Partea a II-a - Analiza nevoilor

 

2.1.                        – Analiza mediului extern

 

Caracteristica structurii economice a județului o reprezintă industria, cu tradiția sa binecunoscută și cu evoluțiile din ultima perioadă, care au condus la diversificarea unor activități impuse de piață globalizată și la declinul unor subramuri.

Industria este reprezentată, în județul Prahova, prin toate ramurile ei. Ponderea cea mai mare în producția industrială prahoveană o deține, în continuare, ramura prelucrării țițeiului, urmată de cea a industriei alimentare, a băuturilor și tutunului, a mașinilor și echipamentelor, industriei chimice și de prelucrare a cauciucului, a industriei extractive. Totodată, se remarcă și industria textilă și de produse textile, industria metalurgică, industria de construcții metalice și produse de metal, industria de prelucrarea lemnului și a altor produse din minerale nemetalice (celuloză, hârtie, carton și poligrafie), precum și alte activități industriale.

Principalele ocupații în care s-au regăsit locurile de muncă vacante nou-create destinate medierii au fost următoarele: ingineri, economiști, tehnicieni în industria construcțiilor de mașini, petrol, confecții textile, fabricarea echipamentelor electrice și electronice pentru autovehicule, precum și alte meserii în domenii ca protecție și pază, servicii, transport, comerț.

Referitor la investițiile străine, conform informațiilor furnizate de către Camera de Comerț și Industrie Prahova, județul a urcat de pe locul al șaselea în 2011 pe locul al treilea (după București și județul Timiș) în anul 2012, cu o cifră de afaceri de 36 miliarde lei.

Exporturi – importuri

Exporturile de mărfuri (FOB) din județul Prahova în anul 2012 au însemnat 1.536,7 milioane euro, reprezentând cca. 3,4 % din exportul total al României.

Structura exporturilor36 în anul 2012: - produse minerale - 36,6% din totalul exporturilor; - mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul și imaginile - 36,2% din totalul exporturilor; - materii textile și articole din acestea  - 8,9% din totalul exporturilor; - produse alimentare, băuturi, tutun  - 4,1% din totalul exporturilor.

Țările partenere situate pe primele 5 locuri în derularea exporturilor din anul 2012: 1. Ucraina (11,70%); 2. Moldova (9,83%); 3. Germania (9,18%); 4. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (7,10%); 5. Italia (6,83%).

 

 

Programul de măsuri în educație și formare profesională, are următoarele direcții prioritare:

a.         adaptarea învățământului la cerințele economice specifice județului (industrie extractivă, prelucrătoare, construcții, comerț, economie rurală, agricultură, agroturism);

b.         pregătirea profesională a tinerilor agricultori și a micilor întreprinzători din spațiul rural;

c.          consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional și de planificare strategică a ÎPT a reprezentanților instituțiilor și organizațiilor relevante din domeniul de calificare,

d.         inițierea /dezvoltarea unor școli pilot, înzestrate cu o bază materială adecvată: ateliere școală, laboratoare (organizate și dotate corespunzător), facilități de tip campus

e.         programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate

f.          completarea/adaptarea pregătirii elevilor de la nivelul gimnazial cu noțiuni generale privind educația antreprenorială,

g.         programe de orientare și consiliere profesională pentru inserarea absolvenților pe piața muncii

.


 

2.2.                        Analiza mediului  intern

 

2.2.1. Predarea și învățarea

 

Schimbările accelerate introduse de reformele din ÎPT, pe de o parte, și cele din mediul economic și social, pe de altă parte, impun un efort susținut de adaptare din partea profesorilor. Măsurile privind  dezvoltarea profesională a personalului didactic trebuie să vizeze atât competențele metodice cât și actualizarea competențelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii și schimbările organizaționale din mediul economic. O parte dintre profesorii școlii sunt antrenați în programe de formare continuă, unii în programe de reconversie profesională.

Profesorii ingineri sunt membri în comisiile naționale, toți profesorii școlii sunt membrii în comisiile deorganizare sau evaluare la examenul de Bacalaureat, în comisiile formate pentru evaluarea elevilor la concursurile județene, participă cu lucrări de specialitate la diverse simpozioane sau în cadrul cercurilor pedagogice.

Un alt domeniu al descentralizării funcționale este curriculum în dezvoltare locală (CDL - componentă importantă a planului de învățământ la școala de arte și meserii) care vizează adaptarea conținutului pregătirii la cerințele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenți economici, comunitate locală, elevi). Agenții economici cu care școala a realizat parteneriate, alături de profesorii ingineri s-au implicat în elaborarea CDL-urilor, prin parteneriatele realizate asigurând pregătirea practică și cea teoretică conform standardelor.

Pe parcursul anului școlar au fost realizate în cadrul ariilor curriculare cursuri de formare a cadrelor didactice din școală privind metodele de învățare centrată pe elev, instruirea profesorilor propuși ca membri evaluatori – îndrumători de proiecte, profesori participanți la examenele naționale.  În urma acestor cursuri de formare  se constată o îmbunătățire a procesului de instruire, o stimulare a interesului elevilor pentru participarea activă la întregul proces de predare învățare, așa cum reiese din discuțiile purtate cu profesorii implicați și cu elevii din diferiți ani de studiu .

