LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 1

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII

PROFESIONALE A

PERSONALULUI

Aprobat de CA

Data:    .06.2013

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND

EVALUAREA ACTIVITĂŢII

PROFESIONALE A PERSONALULUI

1.   Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

 

Nr.crt.

Elemente privind

responsabilii/

operaţiunea

 

Numele și prenumele

Funcția

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1.1

Elaborat

Bumbăcea Luminița

 

Nicolescu Alina

 

Responsabil CEAC

Membru CEAC

3.06.2013

 

1.2

Verificat

Mustață Gabriela

 

Director adjunct

10.06.2013

 

1.3

Aprobat

Niculae Anca

 

Director

13.06.2013

 

 

2.      Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

 

Nr.crt.

Ediția/revizia în cadrul ediției

Numărul capitolului și al paginilor revizuite

Conținutul modificării

Nume, prenume și semnătură

Elaborat

Verificat

Aprobat

2.1

Ediția 1

Procedura completă

Elaborare Ediția 1

25.01. 2010

Bumbăcea Luminița

Nicolescu Alina

5.02.2010

Mustață Gabriela

12.02.2010

Niculae Anca

2.2

Revizia 1

3,5,6,8

Completare

3.06.2013

Bumbăcea Luminița

10.06.2013

Dir.adj.

Mustață Gabriela

  .06.2013

Director

Niculae Anca

2.3

Revizia 2

 

 

 

 

 

2.4

Revizia 3

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.33

Ediţia: 1

Revizia: 1

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII

PROFESIONALE A

PERSONALULUI

Aprobat de CA

Data:   .06.2013

 

 

3. SCOP

 

3.1. Îmbunătăţirea calităţii actului educativ şi atingerea standardelor de performanţă

3.2. Optimizarea activităţii tuturor compartimentelor din unitatea şcolară

4. DOMENIU

 

4.1. Această procedură se aplică în cadrul Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul  Ploieşti

 

5. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI

5.1. ROI Regulamentul de Ordine Interioară

5.2. OMECI Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

5.3. OMEC Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării

5.4. OMECTS Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

5.5. CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

5.6. CA Consiliul de Administraţie

 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6.1. ROI

6.2. OMECI nr. 4595 din 22 iulie 2009 privind aprobarea criteriilor de performanţă pentru

       evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

6.3. OMECTS nr.6143/ 01.11.2011

6.4. OMECTS nr. 4613/28.06.2012

 

7. RESPONSABILITĂŢI

7.1. Colectivul managerial

7.2. Responsabilii comisiilor metodice

7.3. Responsabilii compartimentelor din unitatea şcolară

 

8. PROCEDURA

 

8.1 .Colectivul managerial împreună cu şefii de catedră realizează periodic asistenţe la ore, în cadrul cărora se monitorizează şi se evaluează competenţele tuturor cadrelor didactice, utilizarea/ valorificarea în activitatea didactică a rezultatelor participării cadrelor didactice la seminarii, stagii de formare, simpozioane, mese rotunde etc. şi se propun măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii actului educativ.

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.33

Ediţia: 1

Revizia: 1

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII

PROFESIONALE A

PERSONALULUI

Aprobat de CA

Data:   .06.2013

 

 

 

8.2. Evaluarea anuală a activităţii cadrelor didactice se va face utilizând Fişa de evaluare (Anexa 1) prezentată în OMECI nr.  6143 din  01.11.2011, în funcţie de criteriile de performanţă şi indicatorii prevăzuţi, parcurgând următoarele etape:

Ř  autoevaluarea (pe baza portofoliului personal ce  cuprinde  dovezile  tuturor  activităţilor  desfăşurate,  prezentat  de  fiecare  cadru  didactic),

Ř  evaluarea colegială (coordonată şi gestionată de responsabilii comisiilor metodice) şi

Ř   evaluarea CA  (în  baza  portofoliului  prezentat,  documentele  din  portofoliile  comisiilor  metodice  şi  a comisiilor  pe  probleme,  registrului  de  consemnare  a şedintelor  cu părinţii,  consultatiilor  cu părinţii, activităţilor extraşcolare şi extracurriculare).

8.3. Evaluarea cadrelor didactice va ţine cont de rezultatele obţinute în activitatea educaţională şi de progresul educabililor, dar se bazează şi pe feedback de la beneficiarii relevanţi.

8.4. Evaluarea anuală a personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic se realizează prin raportarea la precizările din Fişa postului, de către responsabilii fiecărui compartiment, rezultatul evaluării fiind înaintat CA.

8.5.  Rezultatele  evaluării  anuale  a  cadrelor  didactice,  personalului  didactic  auxiliar  şi personalului nedidactic se aprobă în Consiliul de Administraţie şi sunt aduse la cunoştinţa celor implicaţi, cu recomandări privind dezvoltarea profesională ulterioară.

 

9. ARHIVAREA INREGISTRARILOR

 

9.1. Documentele specifice fiecărei etape derulate în vederea evaluării anuale vor fi gestionate în cadrul portofoliilor colectivului managerial şi a compartimentului secretariat.

9.2. Durata de păstrare a înregistrărilor este conform normelor în vigoare

 

10. RAPOARTE ŞI INREGISTRĂRI

10.1. Fişele postului

10.2. Portofoliile personale ale cadrelor didactice

10.3. Registrul de procese verbale CP si CA

10.4. Fişele de evaluare anuale ale personalului

10.5.Registrul de consemnare a şedintelor cu părinţii, consultatiilor cu părinţii, activităţilor extraşcolare şi extracurriculare

 

 

 

 

 

 


 

  LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY” PLOIESTI                                                                                                        ANEXA 1

             STR.MIHAI BRAVU, NR.249 ; TEL/FAX 244523541
                                                       

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE IN VEDEREA ACORDARII CALIFICATIVULUI ANUAL

                                                      PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY” PLOIESTI                                                                 ANEXA 2

          STR.MIHAI BRAVU, NR.249 ; TEL/FAX 244523541

 

FIȘĂ DE EVALUARE

a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual

 

Numele și prenumele persoanei evaluate:

Funcția:

Numele si prenumele evaluatorului :
Perioada evaluată :

 

Criteriile de evaluare                                                                                                          Nota

1. cunoștințe și experiență

2. complexitate, creativitate și diversitatea activităților

3. contacte și comunicare

4. condiții de muncă

5. incompatibilități și regimuri speciale

Suplimentar pentru funcțiile de conducere :

6. judecata și impactul deciziilor

7. influență, coordonare și supervizare

 

Nota finală a evaluării =

Calificativul final al evalării   =

Programele de instruire recomandate să fie urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea :

1.

2.

Comentariile persoanei evaluate (dacă este cazul):

 

 

Numele și prenumele persoanei evaluate :

Semnatura persoanei evaluate : ____________________Data __________________

 

Numele și prenumele evaluatorului :

Funcția:

Semnatura evaluatorului : ________________________Data __________________

 

Observațiile sau comentariile persoanei care contrasemnează (dacă este cazul) :

 

Numele și prenumele persoanei care contrasemnează : __________________________________ Funcția:_________________________

Semnatura persoanei care contrasemnează : ________________________ Data __________________

 

Luarea la cunoștință de către persoana evaluată a fișei de evaluare după contrasemnare: Semnătura persoanei evaluate : ___________________

Data_______________


 

Web hosting by Somee.com