8.16. Condiţiile procedurale posterioare emiterii  actului administrativ sunt: comunicarea sau publicarea, aprobarea, confirmarea și ratificarea.

 

9. ARHIVAREA INREGISTRARILOR

9.1. Procesele verbale ale Consiliul de Administraţie

9.2. Durata de păstrare a înregistrărilor este de 5 ani.

 

10. RAPOARTE ŞI INREGISTRĂRI

10.1. Procese verbale ale Comisiilor metodice/ pe probleme/ compartimente

10.2. Registrul de procese verbale CP si CA

10.3. Decizii interne

 

 

 

Web hosting by Somee.com