LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

EVALUAREA ELEVILOR

Aprobat de CA

Data:    .02.2014

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND

EVALUAREA ELEVILOR

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

 

Nr.crt.

Elemente privind

responsabilii/

operaţiunea

 

Numele și prenumele

Funcția

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1.1

Elaborat

Bumbăcea Luminița

 

Liță Marcela

 

Responsabil CEAC

Membru CEAC

15.01.2014

 

1.2

Verificat

Mustață Gabriela

 

Director adjunct

22.01.2014

 

1.3

Aprobat

Niculae Anca

 

Director

11.02.2014

 

 

2.      Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

 

Nr.crt.

Ediția/revizia în cadrul ediției

Numărul capitolului și al paginilor revizuite

Conținutul modificării

Nume, prenume și semnătură

Elaborat

Verificat

Aprobat

2.1

Ediția 1

Procedura completă

Elaborare Ediția 1

15.01. 2014

Bumbăcea Luminița

Liță Marcela

22.01.2014

Mustață Gabriela

11.02.2014

Niculae Anca

2.2

Revizia 1

 

 

 

 

 

2.3

Revizia 2

 

 

 

 

 

2.4

Revizia 3

 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

EVALUAREA ELEVILOR

Aprobat de CA

Data:    .02.2014

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

EVALUAREA ELEVILOR

Aprobat de CA

Data:    .02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

EVALUAREA ELEVILOR

Aprobat de CA

Data:    .02.2014

 

 

 

 

 

3. SCOP

 

3.1.  Procedura  descrie  modul  în  care  se  realizează  evaluarea  elevilor (tipuri  de  evaluare,

alcătuirea testărilor, planificarea evaluărilor, comunicarea rezultatelor evaluărilor către elevi şi părinţi, înregistrarea rezultatelor, realizarea unui feed-back pozitiv de la/ către beneficiarii relevanţi).

3.2. Obiectivele evaluării

a)   Utilizarea unor procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.

b)   Realizarea unor evaluări adecvate, riguroase, corecte, exacte şi efectuate în mod regulat.

c)  Realizarea unei  evaluări  formative,  sumative şi  a unei  certificări  în conformitate  cu standardele naţionale şi cu legislaţia în vigoare.

 

4. DOMENIU

 

4.1.  Această  procedură  se  aplică  de  către  toate  cadrele  didactice  ale Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești

 

5. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI

5.1. Definiţii

5.2. Prescurtări

MECTS- Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului

ROI- Regulamentul de Ordine Interioară

 

 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 

6.1.  Foaia  de  parcurs  pentru  anul  şcolar 2011-2012,  Cabinet  Secretar  de  Stat,  M.E.C.T.S.,

septembrie 2011.

6.2. ROI

6.3. Metodologie privind continuarea studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu

6.4. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat şi a examenului de certificare a competenţelor profesionale;

6.5. Modele de subiecte, pentru testarea iniţială a elevilor, afişate pe site-ul M.E.C.T.S.

6.6. Modele de subiecte pentru evaluările naţionale

 

 

7. RESPONSABILITĂŢI

7.1. Directorii unităţii de învăţământ

7.2. Cadrele didactice

 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

EVALUAREA ELEVILOR

Aprobat de CA

Data:    .02.2014

 

 

 

 

 

 

8. PROCEDURA

8.1. Fiecare comisie metodică va elabora un set de teste pentru testarea iniţială a elevilor la începutul lunii septembrie.

8.2. In primele săptămâni de şcoală (din anul şcolar respectiv) se vor planifica şi aplica aceste
teste.

8.3. Rezultatele acestor teste vor fi înregistrate (în documentele şcolare de la nivelul catedrelor),

vor fi analizate în cadrul comisiilor metodice.

8.4. Se vor elabora planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor.

8.5. Aducerea la cunoştinţa părinţilor, de către diriginţi, a rezultatelor obţinute de elevi la testarea initială precum şi a planului de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Pentru aceasta se vor organiza şedinţe cu părinţii în maxim 2 săptămâni de la aplicarea testelor.

8.6. Pe tot parcursul semestrelor se va verifica modul în care se face notarea de către Comisia de
control a documentelor şcolare, fiind atenţionaţi profesorii care nu realizează o notare ritmică.