Un numar destul de mare de cadre didactice sunt antrenați în activitatii de perfecționare, în programe de formare continuă și chiar  de reconversie profesională.

Prin activitățile derulate la nivelul catedrelor și comisiilor metodice s-a urmărit în permanență  dezvoltarea competențelor privind: proiectarea didactică, utilizarea metodelor active și a mijloacelor didactice moderne în procesul de predare-învățare, evaluare etc.

 

Analiza SWOT

 

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

4  Cadre didactice cu experiență (membri în comisii naționale, autori de curricula, profesori cuprinși în comisiile județene ale examenelor nationale, ale olimpiadelor județene.)

4  Documentele de proiectare a activității didactice au fost corect realizate de către un mare număr de cadre didactice;

4  Parcurgerea conținuturilor la toate disciplinele se face conform planificărilor, folosind activități de învățare și resurse didactice adecvate clasei și temei studiate

4  Toți profesorii au înțeles să realizeze planificările semestriale pe unități de învățare

4   S-a urmărit centrarea evaluării pe competențele generale ale fiecărui nivel de învățământ  și pe competențele specifice fiecărei clase ; -

4   Au fost utilizate metode și instrumente complementare de evaluare :tema de lucru în clasă, proiectul, autoevaluarea și portofoliul ;

4  -Au fost administrate testările inițiale iar rezultatele obținute au stat la baza personalizării documentelor de proiectare didactică și a elaborării unor strategii de tratare diferențiată a elevilor;

4  -Există mult interes la profesori pentru modul de transmitere al cunoștințelor;  mulți dintre profesori au folosit metode interactive si noile tehnologii de comunicare; -

4  Pentru fiecare nivel de școlarizare, școala dispune de întregul material curricular (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare – manuale, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.);

4  Profesorii școlii se implică în realizarea și procurarea de materiale didactice și în amenajarea și dotarea cabinetelor de lucru

4  Instruirea practică se desfășoară la agenți economici de profil sau în ateliere dotate cu echipamente specifice

4  Un număr mare de profesori titulari au participat la cursuri locale de formare privind ÎCE și/sau privind aspecte ale calității predării- învățării

4  Desfășurarea unor activități pentru implicarea activă a elevului în procesul de învățare (ore-vizită în intreprinderi, cercuri cu elevii, simpozioane)

4  Experința în domeniul mecanică, industrie textilă, construcții, dublată de rezultatele obținute, asigură calitatea procesului educativ în școală.

4  Mobilizarea elevilor la participarea la sesiunile de comunicări, concursuri, olimpiade.

4  Parteneriate cu agenți economici

4  Parteneriate cu universități și licee de profil: UPG, Univ București, Univ Iași, cu asociații, ONG-uri

4  Existența unui curriculum în dezvoltare locală propus de școală, atractiv pentru elevi.

4  Bursa „Bani de liceu” motivează elevii pentru a-și contnua studiile

4  Performanțe ale cadrelor didactice prin participări la sesiuni de comunicări stiințifice, colaborări la reviste de specialitate.

4  Atmosfera creativă, de colaborare ce există între cadrele didactice ;

4  Realizarea lecțiilor centrate pe elevi, introducerea unor metode noi, activ-participative în scopul însușirii active și conștiente a conținuturilor noi de către elevi in clasă;

4  Realizarea de asistențe si interasistențe care au contribuit la un real schimb de experiență, reorganizarea materiei , armonizarea temelor pentru acasă;

4  Participarea la activitățile metodice și programe de formare continuă organizate de ISJ si CCD;

4  Relațiile interpersonale (profesor-elev, conducere --subalterni, profesori-părinți, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ;

4  - Elaborarea Proiectului „Edicație în recreație”, organizat și desfășurat în perioada  aprilie- mai 2013

4   Elaborare metodologie admitere învățământ postliceal

Elaborare bibliografie, teste pentru fiecare calificare profesională nivel 3 avansat

ð Nu toate spațiile de învățare dispun de resurse moderne și de echipamente corespunzătoare pentru defășurarea activităților practice

ð alegerea  cursurilor de formare nu a fost întotdeauna în concordanță cu nevoia de dezvoltare personală.

ð unele cadre didactice au desfășurat o activitate didactică de rutină, puțin motivantă pentru elevi;

ð multe cadre didactice tinere recent intrate în sistem au nevoie de pregătire pedagogică suplimentară pentru a reuși să se integreze armonios în activitatea didactică

ð unele cadre didactice au slabe abilitați de utilizare a calculatorului sau folosesc foarte rar mijloace TIC în activitățile didactice ;

ð -unii profesori manifestă inconsecvență în valorificarea aspectului formativ al evaluării didactice

ð Nu se realizează o monitorizare sistematică a progreselor înregistrate de elevi la nivel individual

ð Nu toate orele de specialitate se desfășoară în spații de învățare adecvate conținuturilor

ð Nu toți profesorii utilizează materiale didactice și materiale auxiliare în procesul de predare-învățare

ð Neimplicarea părinților în educarea propriilor copii,

ð Procentul mare de medii generale cuprinse între 5 – 6,99;

ð Numărul mare de absențe,

ð Interesul scăzut al unor elevi pentru alte activități din afara școlii datorită problemele familiale (lipsa banilor, familii dezorganizate, plecarea părinților în străinătate);

ð -carențele grave în posibilitățile elevilor de a lucra în echipă.

