Obiectiv 1

Promovarea unei oferte educaționale cuprinzând calificări din domenii identificate ca fiind prioritare la nivel local.

Ținte:

    1. Includerea în oferta educaționala a școlii a cel puțin 75% din calificările de nivel 2 și 3 din domeniile identificate ca prioritare la nivel județean, astfel încât să se înregistreze o creștere cu 5 % a inserției socio-profesionale a absolvenților, în anul școlar 2013-2014
    2.  Cuprinderea absolvenților de nivel 1 din învățământul TVET în proporție de 80% pentru nivelul 2 de calificare și 75% pentru nivelul 3 de calificare

Context:

La nivelul școlii se înregistrează dezechilibre  între cererea de calificare și oferta educațională a școlii din învățământul profesional și tehnic, ceea ce determina un grad redus de inserție socio-profesionala a absolvenților. Accesul la educație pentru populația de vârstă școlară este limitat, în principal, de:

Ø   constrângeri de ordin material (pentru tinerii din mediul rural și cei proveniți din familii defavorizate din punct de vedere economic) 

Ø   dezinteres din partea absolvenților învățământului obligatoriu pentru continuarea studiilor.

Se impune astfel elaborarea unei politici de intervenție directă pentru a corela sistemului educațional cu piața muncii.

Partea a III-a –Planul operațional

3.1. Obiectivele specifice și țintele școlii

3.2. Acțiuni pentru școală (incluzând responsabilitățile, termenele și resursele)

Acțiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate așteptate (măsurabile)

Termen

Persoana/ persoane responsabile

Parteneri

Cost

Sursa de finanțare

1. Corelarea anuală a planului de școlarizare pentru ÎPT  cu studiile realizate și prognoza pieței muncii.

Plan de școlarizare adaptat nevoilor pieței muncii

Februarie

Directorul școlii

Consiliul de administrație

AJOFM

ISJ

Agenți economici

Costuri necesare colectării și prelucrării datelor privind piața muncii

Buget propriu

2. 4.        Dezvoltarea de noi calificări și competențe pentru nivelele de calificare 3,3 avansat

·       autorizarea unei clase profil vocațional - sportiv

•    autorizarea unor calificări nivel 3 avansat

 

Plan de școlarizare adaptat nevoilor pieței muncii I

Atragerea unui alt segment de elevi către școala noastră

Martie

Directorul școlii

Consiliul de administrație

MEC, ISJ Ph

Reprezentanți ai agenților economici

Reprezentanți ai parinților

Costuri necesare autorizării/acreditării noilor calificări

Buget propriu

3. Monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților

Baze de date privind absolvenții ÎPT 

Octombrie

Directorul școlii

Secretariatul școlii

ISJ

AJOFM

Costuri necesare realizării bazei de date legată de inserția absolvenților

Buget propriu

4. Proiectarea anuală  a PAS în concordanță cu recomandările din PRAI și PLAI

Plan de scolarizare adaptat nevoilor pietei muncii.

Numar de clase realizat pentru domenii identificate ca prioritare la nivel local.

Octombrie

Colectivul managerial

ISJ

Costuri necesare asigurării consultanței

Buget propriu

5. Extinderea colaborărilor cu școlile de profil din județ și din țară.

Rețele școlare tematice la nivel regional și local

Permanent

Colectivul managerial

Profesori

ISJ

 

 

PRIORITATEA 2:

ASIGURAREA DE ȘANSE EGALE LA EDUCAȚIE  AL TINERILOR  DIN  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești

Obiectiv:

Creșterea adaptării școlare, medierea succesului și integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educație.

Ținta:

Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii de tineri care părăsesc timpuriu școala sub 15 % în anul școlar 2013-2014

1.         Identificarea problemelor de acces la ÎPT a elevilor cu CES

Studii realizate de consilierul CJAPP- privind numărul elevilor cu CES, adaptarea acestora la cerințele IPT

Anual

Directori

Consilierul educativ

CJAP

ISJ

 

 

2.         Dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii;

Rata de tranziție

Rata abandonului școlar

Anual

Directori

Consilierul educativ

Profesori

CJAP

ISJ

 

 

3.         Dezvoltarea unor activități pentru creșterea participării la învățământul IPT a elevilor care provin din  grupuri vulnerabile (din zonele rurale, minorități etnice, elevi cu CES): 

·      învățarea asistată și educația remedială, 

·      parteneriate cu agenti economici

·      pregătirea suplimentară a elevilor cu rezultate slabe

·      pregătirea elevilor pentru examene și concursuri școlare

·      organizarea unor simpozioane pentru elevi

Reducerea abandonului școlar

Anual

Directori

Cadre didactice

CJAP

ISJ

Parteneri locali, economici

 