8.7. Planificarea la începutul fiecărui semestru a tezelor.

8.8. Se vor realiza asistenţe la ore de către directorii unităţii şcolare, de către şefii de catedră pentru a se vedea dacă proiectarea şi realizarea evaluării formative este făcută în conformitate cu recomandările metodologice specific.

8.9.  Elaborarea,  la  nivelul  comisiilor  metodice,  a  unor  instrumente  de  evaluare  de  calitate,
adecvate  obiectivelor  evaluării.  Instrumentele  de  evaluare  trebuie    cuprindă  solicitările
specifice adresate elevilor de a genera și transmite informații în vederea aprecierii și emiterii unor
judecăți de valoare referitoare la procesele de învățare și rezultatele învățării în raport cu criterii
prestabililte

8.10. Întocmirea graficelor de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat şi pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale.

8.11. Întocmirea în cadrul comisiilor metodice a unor teste ce vor fi aplicate pentru testarea finală
a elevilor, scopul acestora fiind evidenţierea progresului/regresului elevilor pe parcursul anului
şcolar.

8.12. Aplicarea testelor în cadrul testării finale, realizarea şi aplicarea unui plan de măsuri pentru remedierea deficienţelor.

8.13. Înregistrarea rezultatelor elevilor la examenele naţionale (examen de bacalaureat, examen la

instituţiile de învăţământ superior)

 

9. INREGISTRĂRI

9.1. Registrul în care sunt notate şedinţele, consultaţiile şi lectoratele cu părinţii.

9.2. Rapoartele de activitate semestriale şi anuale

9.3. Rapoarte şi statistice la nivelul comisiilor metodice

 

 


             

LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Cod: PO.

Ediţia: 1

Revizia: 0

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

 

EVALUAREA ELEVILOR

Aprobat de CA

Data:    .02.2014

 

 

 

 

      ANEXA 1

Ř  Evaluarea  iniţială

Scop

-                    Identifică nivelul achizițiilor inițiale ale elevilor în termeni de cunoştințe, competențe şi abilități, în scopul de a colecta informațiile pentru  a-şi  elabora  strategia  didactică necesară atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare

-                    Determină linia de pornire, stabilește dacă elevii dispun  de pregătirea  necesară creării  unei  premise favorabile noii învățări (cunoștințe, abilități, capacitați); Permite crearea punții de legătură între o stare precedentă și una viitoare;

Obiectivul:

-                    Este interesată de “acele cunoştințe şi capacități care reprezintă premise pentru asimilarea noilor conținuturi şi formarea altor competențe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” capacități, interese, motivații), necesare integrării în activitatea următoare.

Funcții:

-                    Evaluarea iniţială are atât o funcţie diagnostică cât și una prognostică şi se utilizează de cadrul didactic în scopul planificării şi realizării activităţilor didactice adaptate fiecărui elev, pentru obţinerea celor mai bune performanţe şcolare posibile în raport cu nivelul iniţial al acestuia şi standardele curriculare corespunzătoare;

o        (1) se realizează obligatoriu de cadrele didactice la începutul fiecărui an şcolar, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire din planurile-cadru de învăţământ corespunzătoare.

o        (2) se utilizează de conducerea unităţii de învăţământ şi în inspecţia şcolară, prin comparaţie cu rezultatele evaluărilor sumative, pentru aprecierea efortului cadrului didactic pe parcursul anului şcolar.

o        (3) În cazul în care constată neîndeplinirea de către un cadru didactic a prevederilor alin. (1) în termen de maximum 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, directorul unităţii de învăţământ dispune realizarea evaluării predictive de către un alt cadru didactic sau, după caz, solicită inspectorului şcolar de specialitate realizarea acestei evaluări.

Modalități de realizare:

-                    Testele – au o structură liniară , pe baza modelelor elaborate de CNEE, pe cicluri de învățământ, pe discipline, adaptate în funcție de contextual social și condițiile specific fiecărei untăți de învățământ,

-                    Testele inițiale vor fi structurate în două părți:

o        Partea I – cuprinde itemi de tip obiectiv și sau de tip semiobiectiv;

o        Partea a II-a – cuprinde itemi de tip semiobiectiv și sau itemi de tip subiectiv.

-                    Durata testului: 15 – 45 minute, în funcție de nivelul de studiu.