ð lipsa performanțelor școlare notabile;

ð Dezvoltarea competențelor practice prin folosirea tehnologiilor moderne este uneori greu de realizat din cauza bazei materiale nesatisfăcătoare din laboratoarele tehnologice și atelierele de instruire practică;

ð Elevii au nevoie de îndrumare pentru completarea portofoliilor, pentru sintetizarea informațiilor, aspectul și corectitudinea cunoștințelor notate și selectate, ceea ce impune prezenta tutorilor in cadrul agenților economici;

ð Numărul mic de ore de instruire practică pentru învățământul tehnic liceal, dezavantajează colaborarea cu agenții economici,

 

 

 

Măsuri pentru îmbunătățirea calității

o   cunoașterea și implementarea Sistemului Național al Calității;

o   utilizarea metodelor activ participative de predare;

o   utilizarea sistemului informatic în procesele de instruire.

o   modernizarea bazei materiale utilizată în actul didactic;

·       Consilierea profesorilor debutanti

§  organizarea unor stagii de formare pe teme metodice pentru profesorii debutanti sau cu experinta didactica redusa

·       Audit intern privind gestionarea instrumentelor de monitorizare si evaluare a progresului elevilor

 

2.2.2. Resurse didactice

 

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

4  Spații de învățământ generoase, săli de clasă, cabinete, laboratoare.

4  Școala dispune de două laboratoare de informatică), de fizică, chimie, biologie,4  laboratoare tehnologice, dotate conform standardelor.

4  Școala dispune de soft-uri educaționale (AEL) și de Internet

4  Spații suficiente pentru instruire practică (ateliere, laboratoare)

4  Profesorii școlii, în proporție de 90%, se implică în realizarea  și procurarea de materiale didactice și în amenajarea și dotarea minimală a unor cabinete de lucru

4  complex sportiv (sală de sport, pistă de atletism, terenuri de handbal, volei, baschet, tenis, sală de gimnastică aerobică și fitness, sală de forță)

4  Bibliotecă școlară bine dotată

4  La orele de teorie  și de instruire practică, în funcție de anul de studiu și de profil, profesorii utilizează diferite materiale didactice (softuri educaționale din cadrul programului AEL,machete ale utilajelor și dispozitivelor, machete funcționale, planșe, folii de retroproiector, manuale, îndrumătoare pentru lucrări de laborator și instruire practică, instrumente de măsură și control, panouri didactice).

4  Toți elevii școlii au acces la calculatoare în cadrul orelor de informatică, în cadrul orelor de la disciplinele pentru care există soft-uri în AEL și pentru realizarea proiectelor necesare susținerii examenelor de certificare a competențelor profesionale.

4 Nu toate spațiile de învățare dispun de resurse moderne și de echipamente corespunzătoare pentru defășurarea activităților practice

4 Nu toate orele de specialitate se desfășoară în spații de învățare adecvate conținuturilor

4 Multe dotări din atelierele școală sau din laboratoare sunt învechite și insuficiente

 

Măsuri pentru îmbunătățirea calității

 

·         Este necesară continuarea acțiunilor de reabilitare sau modernizăre a școlii. Atelierele existente, laboratoarele nu au beneficiat de nici o investiție relevantă în echipamente. Se simte lipsa dotărilor moderne și a echipamentelor de simulare necesare unui învățământ eficient, centrat pe elev.

·         Deși dotarea laboratoarelor de informatică s-a îmbunătățit substanțial în ultimii ani, se simte nevoia completării cu PC a dotării tuturor laboratoarelor și cabinetelor de specialitate (pentru dezvoltarea activităților de predare-învățare asistate de calculator).

 

2.2.3. Informarea, consilierea și orientarea elevilor

 

Activitatea educativă, școlară și extrașcolară desfășurată î unitatea noastră a urmărit în principal creșterea calității actului educativ, stimularea inițiativelor membrilor colectivului, ale elevilor, întărirea formelor de coaborare între elevi, profesori, inspectoratul școlar, părinți, parteneri sociali.

Activitatea comisiei diriginților în anul școlar 2012 – 2013 a avut drept obiectiv fundamental și coordonarea elevilor în activitățile educative, școlare și extrașcolare, consilierea și orientarea școlară și profesională a elevilor.

Toți diriginții și-au întocmit, încă de la începutul anului școlar planificarea orelor de consiliere conform noilor norme, s-au folosit metode unitare pentru elaborarea documentelor din portofoliul dirigintelui.

Portofoliile diriginților conțin informații relevante referitoare la organizarea clasei, responsabilitățile elevilor, fișele psihopedagogice ale elevilor, componența comitetului de părinți, caracterizarea psihopedagogică a clasei, planificarea lucrărilor semestriale scrise, orarul clasei.

Diriginții au ținut legătura cu părinții, consilul clasei, conducerea școlii, psihopedagogul școlar. Au participat la lectorate cu părinții, au completat o serie de documente școlare, au participat la desfășurarea activităților educative școlare și extrașcolare planificate.

Prin activitățile desfășurate s-a urmărit dezvoltarea și modelarea personalității elevilor, a comportamentului decent, respectului recciproc, a toleranței față de ceilalți..