 


 

PRIORITATEA 3: Modernizarea bazei materiale a scolii și adaptarea la cerințele noului curriculum

Obiectiv:  Innoirea și modernizarea bazei materiale existente în funcție de calificări

Ținta:

1. Asigurarea condițiilor de învățare, conform cu normativele în vigoare, în proporție de 100% (autorizații de funcționare, amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități, mobilier ergonomic, echipamente didactice)

2. Reamenajarea și dotarea spațiilor de învățare în proporție de 30% prin participarea la programe ale MECT, POS DRU și/sau ale Consiliului local

Context: Deoarece adaptarea la cerințele pieței muncii reprezintă o prioritate, este necesară o bază materială specifică acestor  domenii. Pentru desfășurarea procesului de instruire-învățare a elevilor în cadrul școlii, spațiile de instruire existente trebuie reamenajate și adaptate corespunzător noilor curricula.

Acțiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate așteptate (măsurabile)

Termen

Persoana/persoane responsabile

Parteneri:

Cost

Sursa de finanțare

1. Obținerea tuturor autorizațiilor necesare pentru funcționarea școlii

Autorizația sanitară de funcționare

Decembrie

Colectivul managerial al școlii

ISJ

Costuri necesare consumabilelor

Tarifele specifice

Buget propriu

2. Încheierea unor contracte de parteneriat cu Consiliul local și cu agenți economici pentru obținerea de sponsorizări în vederea dotării cu materiale și echipamente tehnice

Numarul de contracte de sponsorizare incheiate

Reabilitarea și dotarea spațiilor  existente pentru formarea competențelor profesionale conform curriculelor în vigoare

August

Colectivul managerial al școlii

cei care se vor identifica

Costuri necesare consumabilelor

Buget propriu

 

3. Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a laboratoarelor și a cabinetelor

Echipamente achiziționate

August

Colectivul managerial al școlii

Agenți economici

Consiliul local

Costuri necesare achiziționării echipamentelor

Donații

Fonduri de la Consiliul Local


 

PRIORITATEA 4: Eficientizarea relațiilor parteneriale existente și dezvoltarea de noi parteneriate pentru formare profesională

Obiectiv: Dezvoltarea de parteneriate sociale active de formare profesională pe bază de contracte de colaborare pentru toate calificările existente în planul de școlarizare al școlii, pentru a realiza tranziția elevilor de la școală la locul de muncă.

Ținta:  Încheierea cel puțin a unui acord de parteneriat pentru fiecare calificare.

Context: În municipiul Ploiești, pentru anumite calificări s-a constatat o implicare redusă a partenerilor sociali în formarea profesională a elevilor din sistemul ÎPT .  Se impune o participare mai activă a partenerilor sociali în formarea profesională a elevilor în perspectiva integrării profesionale a absolvenților, în condițiile în care școala devine furnizor de forță de muncă pentru comunitatea locală. Intrarea Romaniei în UE permite accesarea fondurilor europene prin realizare de proiecte derulate în parteneriat.

Acțiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate așteptate (măsurabile)

Termen

Responsabil

Parteneri:

Cost

Sursa de finanțare

1. Adaptarea procesului de instrucție școlară la cerințele angajatorului prin elaborarea CDL -urilor impreuna cu angajatorul.

Nr. de CDL-uri elaborate în colaborare cu agentul economic

Septembrie

Colectivul managerial al școlii

Agentii economici implicați în formare profesională a elevilor

Pentru plata consumabilelor

Buget propriu

2. Realizarea unei colaborări eficiente cu partenerii sociali /angajatorii  implicați în formarea profesională a elevilor din sistemul ÎPT

Numărul de contracte de colaborare incheiate cu partenerii sociali și nr elevi implicati în instruirea practica la agentul economic de profil.

Formarea profesională prin efectuarea instruirii practice  a elevilor la agenții economici, în proporție de 80%

Numărul de lecții tematice și activități practice realizate în cadrul parteneriatului cu instituții de știință și cultură (Muzeul Național  al Petrolului, Muzeul de Științe ale Naturii,  etc.)