-                    Punctajul acordat este de 90 puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

-                    Pentru disciplinele la care există continuitate în planul cadru, evaluarea inițială este precedată de două săptămâni de recapitulare.

-                    În cazul disciplinelor care se află în primul an de studiu, evaluarea inițială se realizează imediat după lecțiile introductive. Testul initial va fi unul preponderant atitudinal, dar care va cuprinde și itemi prin care se evaluează competențe formate anterior, care vor sprijini realizarea obiectivelor / competențelor urmărite prin program.

-                    În primele două săptămâni ale anului școlar comisiile metodice / catedrele realizează planurile de recapitulare și stabilesc reperele de elaborare a testelor inițiale. La nivelul fiecăei catedre / comisii metodice va fi validat un test de evaluare inițială pentru fiecare disciplină prevăzută in anexă.

 

 

 

 

-                    Până la data de 15 octombrie vor fi parcurse următoarele etape:

o        Administrarea și evaluarea testelor inițiale

o        Analizarea, la nivel de catedră / comisie metodică a rezultatelor evaluărilor inițiale, identificarea problemelor specifice

o        Realizarea planurilor individualizate de învățare / programelor de recuperare

o        Întocmirea de fiecare catedră / comisie metodică a unui raport privind poblemele identificate și modalitățile de abordare a acestora, document care se va transmite spre informare Consiliului profesoral

Notarea:

-                    Nu îşi propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor.

-                    Nu se înregistrează în documentele şcolare şi nu se utilizează pentru ierarhizarea elevilor la nivelul clasei sau al unităţii

-                    Rezultatele evaluărilor se comunică individual elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, cărora li se fac cunoscute și acțiunile propuse de cadrul didactic pentru a remedia deficiențele, a asigura progresul școlar, a stimula performanța, precum și măsurile necesare de susținere a elevului de către familie

 

Ř  Evaluarea orala

-                    se  poate  aplica  individual  sau  pe  grupe  de  elevi.

-                    se realizeaza in fata intregului colectiv de elevi

-                    se concretizează în examinări ale elevilor din lecţia de zi şi, eventual, din lecţiile anterioare pe care elevii le-au parcurs şi ale căror conţinuturi pot avea corelaţii cu ale lecţiei curente.

-                    Permite cadrului didactic să aprecieze:

o        volumul sau cantitatea de cunoştinţe asimilate de către elev în urma instruirii şi, implicit, să depisteze unele lacune, unele minusuri care trebuie completate prin activităţi de recuperare;

o        capacitatea de argumentare a elevului, de a construi o serie de raţionamente şi de a le susţine în mod cât mai convingător;

o        atitudinile formate ca urmare a achiziţiilor acumulate în cadrul procesului de instruire-învăţare;

Cerințe:

-                    profesorul  să creeze  în  clasă o  atmosferă destinsă,  fără critici,  de  acceptare reciprocă; să-i motiveze în elaborarea răspunsurilor, să-i ajute să depăşească unele momente delicate,  să ofere suport în elaborarea răspunsurilor prin adresarea unor întrebări suplimentare. să-i facă  încrezători că ei pot să onoreze exigenţele actului de evaluare în care sunt implicaţi.

-                    întrebările să vizeze conţinutul  esenţial, formarea  priceperilor, a deprinderilor, abilităţilor, capacităţilor  intelectuale,  atitudinilor  şi  a altor  performanţe  prevăzute  în standard

-                    întrebarea să fie adresată întregii clase, apoi este numit un elev să răspundă şi nu va fi întrerupt decât dacă nu este în subiect, sau face greşeli grave;

-                    întrebările să fie corect formulate şi la obiect, să aibă o înlănţuire logică, să vizeze cunoştinţe esenţiale, nivelul de înţelegere  şi capacitatea elevului de a opera cu ele pe plan mintal şi practic aplicativ;

-                    întrebările să solicite gândirea independentă, inteligenţa şi creativitatea elevului;

Evaluarea

-                    Evaluarea răspunsurilor are în vedere criterii legate de conținut (corectitudinea şi complexitatea informației, utilizarea corectă a termenilor, calitatea exemplelor şi argumentelor), de modul de prezentare a acestuia (claritate, coerență, concizie etc.).

-                    răspunsurile să fie notate cât se poate de obiectiv.

