LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

Str. Mihai Bravu, nr.249, Ploiești

Tel / fax 0244523541

e-mail liceu.saligny.ploiesti@gmail.com

http://www.anghelsaligny.somee.com/

 

 

 

 

CODUL ETIC AL ELEVILOR

 

DREPTURILE ELEVILOR

 

Art.1.

(1) Elevii din învăţământul de stat se bucură de toate drepturile constituţionale.

Elevii din învăţământul de stat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.

(2)  Nicio  activitate  organizată  în  unitatea  de  învăţământ  nu  poate  leza  demnitatea  sau personalitatea elevilor.

(3)  Elevul  sau,  după  caz,  reprezentantul  său  legal,  are  dreptul  de  a  contesta  modalităţile  şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv,  care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu  sunt  considerate  satisfăcătoare,  elevul/reprezentantul  său  legal  se  pot  adresa  directorului unităţii    şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.

Art.2.

(1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit.

2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.

(3)  Elevii  pot  beneficia  de  suport  financiar  şi  din  sursele  extrabugetare  ale  unităţilor  de învăţământ de stat.

Art.3.

(1) Conducerile unităţilor de învăţământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.

(2) Elevii pot fi cazaţi în internate şi pot servi masa la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare a unităţilor respective.

(3)  Copiii personalului didactic de predare şi de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.

Art.4.

(1) În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.

(2) Elevii pot fi învoiţi pe semestru maxim 5 zile (maxim 35 ore). 

Art.5.

Elevii din învăţământul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

Art.6.

Elevii din învăţământul  obligatoriu  primesc  gratuit manuale şcolare.  Beneficiază de aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţământul secundar superior  ai căror părinţi au  un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie.

Art.7.

Elevii  aparţinând  minorităţilor  naţionale  au  dreptul    studieze  şi    se  instruiască  în  limba maternă,  la  toate  nivelurile  şi  formele  de  învăţământ,  în  condiţiile  prevăzute  de  Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.8.

Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi în cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburile şi în asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.

Art.9.

 (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii, 25 libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.

(2)  Exercitarea  dreptului  la  reuniune,  conform  art.15  alin.  (2)  din  Convenţia  cu  privire  la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi caresunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.

(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea  de  învăţământ,  la  cererea  grupului  de  iniţiativă,  numai  cu  aprobarea  directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.

(4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ de stat şi  particular  contravine  principiilor  susmenţionate,  directorul  unităţii  de  învăţământ  poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.

Art.10

 (1)  Elevii au dreptul să participe la activităţile extracurriculare organizate de şcoală, precum şi la cele organizate în palatele şi cluburile elevilor, baze sportive şi de agrement, tabere şi unităţi conexe Inspectoratului Şcolar.

(2)  Elevilor  din  liceu  le  este  asigurat  dreptul  de  asociere  în  cercuri,  organizaţii  ştiinţifice, culturale, artistice, sportive care vor funcţiona după un statut propriu, compatibil cu principiile generale  ale  învăţământului.  Dreptul  la  reuniune  se  exercită  în  afara  orarului  zilnic,  iar activităţile  pot  fi  susţinute  în  unitatea  şcolară  numai  cu  aprobarea  directorului,  la  cererea grupului de iniţiativă.

Elevii  Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny”,  pot participa la realizarea unor programe extraşcolare de parteneriat cu licee din județ,din ţară şi din străinătate

Elevii Liceului Tehnologic ”Anghel Saligny” au libertatea de a redacta şi difuza propria revistă şcolară ”Noua Generație”, dacă aceasta nu conţin elemente care contravin  legislaţiei  în  vigoare  sau  normelor  morale.  În  caz  contrar,  directorul  va  suspenda editarea acesteia.

Art.11.

Elevii din învăţământul de stat şi particular, cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale, pot promova 2 ani într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art.12.

Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să  aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.

Art.13.