Septembrie

Colectivul managerial al școlii

Responsabilii ariilor curriculare

Agentii economici implicați în formare profesională a elevilor

Pentru plata consumabilelor

Buget propriu

3. Accesarea asistenței financiare din FSE în cadrul POSDRU pentru îmbunătăiirea tranziției de la școală la locul de muncă

 Numar de proiecte POS DRU , derulate la nivel național  si/sau local, în care școala este implicată ca partener

Septembrie

Colectivul managerial al școlii Echipe de proiect

Agentii economici implicați în formare profesională a elevilor

Necesare consultanței

Fonduri POS DRU

1.    Sprijinirea agenților economici în realizarea  instruirii practice a elevilor

Numărul de tutori implicati în activitățile de instruire practică

Septembrie

Colectivul managerial al școlii

Agentii economici implicați în formarea profesională a elevilor

Necesare școlarizării tutorilor

Fonduri POS DRU

 

 

PRIORITATEA 5: Formarea continuă  a  cadrelor didactice

Obiectiv Creșterea calității procesului instructiv educativ prin îmbunătățirea pregătirii profesionale a  cadrelor didactice

Ținta:  Participarea în procent de 70% a cadrelor didactice din ÎPT  la cursuri de formare profesională continuă.

Context:  În metodele de instruire tradiționale elevul are un rol pasiv fiind un receptor al informației.  Elevul trebuie determinat să participe activ la procesul de instruire – învațare, să învețe.

Acțiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate așteptate (măsurabile)

Termen

Persoana/persoane responsabile

Parteneri:

Cost:

Sursa de finanțare

1. Identificarea nevoilor de formare profesională a resurselor umane din școala

Nr. de persoane inscrise la cursuri de formare

August

Comisia de formare

CCD

ISJ

Universități

Necesare colectării și prelucrării datelor

Buget propriu

2.  Asigurarea accesului cadrelor didactice la programe de formare profesională continuă

Procent de participare la activitați metodice

August

Echipa managerială

ISJ

Necesare consumabilelor Plata

formatorilor

Buget propriu

3.  Organizarea activităților de mentorat pentru personalul didactic debutant din ÎPT

Nr. Scheme de mentorat / Nr . debutanți

August

Responsabilii de arie curriculară

ISJ

Necesare consumabileor

Buget propriu

 


 

PRIORITATEA 6: Eficientizarea și dezvoltarea activității de consiliere profesională a tinerilor

Obiectiv:  Eficientizarea și optimizarea comunicării consilier - elev

Ținta:  Consilierea profesională a elevilor pentru a alege în cunoștință de cauză traseele de formare profesională

Context:   În condițiile  schimbării permanente a raportului cerere-ofertă există necesitatea unei informări optime și coerente asupra tuturor aspectelor pe care le implică alegera corectă a carierei. Procesul de consiliere trebuie să asigure creșterea interesului elevilor pentru finalitățile vizate prin promovarea fiecărui nivel.

Acțiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate așteptate (măsurabile)

Termen

Persoana/persoane responsabile

Parteneri:

Cost

Surse de finanțare

 

1. Elaborarea programelor de consiliere pentru fiecare nivel de învățământ 

Numar de programe de consiliere pe clase, tipuri de activitati, tipuri de chestionare (teste de personalitate, teste de aptitudini etc.)

August

Comisia diriginților

Psihologul școlii

CJAP

CCD

Comitetul de părinți

Necesare elaborării/ achiziționării testelor, chestionarelor

Necesare consumabilelor

Buget propriu

 

2. Lucrul cu elevii în mai multe etape, pe bază de chestionare

Baza de date privind progresul la fiecare etapă, interpretarea chestionarelor

August

Comisia diriginților

Psihologul școlii

CJAP

Necesare consumabilelor

Buget propriu

 

3. Organizarea activitatilor de orientare și consiliere profesională pentru toate nivelurile de învățământ , în parteneriat cu instituții abilitate

Nr. de activități realizate

August

Comisia diriginților

Psihologul școlii

CJAP

Necesare consumabilelor

Buget propriu

 

 


PRIORITATEA 7: Asigurarea calității educației în unitatea de învățământ

Obiectiv:  Implementarea Sistemului Național de Asigurare a Calității  în ÎPT

Ținta:   Validarea prin inspecție a raportului de autoevaluare

Context:   Conform Declarației 5 privind calitatea, desfășurarea procesului de predare învățare constituie un indicator de performanță . În cadrul modelului european de asigurare a calității, atenția este îndreptată mai mult asupra învățării decât asupra predării (învățarea centrată pe elev).

Acțiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate așteptate (măsurabile)

Termen

Persoana /persoane responsabile

Parteneri:

Cost

Sursa de finanțare

  1. Întocmirea raportului anual de autoevaluare

Stabilirea punctelor tari și a punctelor slabe pe baza dovezilor identificate

Octombrie

- Comisia de Asigurare a Calității

ISJ

Consiliul local

CLDPS

Necesar consumabilelor

Buget propriu

  1. Actualizarea anuală și punerea în aplicare a planurilor de măsuri privind îmbunătățirea calității la nivelul fiecărei catedre și la nivelul întregii școli

Valorificarea punctelor tari și remedierea punctelor slabe

Validarea prin inspecție a concluziilor formulate în urma autoevaluării

Octombrie

- Comisia de Asigurare a Calității

- Coordonatorul Comisiei

ISJ

Consiliul local

CLDPS

agenți economici

comitetele de părinți

elevi

Necesar consumabilelor

Buget propriu

  1. Consultanță acordată de către centrul de resurse școlilor ÎPT  din rețelele școlare constituite la nivel de județ

Nr. de activitati ale centrului de resurse în cadrul retelelor  școlare

August

CEAC

ISJ

Scoli ÎPT

Necesar consumabilelor

Buget propriu Proiecte cu finanțare europeană

 


 

1.3.             Planul de dezvoltare profesională a personalului

 

Din analiza datelor statistice reiese că în unitatea noastră colectivul didactic este bine structurat iar situatia încadrărilor atestă și o bună pregătire profesională, majoritatea având gradele didactice I  (27)și II (13). Def (18), Deb (3)

Personalul didactic se va înscrie la cursuri postuniversitare, masterate și cursuri de formare continuă, în anul școlar 2011-2012.

Conform Ordinului MEC 4611/2005 în care se reglementează sistemul creditelor profesionale transferabile, cadrele didactice din instituția noastră urmăresc în permanență atât componenta pregătire profesională cât și cea de formare continuă. În acest sens, se respectă perioadele de înscriere la examenele de obținere a gradelor didactice și manifestă deschidere pentru oferta de formare CCD. În vederea asigurării calității și eficienței în învățământ, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității va monitoriza activitatea la nivelul instituției noastre contribuind în mod pozitiv la obținerea performanțelor școlare.

Pentru a crește eficiența măsurilor ne vom folosi de avantajele oferite de existența unor cadre didactice deschise la nou și competențele de formare incluzând programe de formare interne precum și de oportunitățile identificate și anume: legislație care susține reforma în școală și formarea continuă și oferta largă de cursuri de formare a cadrelor didactice. Abordarea acestei opțiuni strategice se bazează pe principiile managementului performanței care indică necesitatea unei monitorizări continue a performanței văzută atât prin prisma competențelor cadrelor didactice cât și a rezultatelor obținute. Tocmai din această cauză alături de măsurile de dezvoltare a competențelor se vor implementa și măsuri de îmbunătățire a monitorizării performanței reflectată în eficacitatea sistemului de evaluare a performanțelor individuale.

·         Dezvoltare de competențe profesionale prin programe de formare în utilizarea metodelor active de învățare;

·         Dezvoltare de competențe în metode de formare a adulților;

·         Îmbunătățirea sistemului de evaluare a performanțelor individuale prin instruirea șefiilor de arii curriculare și conștientizarea personalului privind utilitatea unui sistem de evaluare a performanțelor

Cadrele didactice se înscriu în anul scolar 2013 - 2014 la cursuri de perfecționare prin CCD

-        Management Educațional

-        Dezvoltare și Performanță în Învățământ II,

-        Educație de calitate pentru toți

-        Consiliere și orientare școlară

-        Asigurarea calității în unitățile școlare

-        Utilizarea mijloacelor multimedia

-        Tehnologii Informaționale Computerizate

-        Formarea metodiștilor (vezi programul aici)

-        Noua generație de proiecte educaționale europene 2014-2020,

Planul de parteneriat al școlii – pentru colaborarea cu întreprinderile și cu alți factori interesați

Se vizează domeniile funcționale de dezvoltare a relațiilor comunitare și de dezvoltarea resurselor umane. Ținta strategică poate fi atinsă prin extinderea și diversificarea relațiilor din cadrul comunității. Pentru creșterea eficacității parteneriatelor, școala va iniția întâlniri tematice pe teme care creează comuniune de interese și generează indirect legături de rețea (networking) cu potențial de viitoare proiecte comune. Se vor viza in mod deosebit teme care pot fi finanțate prin programele europene. De asemenea se vor iniția programe comune de formare pentru cadre didactice, părinți și alți reprezentanți ai comunității în domeniul comunicării și negocierii, a consilierii și orientării școlare.

Unitatea școlară va folosi deschiderea conducerii școlii spre parteneriate locale și cu agenții economici pentru menținerea climatului favorabil de între școală și agenții economici pentru derularea activităților de practică.