Rezultatele evaluării:

-                    se comunica si se argumenteaza elevului  nota obtinuta

-                    nu se adauga si nu se scad puncte pentru evaluari anterioare

-                    nu se sanctioneaza probleme disciplinare

-                    nr.de note la evaluarile orale sa fie acelasi pentru toti elevii

Avantaje:

-                    flexibilitatea;

-                    posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor şi gradul lor de dificultate, în funcţie de calitatea răspunsurilor oferite de către elev;

-                    posibilitatea de a clarifica şi corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale elevului în raport de un conţinut specific;

-                    formularea răspunsurilor potrivit logicii şi dinamicii unui discurs oral;

-                    interacţiunea directă între evaluator şi evaluat (profesor şi elev).

Eficiența probelor orale depinde de:

-                    claritatea şi logica întrebărilor adresate de profesor;

-                    diversificarea întrebărilor;

-                    acordarea timpului de aşteptare între întrebare şi răspuns;

-                    tactul profesorului în a adresa întrebări ajutătoare atunci când situația impune acest lucru;

 

*      Evaluarea scrisa

-                    Asigură un grad mai mare de obiectivitate la notare; Oferă elevilor  mai  emotivi,  sau  celor  care gândesc mai lent, posibilitatea de a prezenta toate cunoştinţele ;

-                    Economie  de  timp  (asigură evaluarea  unui număr mai mare de elevi într-un timp scurt);

-                    Subiect  unic  pentru  toţi  elevii  (întrebările  au acelaşi grad de dificultate pentru toţi elevii  şi verificăacelaşi conţinut);

-                    Sunt  mai  riguroase,  suportă eventuale contestaţii,  se  pot  confrunta  lucrările  scrise (favorizează realizarea  comparării rezultatelor);

-                    Sunt  programate  la  intervale  de  timp  care permit  profesorilor  să verifice  conţinuturi esenţiale pentru o anumităperioadă

Cerințe:

-                    subiectele formulate să se regăsească în tematica recomandată de programă şi manual;

-                    sarcinile de lucru să fie formulate clar, fără ambiguități sau cu intenția de a-i induce în eroare pe elevi;

-                    în formularea subiectelor să se aibă în vedere nu doar reproducerea informațiilor, ci şi evaluarea capacității elevilor de a opera cu acestea;

-                    pentru  a  evalua  o  gamă cît  mai  larg ă de  cunoştinţe,  abilităţi  şi  capacităţi  intelectuale,  se recomandă ca  testul  să fie  compus  din  două părţi:  prima  va  conţine  itemi  de  tip  obiectiv sau/şi semiobiectiv, iar cealaltă parte va fi formată din itemi cu răspuns deschis. Elevilor li se va comunica punctajul acordat pentru fiecare item sau grup de itemi (subiect).

-                    să se facă cunoscute elevilor baremele de corectare şi notare.

Criteriile de apreciere a probelor scrise vizează:

-                    conținutul lucrării, forma acesteia (stil, ortografie, prezentare grafică) şi factorul personal (originalitate, impact).

-                    se descarca in catalog nota din test la momentul comunicarii ei

-                    nu se sanctioneaza probleme disciplinare

-                    nu se adauga si nu se scad puncte pentru evaluari anterioare

 

*      Evaluari prin metode alternative (portofolii, proiecte, referate)

 

*      Portofoliul

-                    Instrument complex de evaluare a rezultatelor elevului obținute pe durata unui program de studiu (semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învățământ).

-                    Permite urmărirea progreselor înregistrate de elevi în achiziția cunoştințelor pe parcursul unui program de instruire, reflectă capacitatea de sistematizare şi ordonare a conținuturilor, capacitatea de creație, stilul de lucru al elevilor.

-                    Oferă fiecarui  elev  posibilitatea de  a lucra  în  ritm propriu,  stimulând  implicarea  activă în  sarcinile  de  lucru  şi  dezvoltând  capacitatea  de autoevaluare

-                    Cuprinde: mostre din probele de evaluare (lucrări de control, teste de evaluare, probe practice etc), teme pentru acasă, răspunsuri la chestionare, comentariile profesorului asupra rezolvării temelor, proiecte sau investigații individuale sau de grup, concluzii desprinse în urma vizitelor, excursiilor, mostre ale activității elevilor (eseuri, postere, organizatori grafici, cvintete), fişe de autoevaluare, referate etc.