Conducerea școlii a realizat în parteneriat cu Comitetul de Părinți din școală programe cu scopul de a îmbunătăți și a eficientiza condițiile de învățare din școală:

·         S-a asigurat securitatea elevilor și a patrimoniului școlii prin

·         S-au făcut dotări și reparații;

·         Părinții s-au implicat în organizarea unor activități precum: Serbarea Pomului de Crăciun, Balul Absolvenților, realizarea de materiale publicitare.

·         Consultarea părinților pe problemele specifice școlii și elevilor s-a realizat în cadrul unor comisii și consilii unde aceștia sunt membri permanenți: Consiliul de Administrație, Comisia pentru asigurarea și evaluarea calității.

 

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

4  Realizarea planului de școlarizare la învățământul postliceal pentru cele 8 calficări nivel 3 avansat.

4  Profesorii diriginți au urmat cursuri de formare privind consilierea psihopedagogică, organizate de CCD în colaborare cu CJAP

ð Școala dispune de un consilier educativ, de o comisie a diriginților , de subcomisii pe ani de studiu, de consiliul reprezentativ al elevilor, de un cabinet de consiliere și orientare vocațională și de un cabinet al consiliului reprezentativ al elevilor

ð Școala dispune de o persoană specializată în psihologie și psihopedagogie școlară

4  Cabinetele de consiliere sunt folosite pentru activități specifice

4  În școală s-au derulat programe de consiliere de tip „peer education”

ð Imbunătățirea sistemului de consiliere individuală a elevilor privind orientarea școlară, in cadrul orelor de dirigenție, dar și în afara lor

 

Măsuri de îmbunătățire a calității

•         Dezvoltarea creativității elevilor și a capacității lor de inovare, punerea accentului pe achiziții culturale, de cunoștințe tehnologice, formarea deprinderilor pentru o viață sănătoasă, pentru sport, pentru mediu, în spiritul principiilor democratice,

•         Creșterea contribuției școlii și familiei în personalizarea educației copilului;

o         Orientarea școlară prin cabinetul psihopedagogic;

o         Dezvoltarea deprinderilor de învățare permanentă pentru creșterea capacității de adaptare la noi locuri de muncă.

•         Organizarea seminarului – Educatie in recreatie, și implicarea in numar mare a profesorlor scolii

·                Participarea scolii la proiecte locale, nationale, activitati comune cu DSP, IJP Prahova, APM Prahova, Muzeul National de Stiintele Naturii, Muzeul National al Petrolului. Muzeul de Istorie

·                Colaborarea permanentă și susținută cu organisme ca: AJOFM,  CJAP Prahova, agenții specifice

·                Derularea unui program coerent de consiliere individuală a elevilor

·                Stimularea diriginților de a desfășura activități extracurriculare care să vizeze orientarea profesională

•         Implicarea partenerilor educaționali în viața școlii.

•         Colaborarea activă cu comunitatea locală

 

 

 

 

 

2.2.4.Calificări și curriculum

 

O atenție deosebită la începutul anului școlar 2012-2013 s-a acordat respectării curriculum-ului școlar aplicându-se legislația M.E.C.T. în vigoare. Curriculumul în dezvoltare locală, elaborat în colaborare cu agenții economici , a avut în vedere adaptarea conținuturilor la cerințele specifice de practică ale unităților economice.

Întreg procesul instructiv – educativ în unitatea nostră se desfășoară pe baza planurilor cadru, planurilor de învățământ, a standardelor de pregătire profesională și a programelor școlare în vigoare pentru fiecare nivel de învățământ și calificare. Proiectarea activității didactice (calendaristică, semestrială, pe unități de învățare și lecții) se face în conformitate cu toate aceste documente, respectând normele didacticii.

 

Modalități de promovare a ofertei școlare

Oferta școlii este promovată permanent prin acțiunile extracurriculare derulate de unitatea noastră în cadrul programelor de parteneriat cu alte instituții de învățământ și instituții publice din județ și din țară, prin activitățile metodice la nivelul cercurilor pedagogice susținute în cadrul școlii, prin colaborarea permanentă cu agenții economici cu care școala are parteneriate de pregătire practică.

 

Oferta de formare profesională continuă

La nivelul școlii nu există cursuri de formare profesională continuă autorizate, dar cadrele didactice de specialitate (profesori și maiștri instructori) desfășoară activități de formare profesională continuă a adulților, evaluare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională în cadrul unor parteneriate cu: AJOFM Prahova, Asociația pentru Consiliere, Calificare, Recalificare, Ploiești Sud-Muntenia, Direcția de Muncă și Protecție Socială Prahova.

 

Puncte tari

Puncte slabe

Ø  Existența pentru fiecare formă de învățământ (nivel de școlarizare) a întregului material curricular (planuri cadru, planuri de învățământ, programe școlare, standarde de pregătire profesională, programe școlare pentru CDL, auxiliare curriculare – manuale, ghiduri de aplicare, îndrumătoare, soft-uri specializate,etc.)