Acțiuni:

1.       Organizare de întâlniri la nivelul colegiului cu autoritățile și instituțiile locale (Consiliul județean, Poliția, Biserica etc.)

2.       Asociația părinților - acțiuni inovative: Părinți - Profesori – Elevi

3.       Proiecte comune cu agenți economici pentru practica productivă a elevilor

 

3.5. Finanțarea planului

 

Planificarea bugetului instituției noastre s-a realizat pentru asigurarea resurselor financiare în vederea atingerii obiectivelor și țintelor propuse. În acest sens, pentru anul școlar 2008-2009, se preconizezază finanțarea după cum urmează :

- buget republican – cheltuieli de personal, burse, bunuri și servicii, cheltuieli de capital ;

- buget local- cheltuieli de personal, burse, bunuri și servicii, cheltuieli de capital ;

- venituri extrabugetare

 

ü  venituri realizate prin eforturi proprii- surse de venit- activități productive, prestări servicii, organizare de serbări, concursuri ; realizarea unor proiecte și programe de colaborare cu alte unități din țară și străinătate, fundații, asociații, ONG-uri ; taxe sau alte modalități decât cele enumerate anterior datorate unui management performant, închirieri de spații de învățământ și auxiliare, excedentare, fără a prejudicia serviciile către beneficiarii unității, acțiuni de igienizare, reparații, alte lucrări, realizate prin forță de muncă proprii (personal administrativ)

ü  venituri realizate din donații și sponsorizări.

 

Planificarea financiară anuală urmărește, de asemenea, evitarea pe cât posibil a cheltuielilor neprogramate prin analiza atentă a bugetului anului anterior, precum și a impactului cheltuielilor neplanificate asupra obiectivelor proiectate. Având în vedere că obiectivele ce vor fi realizare într-un interval mare de timp, implică un mare coeficient de risc, datorită inflației, există posibilitatea ca școala să întâmpine greutăți în programarea cheltuielilor.

 

 

Partea a 4-a Consultare, monitorizare și evaluare

 

4.1.Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS

 

Acest proiect reprezintă rezultatul echipei de proiect care a valorificat experiența fiecărui individ ceea ce a permis valorificarea potențialului fiecărui membru din echipă. Normele de bază care au dus la funcționalitatea echipei pot fi cuantificate în valori cum ar fi : încredere și respect, cooperare și competiție, creativitate, colegialitate, respect de sine și respect pentru echipă, asumare de riscuri,etc.

 

1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților.

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS

3. Culegerea informațiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinților, profesorilor școlii, agenților economici, autorităților locale, altor parteneri interesați în formarea profesională; discuții colective și individuale cu principalii „actori” implicați în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional și local Aceste informații au fost corelate cu prioritățile identificate la nivel regional și local prin PRAI și PLAI.

4. Colaborarea cu celelalte școli TVET din județ pentru colectarea și prelucrarea informațiilor în vederea analizei mediului extern.

5. Stabilirea priorităților, obiectivelor și domeniilor care necesită dezvoltare.

6. Prezentarea priorităților, obiectivelor și domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului școlii, în cadrul Consiliului profesoral și în cadrul ședințelor de catedră, elevilor școlii, în cadrul Consiliului elevilor, părinților, în cadrul întâlnirilor cu părinții și partenerilor sociali cu care școala are relații de parteneriat.

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor și, pe baza acestora, a reformularea obiectivelor priorităților.

8. Elaborarea planurilor operaționale.

 

4.1.1.Acțiuni în vederea elaborării PAS:

 

4.1..Surse de informații:

 

·         Documente de proiectare a activității școlii (documente ale catedrelor, comisiei diriginților, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinților, documente care atestă parteneriatele școlii, oferta de școlarizare

·         Documente de analiză a activității școlii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administrație, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale școlii – secretariat, administrație, contabilitate, bibliotecă)

·         Documente de prezentare și promovare a școlii

·         Site-uri de prezentare a județului Hunedoara

·         PRAI Regiunea Sud Muntenia

·         PLAI Prahova

·         Anuarul statistic al județul Prahova

·         Date statistice - AJOFM Prahova

·         Chestionare, discuții, interviuri

·         Rapoarte scrise ale ISJ, întocmite în urma inspecțiilor efectuate în școală

 

1.2.        Organizarea activităților de monitorizare, evaluare și actualizare a PAS-ului

 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al școlii.