 

Cerințele de elaborare a portofoliului:

-                    tema propusă sau domeniul din care îşi pot alege subiectul;

-                    modalitatea de prezentare (dosar, CD, dischetă, casetă audio, video etc);

-                    mărimea portofoliului (limitele minime şi maxime de pagini, numărul de produse);

-                    structura cerută: obiective, motivația întocmirii, cuprins, tipuri de produse (recenzii, referate, interviuri, copii după documente, studii de caz, chestionare etc), concluzii, bibliografie;

-                    ordonarea materialelor şi indicarea provenienței documentelor

Evaluare

-                    Evaluarea  portofoliului începe  de  obicei  prin  explicarea  de  către  profesor,  la  începutul perioadei, a obiectivelor învăţării în perioada pentru care se va primi nota.

-                    În evaluarea portofoliilor profesorul face aprecieri, comentarii care să reflecte atât punctele forte ale activității elevului, cât şi aspectele care necesită îmbunătățiri.

-                    când  elevul  îşi  prezintă portofoliul,  profesorul  realizează un  interviu cu acesta, trecând în revistă lucrările anexate, analizând atitudinea lui fată de munca depusă, lăudându-l  pentru  lucrurile  bune,  şi  ajutându-l  să se  concentreze  asupra  aspectelor  care trebuie îmbunătăţite.

-                    Evaluarea acestor produse se face multicriterial.

o        criteriul conformităţii la teoria predată poate  fi  completat  cu  cel  al  inovativităţii  şi  originalităţii. 

o        fiecare  produs cuprins  în portofoliu poate fi evaluat din punct de vedere cantitativ (numărul de pagini, de exemplu), dar mai  ales  calitativ:  creativitatea  produsului  individual  sau  colectiv,  elementele  noi,  punctele forte, etc.

o        pot fi evaluate efectele pe care acest elaborarea portofoliului l-a avut asupra dezvoltării personalităţii, a capacităţii de autoevaluare  şi a competenţelor de intercomunicare.

-                    Evaluarea  portofoliului se  face  prin  calificative /note acordate  conform  criteriilor  de  apreciere  şi indicilor stabiliţi de profesor – ex anexa 2 pag 9

-                    Notele obtinute prin aceasta metoda de evaluare sa intre in calculul mediei in mod egal la toti elevii

*      Proiectul

-                    presupune o microcercetare, o  investigaţie  sistematică a  unui  subiect  care  prezintă interes  pentru  elevi. 

-                    Profesorul planifică, organizează şi monitorizează activitatea din cadrul proiectelor pentru a identifica progresele în abordarea temei, dificultățile întâmpinate, de a inventaria alternative de soluționare, de a-i motiva pe elevi să continue munca în cadrul proiectelor.

-                    dezvoltă deprinderile de documentare ştiințifică, capacitatea de a structura şi sistematiza materialul, încurajează asumarea responsabilității.

-                    implică activ  elevii  pe  tot  parcursul  activităţilor  desfaşurate.  De  regulă aceste activităţi se finalizează cu un " produs" concret: un dosar tematic, un ghid, o broşurăscrisă de elevi, realizarea  unei  colecţii, a unei expoziţii. In   urma investigării  sau  microcercetării,

Etapele parcurse in realizarea unui proiect sunt:

-                    alegerea temei

-                    stabilirea obiectivelor

-                    planificarea  activităţii  (distribuirea  responsabilităţilor  în  cadrul  grupului, identificarea  surselor  de  informaţii, stabilirea  şi  procurarea resurselor  necesare, stabilrea unui calendar al activităţilor

desf ăşurate, alegerea metodelor de lucru)

-                    cercetarea sau investigarea propriu-zisă

-                    realizarea produselor finale

-                    prezentarea rezultatelor/transmiterea acestora celorlalţi colegi

-                    evaluarea activităţii derulate

o        autoevaluare

o        interevaluare

o        evaluarea profesorului

-                    Bibliografie.

-        Evaluarea se va face de catre cadrul didactic pe baza unei grile de evaluare si de către elevi pe baza unei grile de autoevaluare.

 

Criteriile de evaluare din acesta procedura sunt prezentate la inceput de an scolar elevilor si parintilor in sedintele organizate de catre dirigintele/invatatorul clasei

-                    În învăţământul preuniversitar, evaluările se concretizează, de regulă, prin note de la 10 la 1.