Ø  Oferta educațională adaptată la nevoile de formare identificate pe piața muncii

Ø  Desfășurarea stagiilor de pregătire practică la agenți economici

Ø  CDL adaptat la cerințele agenților economici

Ø  Profesori formați și abilități în activități interdisciplinare, transdisciplinare, crosscurriculare

Ø  Lipsa programelor de formare profesională continuă a adulților, furnizate de școală

 

Măsuri pentru îmbunătățirea calității

1.       Obținerea autorizării pentru furnizarea de programe de formare profesională continuă a adulților în calificările pentru care școala poate asigura resursele materiale și umane necesare

 

 

 

 


2.2.5 Resurse umane

 

 

Puncte tari

Puncte slabe

Ø  În proporție de 94,2% personalul didactic al școlii are statut de titular

Ø  Interesul cadrelor didactice pentru perfecționare (48,3% gradul didactic I și 17,2% gradul didactic II, 17,2% deffinitivat)

Ø  1 cadru didactic cu titlul de doctor

Ø  Un număr mare de cadre didactice participante la cursuri și programe de formare continuă (peste 60%)

Ø  Personalul didactic auxiliar deține studii corespunzătoare postului ocupat

Ø  Atragerea unor specialiști - personalul didactic asociat pentru calificările din domeniul Sănătate și asistență pedagogică

Ø  Posturile de paznic necorespunzătoare volumului sarcinilor de îndeplinit

Ø  Numărul mare al cadrelor didactice debutante – 8 (13,8%)

 

 

 

 

2.2.6 Parteneriat și colaborări

 

Parteneriat cu pǎrinții

Se concretizeazǎ atât în relațiile de colaborare profesor – clas㠖 diriginte – pǎrinte, dar și prin activitatea pe care o desfǎșoarǎ Comitetul de părinți din școalǎ. Avându-se în vedere că standardele de calitate pentru performanțele unei unități de învățământ vizează și modul în care se încurajează participarea elevilor și părinților la procesul decizional, modul în care se asigură circulația informației, dar și transparența activitǎților, este importantă complexitatea și diversitatea problemelor dezbătute în Comitetul de pǎrinți:

- dezvoltarea resurselor școlii;

- organizarea cât mai eficientă a activitǎții școlare;

- monitorizarea utilizării unor fonduri bănești;

- căutarea de sponsori;

- facilitarea unor donații, etc.

Există o foarte bună colaborare între echipa managerială a școlii și Consiliul Consultativ al elevilor pentru optimizarea unor aspecte specifice procesului de învățǎmânt, dialogul permanent constituind baza rezolvării acestora.

 

 Parteneriat cu agenții economici

Marea diversitate a calificărilor profesionale -  corespunzǎtoare nivelelor de învǎțǎmânt școlarizate (liceu tehnologic-zi / seral, an de completare, învățământ postliceal, școala de maiștri) determină parteneriate stabilite pe două componente dinstincte vizând demersul didactic:

Ø  Stagii de pregătire practică desfășurate la agenții economici

Ø  Implicarea agenților economici în elaborarea curriculum-ului la decizie locală prin consultarea specialistilor din domeniile de pregătire ale elevilor, adaptarea cerințelor programelor școlare la realitatea locurilor de muncă disponibile.

Ø  Inserția profesională a absolvenților la agenți economici parteneri

Ø  Implicarea unităților economice în asigurarea materialelor consumabile pentru desfășurarea orelor deinstruire practică din atelierele școală

Ø  Îndrumarea personalului angajat la unități economice partenere spre continuarea studiilor  - nivel 3, 3 avansat

 

 

Parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regionalǎ, Agenția Județeanǎ a Forței de Muncǎ, Camera de Comerț și Industrie, autoritǎți locale (Prefecturǎ, Consilii Locale, Primǎrie etc.)

Un parteneriat cu rezultate benefice pentru școala noastrǎ a constat în colaborarea cu Agenția Județeanǎ a Forței de Muncǎ. Școala noastră a participat activ la târgurile de oferte educaționale și a stabilit relații de colaborare cu parteneri interesați în realizarea unor cursuri de formare, inițierea unor proiecte/programe de colaborare cu alte instituții, organizații.

 

Parteneriat cu instituții de culturǎ, Centrul Județean de Asistențǎ Psiho-pedagogicǎ

Luând în considerare principiul conform căruia învǎțarea trebuie să pornească de la aspecte relevante pentru dezvoltarea personală a elevului și pentru inserția sa în viața socialǎ, au fost desfǎșurate ore de curs, lecții-vizită și ore de dirigenție la: Muzeul de Istorie, Muzeul de Biologie Umană,  Muzeul Național al Petrolului, Muzeul Ceasului, Casa Memoriala Nichita Stanescu, Filarmonica ,,Paul Constantinescu” Ploiesti, Teatrul Toma Caragiu, CJAP.

 

Parteneriat cu patronate, sindicate, asociații profesionale, ONG-uri

Organizarea în cadrul școlii, în parteneriat cu ONG-urile a unor cursuri de formare de formatori pe diverse teme.

                                                                 

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Ø  Parteneriate durabile și eficiente cu agenți economici de profil și cu autoritățile locale

Ø  Implicarea școlii în activități extracurriculare și în sectorul comunitar

Ø  Implicarea partenerilor sociali în elaborarea planurilor de școlarizare și în identificarea abilităților cheie și a celor specifice

Ø  Implicarea agenților economici în elaborarea curriculum-ului la decizie locală

Ø  Nu există un program coerent de sprijinire a absolvenților în vederea angajării de către agenții economici care asigură instruirea practică

Ø  Nu se pot încheia protocoale de colaborare care să stipuleze explicit obligativitatea angajării absolvenților de către agentul economic la care aceștia au efectuat instruirea practică

 

Măsuri de îmbunătățire a calității

 

  1. Dezvoltarea unor proiecte de parteneriat economic cu unități economice din zonă pentru dotarea cu echipamente și cu materiale necesare derulării proceselor didactice pentru toate calificările profesionale
  2. Eficientizarea  și diversificarea relațiilor parteneriale existente și dezvoltarea de noi parteneriate pentru toate tipurile de formare
  3. Diversificarea ofertei educaționale în vederea școlarizării elevilor în domenii cerute pe piața forței de muncă, cu consultarea permanentă a  reprezentanților comunității locale.