Procesul de monitorizare și evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:

·         întâlniri și ședințe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;

·         includerea de acțiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administrație, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;

·         prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral și al Consiliului de Administrație;

·         revizuire periodică și corecții;

·         Se vor înregistra rezultatele obținute în diferite etape de aplicare a planului de acțiune și se vor compara cu rezultatele așteptate;

·         Se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcție de momentul ales (evaluare inițială, formativă, sumativă) și de aspectul vizat (calitatea instruirii-formării profesionale, calitatea consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea pachetelor de formare);

·         Se va urmări eficiența utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaționale și de timp ;

·         Se va evalua calitatea și eficiența managementului de proiect, cu rolurile partenerilor implicați și cu responsabilitățile persoanelor din echipa proiectului ;

·         Se vor desfășura activități de bilanț semestrial;

·         Se vor evalua experiențele noi și modelele dezvoltate, strategiile de continuare și extindere prin intermediul reuniunilor de bilanț ;

·         Se vor analiza cauzele unor eventuale eșecuri în atingerea țintelor propuse în planul operațional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de școlarizare  - anul școlar 2013-2014

 

Nivel de învățământ

Clasa

Număr de clase/ grupe

Număr de elevi / copii / adulți:

Forma de învățământ

Limba de predare

Liceal
ciclul inferior,
din care

cl. a  IX-a

2

61

zi

Română

cl. a  IX-a

1

20

seral

Română

cl. a  X-a

2

40

zi

Română

Total

5

121

 

 

Învățământ profesional

cl.a XI-a

1

20

zi

Română

Total

1

20

 

 

Liceal
(ciclul superior)

cl. a  XI-a

1

33

zi

Română

cl. a  XII-a

3

57

zi

Română

cl.a XII-a seral

1

19

seral

Română

cl.a XIII-a seral

1

18

seral

Română

cl.a XII-a rp

1

28

Seral

Română

cl.a XIII-a rp

3

64

seral

Română

cl. a  XIV-a rp

3

64

seral

Română

Total

13

283

 

 

Invățământ postliceal, Școala de maiștri

an I

8

238

zi

Română

an II

8

170

zi

Română

Total

16

408

 

 

Total școală

35

832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursa umană

 

 

 

 


Anexe:

 

Anexa 1

 

 

 

Localitatea

TOTAL populație la 1 ian. 2007

din care:

0-14 ANI

15-19 ANI

20-24 ANI

25-29 ANI

30-64 ANI

65 ANI SI PESTE

JUDETUL PRAHOVA

822081

118148

56730

57797

67384

391250

130772

  MASCULIN

398806

60386

28728

29566

34609

193408

52109

  FEMININ

423275

57762

28002

28231

32775

197842

78663

   URBAN

416307

52741

28429

30866

36549

208822

58900

       MASCULIN

197986

26780

14352

15720

18395

99567

23172

       FEMININ

218321

25961

14077

15146

18154

109255

35728

MUNICIPIUL PLOIESTI

231044

28456

15675

16910

20415

117131

32457

    - MASCULIN

108865

14474

7882

8652

10136

54906

12815

    - FEMININ

122179

13982

7793

8258

10279

62225

19642

 

 

 

 


Anexa 3- Elevi școlarizați în unitatea de învățământ

Total,  nivele de învățământ, sexe,medii de rezidență

Număr de elevi/Anul școlar

 

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/2009

2009/2010

Total populație școlară, din care:

1106

1010

933

892

848

898

- pe sexe

masculin

407

366

376

396

403

421

feminin

699

644

557

496

445

477

- după mediul de rezidență al elevilor

Total din localitatea unde este situată școala

624

587

485

489

475

508

Total din alte localități

482

423

328

403

373

390

Total din urban

11

14

51

7

5

5

Total din  rural

471

409

277

396

368

385

total  liceu tehnologic ruta directă, din care:

538

521

448

398

382

398

- pe sexe

masculin

224

228

214

201

198

192

feminin

314

293

234

197

184

206

- după mediul de rezidență al elevilor

din localitatea unde este situată școala

320

340

355

239

221

211

Total din alte localități

218

181

93

159

161

187

Total din urban

11

2

2

0

0

0

Total din  rural

207

179

91

159

161

187

total în cl. IX și X SAM, din care:

483

340

253

200

181

75

- pe sexe

masculin

160

99

91

107

112

40

feminin

323

241

162

93

69

35

- după mediul de rezidență al elevilor

din localitatea unde este situată școala

274

162

94

87

85

32

Total din alte localități

209

178

159

113

96

43

Total din urban

0

12

31

0

0

0

Total din  rural

209

166

128

113

96

43

total în anul de completare, din care:

85

149

112

107

109

168

- pe sexe

masculin

23

39

35

40

51

99

feminin

62

110

77

67

58

69

- după mediul de rezidență al elevilor

din localitatea unde este situată școala

30

85

36

48

46

77

Total din alte localități

55

64

76

59

63

91

Total din urban

0

0

18

4

0

0

Total din  rural

55

64

58

55

63

91

total în clasa a XII și a XIII-a ruta progresivă, din care:

120

159

122

200

- pe sexe

masculin

36

47

41

88

feminin

84

112

81

112

- după mediul de rezidență al elevilor

din localitatea unde este situată școala

85

98

60

136

Total din alte localități

35

61

62

64

Total din urban

0

2

0

0

Total din  rural

35

59

62

64

total în învățământul postliceal și de maiștri, din care:

28

54

57

- pe sexe

masculin

1

1

2

feminin

27

53

55

- după mediul de rezidență al elevilor

din localitatea unde este situată școala

17

41

52

Total din alte localități

11

13

5

Total din urban

1

3

5

Total din  rural

10

10

0


 Harta parteneriatelor 2013-2014

DOMENIUL  de formare profesională1)

CLASA /
AN DE STUDII
INVATAMANT DE ZI 2)

Calificarea3)

Număr de elevi școlarizați4) 

Denumirea completă 
a partenerului de practică cu care este încheiată convenție de practică5)

Nr. de elevi repartizați în practică 6) conform convențiilor cu agentul economic / instituția publică parteneră

Date de contact ale agentului  economic/instituția publică parteneră

Observații 9)

Adresă, tel, fax, e-mail, website

Reprezentant legal/persoană de contact
(Nume și prenume)

Industria textilă și de pielărie

a IX-a

 

33

SC SMART SRL PLOIEȘTI

33

Bdul. Republicii 146-150 Ploiesti.

Fătu Mihaela

angajare 5  absolvenți din serii anterioare
partener de practică
angajare elevi pe perioada vacantei de vara

Estetica și igiena corpului omenesc

a IX-a

 

28

 

 

 

 

 

Industrie textilă și pielărie

a X-a

 

9

SC PERMANENT CLOTHING ROMANIA SRL

9

Sat Blejoi, Dn1, Km 65

Ichim Georgescu Carmen

disponibilitate de angajare absolvenți

Estetica și igiena corpului omenesc

 

22

MODERN SCM

22

Strada Cuza Voda, Bl. A8, Ploiesti, Prahova

Topologeanu Cornelia

 

Mecanică

 

9

SC UPETROM SA PLOIEȘTI

9

Piața. 1 Decembrie 1918, nr.1, Ploiești

Dumitru Anca

 

Industria textilă și de pielărie

a XI -a

Tehnician designer vestimentar.

56

SC SMART SRL PLOIEȘTI

20

 

 

 

Mecanică

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

SC UPETROM SA PLOIEȘTI

13

Piața. 1 Decembrie 1918, nr.1, Ploiești

Dumitru Anca

 

Industria textilă și de pielărie

a XII -a

Tehnician designer vestimentar.

50

SC SMART SRL PLOIEȘTI

20

Bdul. Republicii 146-150 Ploiesti.

 

angajare 5  absolvenți din serii anterioare
partener de practică
angajare elevi pe perioada vacantei de vara

Industria textilă și de pielărie

 

SC PERMANENT CLOTHING ROMANIA SRL

19

Blejoi, DN 1, km 65

 

 

Construcții, instalații și lucrări publice

Tehnician construcții, instalații și lucrări publice

18

SC ICIM SA

18

str. Mimiului, nr.2, Ploiești

Tănase Ioan

 

Industria textilă și de pielărie

Clasa a XI-a inv. Prof.

Confecționer produse textile

14

SC SMART SRL PLOIEȘTI

18

 

Fătu Mihaela

 

Industria textilă și de pielărie

anul I școala postliceală

Creator proiectant îmbrăcăminte

30

OTTOROSE ROM SRL
SC JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA
SC SMART SRL PLOIEȘTI

30

Păuleștii Noi, str. Principală 1
Parcul Industrial Ploiesti, DN 72, Ploiesti-Tirgooviste km 8/ nr.3
Bdul. Republicii 146-150 Ploiesti.