-                    Notele acordate se  comunică, în mod  obligatoriu,  elevilor,  se  trec  în  catalog  şi  în carnetul de elev, de către profesorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.

-                    Numărul  de  note  acordate  fiecărui  elev,  la  fiecare  disciplină  de  studiu,  exclusiv  nota  de  la  teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ . Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative este de două.

-                    Elevii  aflaţi  în  situaţie  de  corigenţă  vor  avea  cu  cel  puţin  o  notă în  plus  faţă  de numărul  de  note  prevăzut  la  alin.  (3),  ultima  notă fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

-                    Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În învăţământul postliceal, la unele specializări, tezele pot fi înlocuite cu elaborarea unor microproiecte.

-                    Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.

-                    Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într -o oră şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului.

-                    Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota.

Media

-                    La fiecare  disciplină de  studiu,  media  semestrială se  consideră legal  constituită  dacă  este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.

-                    Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog,  cu excepţia notei de la teză, medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

-                    La  disciplinele  de  studiu,  la  care  nu  se  susţine  teză,  media  semestrială  se  obţine  prin  rotunjirea mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr întreg.  La o diferenţă de 50 de sutimi,  rotunjirea se face în favoarea elevului.

-                    La  disciplinele  de  studiu,  la  care  se  susţine  teză,  media  semestrială  se  calculează  astfel:  ,,mediasemestrială=(3M+T)/4”, unde ,,M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar ,,T” reprezintă nota obţinută la teză. Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg; la o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

-                    Media  anuală  la  fiecare  disciplină  este  dată  de  media  aritmetică  a  celor  două  medii  semestriale ,calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. La disciplina de învăţământ educaţie fizică şi sport, media anuală/calificativul se poate  încheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru, dacă elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru.

-                    În  cazul  în  care  curriculumul  este  organizat  modular,  fiecare  modul  se  dezvoltă  ca  o  unitate autonomă  de  instruire.  Media  unui  modul  se  calculează  ca  medie  aritmetică  a  notelor  obţinute  pe  parcursul desfăşurării modulului, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.  Încheierea mediei unui modul care se finalizează pe parcursul anului se face, în mod obligatoriu, în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată media anuală a modulului. Media unui modul este similară cu media anuală a unei discipline, neîncheindu-se medie semestrială.

-                    Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele.

-                    Mediile/calificativele  semestriale  şi  anuale  la  fiecare  disciplină  de  studiu  se  consemnează  în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respective.

 

 

 

Evaluarea nu trebuie concepută numai ca un mijloc de control sau de măsurare obiectivă, ci presupune şi un proces de formare a elevului. Ea nu se suprapune procesului de învăţare, ci reprezintă un  act  integrat  activităţii  pedagogice. 

-                    extinderea  acţiunii  de  evaluare,  de  la  verificarea  şi  aprecierea  rezultatelor (obiectiv tradiţional), la evaluarea procesului care a dus la anumite rezultate. În acest  context,  se  evaluează nu  numai  elevul,  ci  şi  conţinuturile,  metodele, obiectivele, etc.;

-                    se iau în calcul şi alţi indicatori ca: atitudinile, conduita, personalitatea elevilor;

-                    extinderea folosirii tehnicilor de evaluare (testul docimologic, lucrarile de sinteză, folosirea adecvată a unor metode de evaluare pentru activităţile practice);

-                    deschiderea evaluării către mai multe laturi ale activităţii şcolare cum ar fi: competenţele, comunicarea professor elev, înclinaţii şi  tendinţe de integrare  în mediul social;

-                    formarea elevului ca partener al profesorului în evaluare (prin autoevaluare).

 

Obiectivele evaluării sunt în strânsă corelare cu tipurile de rezultate şcolare care vizează:

-                    cunoştinţe acumulate (date, fapte, concepte, definiţii);

-                    capacităţi de aplicare a cunoştinţelor în realizarea unor activităţi practice;

-                    capacităţi intelectuale- puterea de argumentare şi de independenţă în gândire etc.;

-                    trasături de personalitate, conduita formată.

 

Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, permiţând luarea unor  decizii  ulterioare.  Actul  evaluării presupune două momente relativ distincte : măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare.