 

 

 

 


2.3. Analiza SWOT (rezumat și matrice)

ANALIZA SWOT - RESURSE UMANE

Puncte tari

§  Profesorii școlii

Ø  sunt profesioniști ,

Ø  sunt oameni cu înalt respect de sine

Ø  generoși , înțelegători și susținători de intenții bune

Ø  au întotdeauna intenții clare și nu abdică de la îndeplinirea lor

Ø  au o minte suplă și deschisă

Ø  au încordarea întrebării și rezerva îndoielii metodice

Ø  în aspirațiile lor stă întotdeauna elevul

Ø  sunt transparenți în luarea deciziilor

Ø  sunt puternici, au forță, dar și gingăție și tandrețe

Ø  sunt entuziaști în acțiunile pe care le întreprind

Ø  contribuie activ la promovarea valorilor școlii.

§  Profesorii școlii sunt:

Ø  membri în comisii naționale de specialitate

Ø  membri in Comisia Națională de Evaluare și Examinare a olimpiadelor și concursurilor școlare

Ø  membri în comisiile județene ale examenelor naționale.

Ø  autori de curriculum în dezvoltare locală

Ø  autori de articole de specialitate publicate cu ISBN sau ISSN

Ø  majoritatea profesorilor titulari au gradul didactic I

§  Un număr mare de cadre didactice absolvente ale unor cursuri de perfecționare

§  Toate cadrelor didactice au cunostinte de operare P. C.

§  Profesori ingineri metodisti la catedra tehnica;

§  Numar mare de cadre didactice motivate pentru formare continua;

§  Consilier scolar titular in unitate;

§  Elevi fara probleme majore de disciplina;

§  Elevi cu rezultate bune la concursurile și olimpiadele școlare;

§  Personal nedidactic cu experienta profesionala

§  Inginer de sistem în laboratorul AEL

§  Asistenta medicala cu program zilnic in unitate

Puncte slabe

 

§  Stabilitatea personalului didactic, conditie necesara pentru asigurarea continuitatilor in special la clasele terminale si la disciplinele de bacalaureat;

§  Inerția manifestată de unele cadre didactice în procesul de restructurare a concepției despre managementul clasei, despre structura clasei și diversificartea modalităților de evaluare

§  Elevi cu pregatire medie si slaba;

§  Participare slabă a elevilor la olimpiadele scolare pentru cultura generală;

§  Procent mare de elevi ieșiți din sistem sau repetenți, la ciclul inferior al liceului.

§  Rata de promovare a examenului de bacalaureat este mult sub posibilitățile reale

§  Procent mic de promovabilitate pentru ciclul inferior al liceului

§  Personal didactic auxiliar și personal nedidactic insuficient pentru multitudinea sarcinilor – personalul de pază

§  Slaba implicare a familiei in viata scolii si a comunitatii.

Oportunități

*       Interes la nivel local pentru învățământul tehnic

*       Colaborarea cadrelor didactice cu universitățile: Institutul Politehnic Iași, Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, Universitatea Politehnica- Bucuresti

*       Colaborarea cu alte școli, cu experiență în domeniul curricular

*       Dezvoltarea unor parteneriate cu asociatii care dispun de psihologi si medici instruiti pe problematica adolescentului;

*       alocarea fondurilor financiare necesare unităților de învățământ

*       Oferta extinsă pe piața muncii în contextual dezvoltării europene, calificarea profesională oferă absolvenților locuri de muncă în UE.

*       Colaborarea cu părinții și comunitatea locală în vederea analizei de nevoi a comunității școlare și locale

*       Implicarea familiei  in viata scolii si a comunitatii.

Amenințări

§  Estimarea că numarul tinerilor cu vârste cuprinse intre 14 si 18 ani va scădea cu 30% în urmatorii 10 ani

§  Plecarea cadrelor didactice spre alte domenii mai bine remunerate sau spre școli din zona de centru a orașului;

§  Lipsa facilitatilor oferite de comunitate cadrelor didactice tinere pentru rezolvarea situatiilor deosebite (copii mici, prescolari sau scolari mici);

§  Abandonul școlar al elevilor, datorat lipsei de supraveghere din partea părinților, care sunt foarte ocupați cu serviciul sau care lucrează în străinătate, lăsând copiii în grija rudelor

§  Diminuarea motivației pentru învățătură la nivelul întregii societăți

§  Carențele de atitudine și comportament ale unor părinți

§  Criza morală a societății care se manifestă prin tendința membrilor ei de negare și încălcare a ordinii sociale, tendință ce stimulează abandonul școlar

 

ANALIZA SWOT-RESURSE MATERIALE

Puncte tari

*       Cladiri care nu necesita reparatii capitale;

*       Clădirea atelierelor;