Carmen Pârvulescu
Carmen Bărbulescu
Crina Murguleț

disponibilitate de angajare absolvenți
angajare absolventi din seriile anterioare (20 absolventi inv liceal promotia 2012-2013)
indrumarea angajatilor pentru continuarea studiilor

Construcții, instalații și lucrări publice

Topograf în construcții

30

SC EDROM CART SA

10

str. Grigore Cantacuzino, nr.197

Voicu Romică

 

 

SC TOPO SOARE GRIGORE&CO

10

str. Grigore Cantacuzino, nr.136

Soare Gheorghe

 

 

SC TOGES SERV SRL

10

str Mihai Bravu, nr.187

Ionescu Adrian

 

Informatică

Analist programator

30

 

 

 

 

 

Informatică

Tehnician echipamente periferice și birotică

30

 

 

 

 

1

Sănătate și asistență pedagogică

Asistent medical generalist

30

SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI

30

str. Găgeni, nr.100, Ploiești

Stroe Dan Victor

1

Asistent medical de laborator

30

SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI

30

str. Găgeni, nr.100, Ploiești

Hagianu Nicoleta

 

Estetica și igiena corpului omenesc

Stilist

30

MODERN SCM

30

Strada Cuza Voda, Bl. A8, Ploiesti, Prahova

Topologeanu Cornelia

 

Industria textilă și de pielărie

Maistru confecții îmbrăcăminte (maistru croitor)

30

OTTOROSE ROM SRL
SC JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA
SC SMART SRL PLOIEȘTI
SC PERMANENT CLOTHING ROMANIA SRL
SC REXTON GRUP SRL

30

Păuleștii Noi, str. Principală 1
Parcul Industrial Ploiesti, DN 72, Ploiesti-Tirgooviste km 8/ nr.3
Bdul. Republicii 146-150 Ploiesti.
Blejoi, DN 1, km 65
STR. Rahovei, nr.39

Carmen Pârvulescu
Carmen Bărbulescu
Crina Murguleț
Carmen Ichim Georgescu
Victor Purțuc

disponibilitate de angajare absolvenți
angajare absolventi din seriile anterioare (20 absolventi inv liceal promotia 2012-2013)
indrumarea angajatilor pentru continuarea studiilor

Industria textilă și de pielărie

anul II școala postliceală

Creator proiectant îmbrăcăminte

19

OTTOROSE ROM SRL
SC JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA
SC SMART SRL PLOIEȘTI

19

Păuleștii Noi, str. Principală 1
Parcul Industrial Ploiesti, DN 72, Ploiesti-Tirgooviste km 8/ nr.3
Bdul. Republicii 146-150 Ploiesti.

 

 

Construcții, instalații și lucrări publice

Topograf în construcții

20

SC EDROM CART SA

7

str. Grigore Cantacuzino, nr.197

Voicu Romică

 

 

SC TOPO SOARE GRIGORE&CO

7

str. Grigore Cantacuzino, nr.136

Soare Gheorghe

 

 

SC TOGES SERV SRL

6

str Mihai Bravu, nr.187

Ionescu Adrian

 

Informatică

Analist programator

22

 

 

 

 

 

Informatică

Tehnician echipamente periferice și birotică

17

 

 

 

 

 

Sănătate și asistență pedagogică

Asistent medical generalist

30

SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI

28

str. Găgeni, nr.100, Ploiești

Stroe Dan Victor

 

Asistent medical de laborator

28

SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI

28

str. Găgeni, nr.100, Ploiești

Hagianu Nicoleta

 

Estetica și igiena corpului omenesc

Stilist

18

MODERN SCM

18

Strada Cuza Voda, Bl. A8, Ploiesti, Prahova

Topologeanu Cornelia

 

Industria textilă și de pielărie

Maistru confecții îmbrăcăminte (maistru croitor)

18

OTTOROSE ROM SRL
SC JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA
SC SMART SRL PLOIEȘTI
SC PERMANENT CLOTHING ROMANIA SRL
SC REXTON GRUP SRL

30

Păuleștii Noi, str. Principală 1
Parcul Industrial Ploiesti, DN 72, Ploiesti-Tirgooviste km 8/ nr.3
Bdul. Republicii 146-150 Ploiesti.
Blejoi, DN 1, km 65
STR. Rahovei, nr.39

Carmen Pârvulescu
Carmen Bărbulescu
Crina Murguleț
Carmen Ichim Georgescu
Victor Purțuc

disponibilitate de angajare absolvenți
angajare absolventi din seriile anterioare (20 absolventi inv liceal promotia 2012-2013)
indrumarea angajatilor pentru continuarea studiilor

 

 

 

 


Documentul a fost elaborat în cadrul Proiectului  „Modernizarea învățământului profesional și tehnic”, finanțat prin Phare TVET și este publicat din fonduri ale Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic.

www.tvet.ro

Web hosting by Somee.com