(1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

(2)  Consiliul  elevilor  funcţionează  în  baza  unui  regulament  propriu,  avizat  de  conducerea unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.

(3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a pentru a participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

OBLIGAŢIILE ELEVILOR

Art.1

Elevii din învăţământul liceal și postliceal, cursuri de zi, au obligaţia să frecventezeregulat cursurile şi să participe la activităţile şcolare şi extraşcolare, după programul stabilit de şcoală.

Art.2

(1)   Elevii care absentează nemotivat 20 ore la diferite obiecte de studiu sau 10% din  totalul orelor la un singur obiect, cumulat pe întreg anul şcolar, vor fi avertizaţi (ei şi familiile lor) că la 40 de ore absentate nemotivat la diferite obiecte sau 20% absenţe din totalul orelor la un singur obiect, cumulate pe un an şcolar, vor fi exmatriculaţi.

(2)  Exmatricularea  pentru  depăşirea  numărului  de  absenţe  nemotivate  se  aprobă  de  către Consiliul profesoral la propunerea dirigintelui sau a directorului.

Art.3

Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată, atât în şcoală cât şi în afara ei, trebuie  să cunoască legile statului, regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere aincendiilor, de protecţie civilă şi protecţia mediului.

Art.4

Elevii trebuie să aibă o atitudine cuviincioasă, colegială. Nici unui elev nu-i estepermis a face din naţionalitatea, religia, starea socială sau familiară a unui coleg obiect de jignire şi insultă.

Art.5

Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului administrativ şi de întreţinere, tuturor persoanelor cu care vin în contact, atât în şcoală cât şi în afara ei.

Art.6

Elevii  au  obligaţia  să-şi  îndeplinească  în  mod  conştiincios  sarcinile  ce  le  revin  ca  elevi  de serviciu, semnalând profesorilor de serviciu sau conducerii liceului neregulile constatate.

Art.7

Elevii sunt obligaţi să aibă o ţinută vestimentară decentă, care să-i individualizeze ca  vârstă, sex şi categoria socială de elev. Stridenţele vestimentare (fuste mini, decolteuri), păr vopsit,machiajul strident, unghiile cu lacuri de culori ţipătoare, portul cerceilor la băieţi etc. nu sunt permise. Ţinuta regulamentară este formată din: pantaloni de culoare închisă ( albastru, negru), fără  tăieturi,  lanţuri,  alte  accesorii  stridente;  fuste  de  culoare  închisă  (  albastru,  negru)  delungime  cel  mult  o  palmă  deasupra  genunchiului,  bluze  de  culoare  alb  sau  albastru,  fără inscripţii stridente sau tendenţioase.

Art.8

Este interzis elevilor:

(1)  să manevreze şi să distrugă documentele şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de elevetc.);

(2)  să deterioreze bunurile din baza materială a şcolii. Este interzis a zgâria, tăia, rupe, strica sau  murdări bunurile materiale sau localul şcolii. Cei care produc asemenea pagube vor remedia stricăciunile, suportând costul reparaţiilor şi vor fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare. În cazul în care elevii vinovaţi de aceste distrugeri sau  stricăciuni nu sunt descoperiţi, pagubele vor fi suportate de către întreg colectivul de elevi care a desfăşurat activitatea în spaţiul de învăţământ  respectiv.  De  păstrarea  şi  integritatea  bunurilor  materiale  comune,  aflate  pe culoarele  liceului  (dulapuri,  flori,  coşuri  de  gunoi,  tablouri  şi  alte  elemente  decorative),  la grupurile sanitare şi anexe, răspund elevii claselor în dreptul cărora se află acestea, sau care le utilizează. În cazul în care elevii vinovaţi de producerea unor distrugeri sau stricăciuni nu sunt identificaţi, pagubele vor fi suportate de către toţi elevii.