Măsurarea  constă în operaţia de cuantificare a rezultatelor  şcolare, respectiv de atribuire a unor  simboluri exacte (cifre, litere, expresii) unor  componente achiziţionale, prin excelenţă calitative.

Aprecierea presupune emiterea unei judecăţi de valoare  asupra fenomenului  evaluat,  pe baza datelor obţinute prin măsurare, acordându-se semnificaţia acestora prin raportarea la un  termen  de  referinţă,  la  un sistem de valori sau  criterii. Reprezintă,  deci,  procesul  de judecare a valorii rezultatelor măsurării.

În acţiunile evaluative sunt utilizate conceptele: eficacitate, eficienţă, progres.

Eficacitatea „calitatea de a produce efectul pozitiv  aşteptat”, poate  fi apreciată ca raportul dintre rezultatele obţinute  şi obiectivele vizate (rezultatele aşteptate). În situaţia în care produsele unei activităţi sunt pe măsura obiectivelor urmărite (sau mai bune decât acestea), acţiunea respectivă este considerată eficace (de calitate).

Eficienţa priveşte raportul dintre ansamblul efectelor unei acţiuni, pe de o parte, şi cel al resurselor utilizate, pe de altă parte. O activitate didactică poate fi eficientă dacă se consider că rezultatele pe  care le produce  sunt în  concordanţă cu  condiţiile  şi  resursele  de  care a dispus, deşi uneori este posibil ca eficacitatea acesteia săfie slabăîntrucât nu a condus la atingerea obiectivelor vizate.

Progresul defineşte  raportul  dintre  rezultatele  obţinute  la  un  moment  dat  şi  rezultatele anterioare, raport care trebuie săfie supraunitar.

Randamentul şcolar este dat  de nivelul de pregătire teoretică şi acţională a elevilor, reflectând o anumită concordanţă cu prevederile programelor şcolare.

Abilitate este capacitatea de a face ceva în mod consecvent, încrezător şi cu acurateţe.

Aptitudinea reprezinta un complex de procese si insusiri psihice individuale, structurate intrun mod original, care permite efectuarea cu succes a anumitor activitati.

Atitudinea se  exprimă într-o  poziţie afirmată în  opinii, idei, principii, valori reflectate în comportamentul unei persoane, în raport cu sine, cualţii sau cu societatea.

Competenţa este capacitatea de a aplica rezultatele învăţării în mod adecvat într-un context definit (educaţie, muncă, dezvoltare personalăsau profesională).

Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera si combina cunostinţe si abilităţi în situaţii si medii de muncă diverse, pentru a realiza activitaţile cerute la locul de muncă, la nivelul  calitativ  specificat  în  standardul  ocupaţional/de  pregătire profesională

Calificarea-pregătire teoretică si practică într-un anumit domeniu de activitate profesională certificată ca  atare.  Un  set  unic  de  competenţe  care  reflectǎ cerinţele  pentru  o  anumitǎocupaţie/loc de muncă.

Criteriile de performanţă sunt descrieri calitative sau cantitative privind ce trebuie săfie elevul capabil să facă, permiţând o efectuarea unei apreciere obiective indicând dacă elevul a dobândit sau nu un rezultat al învăţării.

Concursul presupune confruntare, luptă, întâlnire şi concurenţă într  persoane care seconsideră competente într-o direcţie a formării. Concursul este o etapă iniţială de evaluare şi are un caracter pronunţat selectiv. El joacă un rol prognostic  şi de decizie, privind traseul ulterior al candidatului.

Rezultate ale învăţării reprezintă setul de cunoştinţe, abilităţi  şi/sau competenţe pe care o persoanăle-a dobândit într-un interval de timp  şi/sau este capabilă să le demonstreze după finalizarea unui proces de învăţare.

Dovezi (ale evaluării) sunt înregistrări, declaraţii ale faptelor sau alte informaţii care sunt relevante în raport  cu criteriile de evaluare şi verificabile. Dovezile sunt obţinute prin intermediul surselor de informare în evaluare.

Examenul este o modalitate de evaluare care se constituie ca o etapă finală a unui parcurs de  durată.  El  presupune o cântărire, o cumpănire, o circumscriere a competenţelor achiziţionate până la un moment dat. Are  funcţia  dominantă de  constatare  şi  de diagnosticare a unor achiziţii, presupuse deja ca existent.

 

Web hosting by Somee.com