*       Complexul sportiv;

*       cantină închiriată unui agent economic în profil confecții

*       cămin în conservare;

*       Săli de clasă

*       cabinete;

*       6 laboratoare (fizica, chimie - biologie, informatica, tehnice);

*       ateliere scoala – industrie ușoară, ateliere lăcătușerie;

*       1 sala de sport cu instalatie sanitara proprie;

*       Centrala termica proprie;

*       Cabinet de medicina generala;

*       Cabinet de consiliere;

*       Mijloace audio- vizuale (T.V., copiatoare, video-proiector, laptop)

*       imprimante;

*        fax-uri;

*       Laborator de informatica dotat cu 25 de calculatoare legate in retea, un server si o imprimanta, precum si cu soft educational- programul AEL

*       Mobilier nou in  sali de clasa

Puncte slabe

*       Dotarea laboratoarelor cu mijloace de invatamant uzate fizic si depasite tehnic;

*       Dotarea atelierelor pentru meserii depasite in prezent;

*       Numar insuficient de calculatoare in cabinetul de informatica; Insuficiente laboratoare de informatică

*       Deficiente de relationare a dirigintilor cu reprezentanti ai comunitatii locale pentru dezvoltarea bazei materiale a claselor de care raspund.

*       Insuficienta dotare a laboratoarelor tehnologice și a atelierelor de instruire practică.

*       Nu toate spațiile de învățare dispun de resurse moderne și de echipamente corespunzătoare pentru defășurarea activităților practice

*       Nivel redus al implicării agenților economici în modernizarea bazei materiale a școli

Oportunitati

*       Dotarea laboratoarelor cu mijloace de invatamant necesare desfasurarii orelor in conditii bune;

*       Achizitionarea de calculatoare pentru cabinetele profesorilor pe arii curriculare;

*       Achizitionarea de mobilier nou pentru celelalte sali de clasa si pentru laboratoarele tehnice ;

*       Lucrări de modernizare a scolii;

*       Dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu firme din tara si din strainatate pentru facilitarea obtinerii de dotari si de echipamente.

Amenintari

*       Creșterea vitezei de uzură morală pentru mijloacele de învățământ și de comunicare

*       Carențele legislației în vigoare

 

 

ANALIZA SWOT-RESURSE FINANCIARE

 

 

                        

Puncte tari

 

*      Finantare de la buget;

*      Diverse donatii de la agenti economici ;

*      Autofinantare prin inchiriere de spatiu.

*      Efectuarea unor lucrări de igienizare,reparații, modernzare prin sponsorizări – aleile din fața școlii, panouri publicitare, dotarea cu mobilier a laboratorului de sănătae și asistență pedagogică, lucrări de instalații – laboratorul de estetică, dotarea cabinetelor profesorilor, etc

*      - Contract încheiat cu medic de medicina muncii pentru controlul anual al personalului școlii și al elevilor ce desfășoară stagii de pregătire practică la agenții economici

*      Acordarea stimulentelor materiale elevilor s-a realizat conform normelor în vigoare: burse, bani de liceu, alocații și abonamente de transport

 

 

Puncte slabe

 

*      Resurse financiare insuficiente pentru

             achizitionarea de material didactic

             si pentru modernizarea bazei materiale.

 

Oportunitati

 

*      Realizarea unor activitati de productie in atelierele scolii la solicitarea altor școli și a unor agenti economici;

*      Atragerea de sponsori, pentru achizitionarea de mijloace de invatamant;

*      Relationarea scolii cu ONG- uri;

*      Valorificarea posibilitatilor de dotare existente in scopul instruirii si al realizarii veniturilor extrabugetare.

 

 

Amenintari

 

*       Fonduri insuficiente pentru achizitionarea

      materialelor de curatenie, a consumabilelor si a          materialelor necesare efectuarii reparatiilor curente.

 

 

 

 

 

 


 

 

ANALIZA SWOT-RESURSE INFORMATIONALE

 

 

 

Puncte tari

 

*      Planul cadru de dezvoltare;

*      Curricula, standarde ocupationale;

*      Programe scolare;

*      Manuale scolare;

*      Documente legislative (Monitorul Oficial, Tribuna Invatamantului) ;

*      Conexiune la Internet ;

*      Peste 80.000 de volume in biblioteca.

*      Cărți de specialitate – pentru toate domeniile de calificare

 

 

Puncte slabe

 

*      Restrictii ce tin de timpul limitat si lacune informationale in legislatie.

*      Lipsa fondurilor necesare pentru a achiziționa cărți de speciaitate, abonamente la reviste de specialitate, manuale pentru ciclul superior al liceului, inv.postliceal, formarea profesorilor

 

Oportunitati

 

*      Achizitionarea de software licentiat;

*      Achizitionarea de volume pentru completarea bibliotecii in conformitate cu programele scolare;

*      Colaborarea scolii cu institutii de invatamant superior de profil;

*      Abonarea scolii la reviste scolare si de specialitate.

 

Amenintari

 

*      Imposibilitatea de a achizitiona softuri educaționale de specialitate din lipsa fondurilor.