(3)    aducă  şi    difuzeze  în  şcoală  materiale  care,  prin  conţinutul  lor,  atentează  la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

(4) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;

(5) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

(6)    pătrundă  în  şcoală  cu  obiecte  sau  substanţe  care  pot  afecta  starea  de  siguranţă,  de securitate  şi sănatate a elevilor /personalului şcolii (arme albe ,spray-uri lacrimogene , băuturi alcoolice  sau derivate, droguri, substanţe etnobotanice etc.), indiferent de forma de prezentare a acestora;

(7)    deţină  şi    consume  în  perimetrul  unităţii  de  învăţământ  şi  în  afara  acestuia droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi de a participa la jocuri de noroc;

(8) să aducă şi să difuzeze materiale care prin conţinutul lor cultivă violenţa şi intoleranţa ,precum şi materiale cu caracter obscen şi pornografic;

(9) să folosească gesturi cu caracter obscen;

(10) să se asocieze în grupuri (bandă, gaşcă) în scopul comiterii de agresiuni, jafuri, asupra colegilor din şcoală sau asupra altor persoane. Este interzis elevilor şcolii să aducă persoane străine sau să faciliteze pătrunderea acestora în incinta liceului;

(11) să introducă în sălile de  clasă  cu radiocasetofoane, diverse jocuri electronice etc. şi să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, examene şi concursuri;

(12) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul liceului;

(13) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi

faţă de personalul liceului, inclusiv pe reţelele de socializare. Postarea de mesaje sau filme care  prejudiciaza imaginea şcolii (elevi, profesori, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) se sancţionează cu scăderea notei la purtare la nota 4 şi eliminare 3 zile, iar pentru cazurile foarte grave se sancţionează cu exmatriculare;

(14)    prezinte  scutiri  medicale  false,  emise  de  alt  medic  decât  cel  de  familie.  În  situaţii speciale,  dacă  scutirea  medicală  provine  de  la  un  medic  specialist,  aceasta  trebuie  vizată obligatoriu de medicul şcolii.

Art. 9

(1)  Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor  pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.

(2) La intrarea în spaţiul de învăţământ, elevii sunt obligaţi să aibă asupra lor însemnele şcolii (legitimaţia),    le  poarte  în  permanenţă  (la  ore,  în  pauze)  şi    le  prezinte  spre  verificare profesorilor de serviciu, gardienilor publici sau oricăror angajaţi ai şcolii.

Art.10

(1)Elevii de serviciu in clasa au următoarele atribuții:

1.  Să efectueze serviciul conform graficului stabilit la ora de dirigenţie.

2.  Să se prezinte la şcoală înainte de începerea primei ore de curs.

3.  Să pregătească materialele necesare desfăşurării orelor de curs: creta, ştergerea tablelor, etc.

4.  Să comunice cadrelor didactice orice modificare a sălii unde urmează să se desfăşoare ora de curs.

5.  Să comunice corect, fiecărui cadru didactic, absenţii de la ora respectivă, indifferent dacă sunt absenţi de zi, bolnavi, învoiţi de diriginte etc.

6.    constate  şi    raporteze  dirigintelui/profesorului  de  serviciu  în şcoală/administratorului/conducerii colegiului, orice defecţiune existentă la intrarea în clasă sau care s-a înregistrat pe parcursul orelor.

7.    consemneze  în  Caietul  clasei  Raportul  statistic  privind  situaţia  clasei  din  ziua respectivă, care include:

-        Numărul absenţilor de zi

-        Numărul absenţilor pe ore de curs

-        Probleme disciplinare deosebite (indicarea lor, fără nominalizări)

-        Situaţia bazei  materiale (becuri arse, distrugeri de mobilier/instalaţii, geamuri sparte).

Art. 11

Elevii  din  învăţământul  gimnazial  şi  ciclul  inferior  al  liceului  trebuie    utilizeze  cu  grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar.

Art. 12

Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

a).    legile statului;

b).    prezentul regulament şi regulamentul intern;

c).     regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;

d).    normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;

e).    normele de protecţie civilă;

f).     normele de protecţie a mediului.

Web hosting by Somee.com