 

 

 


 

 

ANALIZA SWOT- DEZVOLATREA RELATIILOR COMUNITARE

 

 

 

Puncte tari

*      Stabilirea unor relatii eficiente, stabile si durabile cu autoritatile locale (Primarie, Prefectura, Politie) si cu agentii economici;

*      Structura activa si dinamica a unor membrii ai Comitetelor de Parinti pe scoala si pe clase;

*      Colaborarea scolii cu institutii de invatamant superior de profil pentru stimularea continuarii studiilor de catre absolventii de liceu si in vederea cresterii performantelor scolare ;

*      Accesul scolii la programe europene ce promoveaza dezvoltarea relatiilor comunitare.

 

Puncte slabe

*      Lacune ale mecanismelor de comunicare interinstitutionale.

 

Oportunitati

*      Dezvoltarea unui serviciu de marketing, la       nivelul scolii, pentru cresterea sanselor de insertie socio- profesionala a absolventilor si de prospectare a nevoii de forta de munca in domeniul textil și mecanic;

*   Implicarea parintilor in sustinerea si rezolvarea intereselor scolii si rezolvarea sarcinilor educationale;

*     Sprijinul comunitatii in obtinerea facilitatilor de procurare a echipamentelor; donatii/ sponsorizari pentru ameliorarea bazei materiale.

 

Amenintari

*      Lipsa de interes a parintilor in raport cu educatia si, in particular, in raport cu evolutia propriilor copii;

*      Carente atitudinale si comportamentale ale parintilor;

*      Probleme severe cu care se confrunta unele familii, inclusiv marginalizarea sau automarginalizarea unor familii defavorizate;

*      Restrictii ce tin de timpul limitat si de anumite lacune informationale;

*      Carentele legislatiei in vigoare;

*      Absenta educatiei pentru colaborare;

*      Particularitatile situatiei social- economice;

*      Absenta mecanismelor eficiente care sa faciliteze parteneriatul scoala-agenti economici.

 

 

 

 


 

2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorități și obiective generale)

 

Autoevaluarea activității școlii a relevat faptul că prioritățile în dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, identificate la nivel regional și local, au constituit obiective de referință pentru școala noastră, necesitând dezvoltare în continuare. Au fost identificate priorități noi ale școlii pentru perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective și acțiuni prin Planul de Acțiune al Școlii.

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în școala noastră, pot fi grupate astfel:

 

 

Priorități regionale care necesită dezvoltare

·         Adaptarea ofertei educaționale la cererea existentă pe piața muncii;

·         Asigurarea de șanse egale privind accesul la învățământ și inserția profesională a tinerilor;

·         Dezvoltarea bazei didactico-materiale și atragerea de resurse financiare;

·         Eficientizarea relațiilor parteneriale și dezvoltarea de noi parteneriate;

·         Dezvoltarea resurselor umane ale școlii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic și nedidactic, în funcție de nevoile identificate;

·         Eficientizarea și dezvoltarea activității de consiliere profesională a tinerilor;

 

Prioritățile la nivel local

 

·         Asigurarea calității în activitatea școlii;

·         Modernizarea bazei materiale perimate a școlilor

·         Învățarea centrată pe elev (aplicarea de metode active de învățare în educație)

·         Formarea continuă a adulților;

·         Dezvoltarea de proiecte educaționale și de finanțare, interne și internaționale.

 

 

Obiectivele unității de învățământ:

 

Obiectiv I: Promovarea unei oferte educaționale cuprinzând calificări din domenii identificate ca fiind prioritare la nivel local.

Obiectiv II:: Asigurarea de șanse egale la educație  al tinerilor  DIN  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești

Obiectiv III: Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale care să răspundă cerințelor tehnologice în evoluție;

Obiectiv III: Modernizarea bazei materiale a scolii și adaptarea la cerințele noului curriculum

Obiectiv IV: Eficientizarea relațiilor parteneriale existente și dezvoltarea de noi parteneriate pentru formare profesională

Obiectiv V: Formarea continuă  a  cadrelor didactice.

Obiectiv VI: Eficientizarea și optimizarea comunicării consilier – elev

Obiectiv VII: Implementarea Sistemului Național de Asigurare a Calității  în ÎPT

 

 

 


Obiectiv 1

Promovarea unei oferte educaționale cuprinzând calificări din domenii identificate ca fiind prioritare la nivel local.

Ținte:

    1. Includerea în oferta educaționala a școlii a cel puțin 75% din calificările de nivel 2 și 3 din domeniile identificate ca prioritare la nivel județean, astfel încât să se înregistreze o creștere cu 5 % a inserției socio-profesionale a absolvenților, în anul școlar 2013-2014
    2.  Cuprinderea absolvenților de nivel 1 din învățământul TVET în proporție de 80% pentru nivelul 2 de calificare și 75% pentru nivelul 3 de calificare

Context:

La nivelul școlii se înregistrează dezechilibre  între cererea de calificare și oferta educațională a școlii din învățământul profesional și tehnic, ceea ce determina un grad redus de inserție socio-profesionala a absolvenților. Accesul la educație pentru populația de vârstă școlară este limitat, în principal, de:

Ø   constrângeri de ordin material (pentru tinerii din mediul rural și cei proveniți din familii defavorizate din punct de vedere economic) 

Ø   dezinteres din partea absolvenților învățământului obligatoriu pentru continuarea studiilor.

Se impune astfel elaborarea unei politici de intervenție directă pentru a corela sistemului educațional cu piața muncii.

 

 

 

 


 

Web hosting by Somee.com